START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Nos wie lepiej
ImageFeromony - podstawa istnienia "szóstego zmys³u"?

Spotykasz kogo¶ nieznajomego i od razu wiesz – ta atmosfera, to przeczucie, to je ne saus quoi. Jeste¶ podniecony albo wrêcz przeciwnie, co¶ ciê odpycha.  Natychmiast go kochasz albo od razu jej nienawidzisz.  Dlaczego? Dlaczego w relacjach z niektórymi, wyczuwasz tak± nag³± ³atwo¶æ kontaktów i dobrego samopoczucia, a inni ciê dra¿ni±, wydaj± siê podejrzani, a nawet odpychaj±cy?

Prawdopodobnie s± to feromony.  Tych chemicznych pos³añców, których u¿ywaj± zwierzêta do bezg³o¶nej komunikacji, d³ugo uwa¿ano za naukow± podstawê istnienia tzw. szóstego zmys³u.  Zespó³ naukowców badaj±cych po³±czenia nerwowe myszy pokaza³, jak owe chemiczne wiadomo¶ci s± przetwarzane.  Rezultaty tych badañ opublikowano na ³amach magazynu Cell.

W g³owie myszy znajduje siê g³ówny oraz pomocniczy system powonienia. Po³±czenia g³ównego systemu umo¿liwiaj± rozpoznawanie pojedynczych moleku³, wykrywanie i odró¿nianie zapachów, np. sera.  Po³±czenia systemu pomocniczego s± ju¿ du¿o bardziej skomplikowane, poniewa¿ musi on rozpoznawaæ skomplikowane mieszaniny moleku³.  To moment, w którym na arenê wkraczaj± feromony.  Dr Peter Mombaerts, asystent profesora na Uniwersytecie Rockefeller i cz³onek zespo³u badawczego wyja¶nia: „Feromony to zestaw chemicznych bod¼ców, umo¿liwiaj±cych zwierzêtom zaznaczenie swojej dominacji, aktywno¶ci seksualnej samicy czy agresji pomiêdzy samcami.”

Mombaerts i jego koledzy manipulowali po³±czeniami nerwowymi myszy, ¿eby zobaczyæ jak feromony s± przetwarzane.  W mysim mózgu, neurony nios± informacjê feromonow± do pomocniczej opuszki wêchowej w celu przetwarzania w strukturze zwanej narz±dem Jacobsona (VNO).  Kiedy narz±d ten usunie siê z cia³a myszy, powoduje to g³êbokie zmiany w zachowaniach seksualnych.  Je¶li VNO usunie siê aktywnie seksualnej myszy, mo¿e to pozbawiæ j± funkcji seksualnych.  Innymi s³owy: bez receptorów feromonowych, mysz nie bêdzie mog³a odbywaæ stosunków seksualnych.

Ale czy to wszystko odnosi siê do ludzi, do naszych nosów i naszego ¿ycia seksualnego?  Zgodnie ze s³owami Mombaertsa, badania nad efektami feromonów u ludzi nie s± zaawansowane i nie przynios³y wielu informacji.  Co wiêc powiedzieæ o miksturach mi³o¶ci sprzedawanych jako zapachy feromonowe?  Czy s± to prawdziwe afrodyzjaki?  Mombaerts kontynuuje: „Termin 'feromony' u¿ywany jest bardzo dowolnie. To czêsty temat rozmów podczas spotkañ towarzyskich.  Perfumy feromonowe mog± sprawiæ, ¿e bêdziesz siê czuæ bardziej atrakcyjny/a, mog± oddzia³ywaæ na Twoje uczucia.  I mo¿e to wygl±daæ jak efekt feromonowy. Nie znaczy to jednak, ¿e dany zapach faktycznie dzia³a jak chemiczny feromon”.

Mo¿e to tylko efekt placebo, Twój zapach feromonowy sprawia, ¿e wierzysz, ¿e jeste¶ bardziej urocza lub bardziej ponêtny, wiêc rzeczywi¶cie stajesz siê bardziej uroczy/a lub ponêtny/a.  Spryskujesz siê ma³± przynêta i sk³aniasz swojego Pana lub Pani± do pod±¿ania za Twoim zniewalaj±cym zapachem, jak pies goñczy pod±¿a za tropem.  W miêdzyczasie, Twoje naturalne feromony unosz± siê w powierz±, wysy³aj±c chemiczn± informacjê o Twojej prawdziwej osobie.

Dr David Moran, wspó³autor ksi±¿ki „Love Scents” powiedzia³: „Ca³y czas porozumiewamy siê chemicznie  z innymi lud¼mi, nawet wtedy, kiedy niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawê”. Tak wiêc, kiedy masz w±tpliwo¶ci, zaufaj swojemu nosowi. 

  

Jon Bowen
 
t³um. £ukasz Kuczyñski

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL