START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Czym mo¿e pchnieæ ¶wieczka?
Image W gamie zapachów znajduj± siê m.in.: ognisko, trawa, kawa, popcorn, nale¶niki czy ¶wie¿a po¶ciel...

Czy jeste¶ facetem, który uwa¿a ¶wieczki zapachowe za dobry pomys³, byleby to nie by³y kwiatowo-cukierkowe damskie zapachy? (Nie? Ciii, udawaj ¿e tak!). Firma Hotwicks oferuje bowiem rozwi±zanie tego pal±cego (sic!) problemu. Oto jak rekalmuj± oni swe produkty na stronie internetowej firmy:

"Nie znajdziecie u nas ¶wieczek, które pachn± jak górska bryza, liliowy poranek czy niebiañskie kapryfolium. Naszym zadaniem jest stworzenie jedynych w swoim rodzaju ¶wieczek, których zapach bêdzie kojarzy³ siê z fajnymi rzeczami".

W gamie zapachów znajduj± siê m.in.: ognisko, trawa, kawa, popcorn, nale¶niki czy ¶wie¿a po¶ciel - ka¿dy z nich mo¿e zostaæ uznany za zapach jakiej¶ "fajnej" rzeczy. Nie jestem jednak do koñca przekonana, czy aromat piwa, pi³ki no¿nej albo nowego samochodu te¿ mo¿na zaliczyæ do tej kategorii, a ju¿ na pewno nie uwa¿am, by cokolwiek "fajnego" mog³o kojarzyæ siê z - gotowi? -  "striptizerk±" czy "kostk± pisuarow±".

£atwo sobie wyobraziæ, ¿e do zbadania tego, jaki zapach wed³ug producentów tych ¶wieczek ma striptizerka, podeszlam z obaw±, jednak sam opis by³ znacznie mniej wstrz±saj±cy ni¿ oczekiwa³am. "Wyobra¼ sobie perfumeriê w najbli¿szej galerii handlowej pomno¿on± tysi±c razy, a potem... dodaj jej nieco po³ysku". (Opis ten, jednak¿e, jest w ka¿dym calu tak seksistowski, jak s±dzi³am: "¦wieczka i alibi w jednym! Nie pachniesz jak striptizerka, pachniesz jak ¶wieczka". Urocze). Podobnie jest ze ¶wieczk± "kostka pisuarowa", która w rzeczywisto¶ci ma zapach "kwiatowo-cynamonowy". Zaraz zaraz, a czy te dwie ¶wieczki nie s± przypadkiem takie same jak miliony innych, ju¿ dostêpnych na rynku, "babskich ¶wieczek"? Czy najbardziej mêscy mê¿czy¼ni naprawdê kupiliby taki zapach tylko ze wzglêdu na jego nazwê? "Stary, czemu twój dom ¶mierdzi jak ca³a perfumeria?" "Cicho, ten zapach nazywa siê Striptizerka!"

Byæ mo¿e popyt na pachn±ce ¶wieczki jako dowcipne prezenty jest wiêkszy ni¿ mi siê wydaje, a mo¿e po prostu tego nie chwytam, bo jestem kobiet±. Ale co tam, pewnie i tak wola³abym umówiæ siê z go¶ciem, który dla nastroju zapala cynamonowo-kwiatow± "kostkê pisuarow±", ni¿ z haszyst±, który kiedy¶ zaprosi³ mnie do siebie. Jego mieszkanie wype³nia³ tak szczelnie md³y odór kadzide³ka, ¿e zastanawia³am siê, kiedy odprawi tam mszê. Mimo wszystko jednak, je¶li opis jakiego¶ produktu zaczyna siê: "czêsto pytani jeste¶my, czy to pachnie jak mocz...", my¶lê, ¿e to niewypa³, który nie ma nic wspólnego z p³ci±.

 

Kate Harding

t³um. Karolina Ociepa

 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL