START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Rozmowa z Rusellem Brumfieldem
Imagewywiad ze znawc± aromamarketingu - Rusellem Brumfieldem.

Russell Brumfield zna siê na mocy, która tkwi w naszym nosie. Jego Wizard Studios, umieszczone zosta³o na li¶cie Fortune 500 (ranking 500 najbogatszych firm na ¶wiecie), Brumfield przetrwa³ kryzys wieku ¶redniego i maj±c 48 lat narodzi³ siê ponownie, jako ekspert w dziedzinie aromamarketingu, wyk³adowca i autor. Dorasta³ w Largo, obecnie mieszka na Sand Key, gdzie napisa³ ksi±¿kê Whiff! The Revolution in Scent Communication in Technology, która jak poda³ listopadowy ranking Amazon.com, osi±gnê³a szczyty sprzeda¿y. Jego zapachowym wskazówkom zaufa³y ju¿ najwiêksze firmy: od  Harley’a-Davidson’a,  przez Protector & Gamble do Starwood Hotel i Sony Style. Na pocz±tku stycznia St. Petresburg Times porozmawia³ z Brumfieldem o prze³omie w aromatechnologii, o tym jak sprzedaæ zapach i jak mo¿e on pomóc w³adzom w odnalezieniu porwanych dzieci.

Oto fragmenty tego wywiadu:

Wykorzystywanie zapachu w kierowaniu emocjami to nie nowo¶æ w marketingu. Co siê zmieni³o?

Marketingowcy musz± docieraæ ze swoim przekazem wykorzystuj±c wiele zmys³ów, bo zwyk³a reklama staje siê ma³o efektywna. Ludzie bombarduj± dziesi±tkami tysiêcy reklam telewizyjnych rocznie, do tego dochodz± tysi±ce innych komercyjnych wiadomo¶ci. Nie chcemy ich ju¿ s³uchaæ i ogl±daæ, korzystamy ze specjalnych odbiorników cyfrowych, piszemy smsy, by unikn±æ spamu w skrzynce mailowej.

Zosta³o udowodnione naukowo, ¿e nie tylko kofeina dodaje nam mocy, sam jej zapach dzia³a podobnie, wyzwalaj±c endorfiny. Powonienie jest jedynym zmys³em sterowanym przez praw± stronê mózgu. Zapachem mo¿na wiêc wytatuowaæ w umy¶le skojarzenie z dan± firm±, sprawiæ, ¿e konkretna woñ nie bêdzie pasowa³a ju¿ do ¿adnej innej marki. Wykorzysta³a to firma Maxwell House.

Zapachy rozpylane s± w sklepach przez coraz mniejsze urz±dzenia. Jak to dzia³a?

 Niewielkie maszyny uwalniaj±ce zapach, rozmieszczane s± w ma³o widocznych miejscach lub zostaj± pod³±czone do klimatyzacji. Stosuje siê to w ka¿dym dobrym hotelu i w centrach handlowych, korzystaj± z tego sieci sklepów: Macy's, Hollister i Abercrombie i Fitch.
Badania pokazuj±, ¿e zapach mo¿e sprawiæ, i¿ klienci pozostan± w sklepie nawet do 40% d³u¿ej. A ka¿dy 1% to 1 dolar. W dzisiejszych czasach wiêkszo¶æ produktów pachnie strategicznie. Samsung i Sony równie¿ maj± swoje zapachowe podpisy. Wprowadzili nawet zapach pomarañczy na Tropicana Field (stadion na Florydzie) w czasie rozgrywek, chocia¿ nie mogê zrozumieæ, czy mia³o to ulepszyæ wizerunek marki, czy od¶wie¿aczy powietrza.

A co z hotelami?


¦wiece wykorzystywane by³y kiedy¶ jako ¼ród³o ¶wiat³a, ale wzrost sprzeda¿y ¶wiec zapachowych dowodzi, ¿e ludzie chc± wykorzystywaæ zapach do stwarzania odpowiedniej atmosfery w swoim domu i otoczeniu. Dla hotelu  to koszty rzêdu 30 centów dziennie za pokój.

A reklamy pachn±ce po dotkniêciu?

Mikrohermetyzacja rozwinê³a siê odk±d drukarnie mog± umie¶ciæ zapach, na papierze lub tekturze. Uwalnia siê on poprzez tarcie. Kraft Foods reklamowa³ w ten sposób, g³ównie swoje s³odkie produkty, w „People”. Pepsi Jazz, z kolei zastosowa³a karmelowy zapach. Sprzeda¿ produktów znacznie wzros³a.

Kilka lat temu sprzeda³e¶ Wizard Studious, by ¿yæ z dala od splendoru i znikn±æ?

Po zrealizowaniu 15000 imprez firmowych w ci±gu nieca³ych 20 lat, by³em po prostu wypalony. Odwiedzi³em 60 krajów, obci±³em w³osy, schud³em. Wykorzysta³em ten okres do tego, by przemy¶leæ swoje ¿ycie i powróciæ jako inny facet. Zawsze interesowa³a mnie neurologia i zapach w ujêciu naukowym. Kiedy¶ wykorzystywali¶my zapach do kreowania nastrojów na eventach. Wizard wspó³pracowa³ z parkami rozrywki, dziêki temu pozna³em cz³owieka z Disney’a, który wynalaz³ urz±dzenie rozpylaj±ce na bawi±cych siê ludzi, zapach ognia, ruin i dymu.
Poruszy³a mnie te¿ ksi±¿ka holenderskiego naukowca opisuj±ca to, w jaki sposób zapach dzia³a pod wzglêdem fizjologicznym. S± nawet dowody na to, ¿e zapach mo¿e leczyæ choroby i zmniejszaæ ból. Da³em sobie czas na badania i zmianê w³asnego ¿ycia, moje 11 przedsiêbiorstw prowadzone by³o przez 37 partnerów. Przemierza³em nawet po 500 mil na szlaku ¦wiêtego Jakuba w Hiszpanii. 

Zapach to podstêpny biznes. Marketingowy guru i autor Buyology pisze o umieszczaniu ludzi w MRI i pod³±czaniu ich do urz±dzenia monitoruj±cego przep³yw krwi w mózgu. Wszystko po to, by potwierdziæ rolê zapachu w kampaniach reklamowych i marketingowych. Odkry³, ¿e zapach adrenaliny polepsza nasze samopoczucie w sklepie, a oferowane produkty podobaj± nam siê ju¿ wtedy, kiedy po raz pierwszy je pow±chamy.
Jakie s± minusy? Nie wszyscy lubi± te same zapachy. W jednym te¶cie aromaty nie lubiane przez Niemców (olejek cyprysowy, soi i suszone p³atki ryby) okaza³y siê byæ zapachami rodzimych produktów Japoñczyków. Zapachy nie tolerowane przez Japoñczyków (kadzid³a ko¶cielne, kie³basy i sera) by³y z kolei niemieckiego pochodzenia.
Sprzeda¿ tej samej odzie¿y wzrasta o 50% przy zastosowaniu odpowiedniego zapachu, podczas gdy inna woñ, powoduje du¿y spadek zainteresowania tymi samymi ubraniami.

Znamy 10 tysiêcy nieprzyjemnych zapachów, a oko³o tysi±ca uwa¿amy za przyjemne.
Problem tkwi w tym, ¿e zbyt wiele firm nie sprawdza który zapach dzia³a, b±d¼ rozpylana woñ jest zbyt przyt³aczaj±cy.

Wspomina³e¶ o nieprzyjemnych „zapachach ostrzegawczych”, które firmy wykorzystuj± do wykrywania nieszczelno¶ci w kominach. Co z zapachami wywo³uj±cymi nieprzyjemne reakcje?

Torby z farb±, które eksploduj± na z³odziei w bankach, mog± równie dobrze wydobywaæ zapach i sprawiaæ, ¿e przestêpca bêdzie siê naprawdê wyró¿nia³.
Istniej± ju¿ bransoletki dla dzieci przeciwdzia³aj±ce porwaniom, a telefony wysy³aj± sygna³y GPS, teraz mo¿na tak¿e poczuæ zapach porwanego dziecka.

Alarmy przeciwpo¿arowe dla osób nie s³ysz±cych, bêd± wykorzystywaæ zapachy, które obudz± ze snu nawet zmar³ego.
Obecnie pracujê nad umieszczeniem specjalnego urz±dzenia w bie¿nikach opon. Kiedy bêd± zu¿yte, wydzieli siê specyficzna woñ.

A co z alergikami i lud¼mi, którzy uwa¿aj±, ¿e korzystanie z mocy zapachów to manipulacja?

Szczerze mówi±c, to bardziej dotyczy przemys³u perfumeryjnego.
My u¿ywamy naturalnych olejków, ca³y ¶wiat jest przecie¿ pe³en zapachów.
Ludzie od zawsze wol± przebywaæ w miejscach, gdzie przyjemnie pachnie, ni¿ w tych, gdzie ¶mierdzi.
Detali¶ci i producenci ucz± nas, ¿e ludzie postêpuj± wed³ug zasady: zmieñ kolegê, je¶li jego zapach ci nie odpowiada.

 

¼ród³o: http://askthewhiffguys.com/

t³um. Ewelina Murzicz

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL