START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
M³odzie¿owa seria FM GROUP
ImageCzyli o tym jak pachnie modny nastolatek

M³odzie¿ jest klientem szczególnie wymagaj±cym. Dla nastolatków liczy siê przede wszystkim wygl±d, ogromn± wagê przywi±zuj± do swojego wizerunku, dbaj± o to, w jaki sposób postrzegani s± przez rówie¶ników. Nie wystarczaj± ju¿ modne ciuchy i najnowsze gad¿ety. Coraz czê¶ciej m³odzi ludzie dope³niaj± swój wizerunek odpowiednimi perfumami, przeznaczonymi specjalnie dla nich.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wysz³a firma FM GROUP, która stworzy³a ca³± seriê perfum i innych pachn±cych kosmetyków przeznaczonych dla m³odzie¿y. Delikatne, ¶wie¿e zapachy wyra¿aj± osobowo¶æ nastolatków, podkre¶laj± ich m³odzieñcz± energiê, wigor oraz (co chyba najbardziej poci±gaj±ce) staj± siê przepustk± do ¶wiata doros³ych. 

Seria przeznaczona dla dziewcz±t przepe³niona jest s³odkimi woniami zamkniêtymi w uroczych, najczê¶ciej soczy¶cie ró¿owych opakowaniach. W jej sk³ad wchodz±:

 

FM 88 STRAWBERRY FRUIT woda toaletowa 20 ml

Niezwykle apetyczne po³±czenie aromatów ¶wie¿ych truskawek, poziomek i malin ze s³odk± nut± wanilii. Dla dziewcz±t, które lubi± byæ rozpieszczane…

cena katalogowa: 20,10 PLN

 FM 88g STRAWBERRY FRUIT ¿el pod prysznic 200 ml

Aromatyczny ¿el pod prysznic, w którym dominuj± s³odkie nuty truskawek, malin i wanilii. Wzbogacony sk³adnikami o w³a¶ciwo¶ciach nawil¿aj±cych.
Przeznaczony do codziennej pielêgnacji ka¿dego rodzaju skóry.
Nie zawiera alergenów.

cena katalogowa: 14,55 PLN

FM 88u STRAWBERRY FRUIT b³yszczyk do ust 8 ml

Delikatny b³yszczyk idealny na ka¿d± okazjê. Lekko nat³uszcza usta, a jego truskawkowy aromat przywodzi na my¶l smak zakazanego owocu… Zawarte w b³yszczyku mieni±ce siê mikrodrobinki roz¶wietlaj± wargi, nadaj±c im subtelny blask.

cena katalogowa: 13,60 PLN

 FM 88b STRAWBERRY FRUIT balsam do cia³a 200 ml (nowo¶æ)

Balsam o przyjemnej, aksamitnej konsystencji dobrze siê wch³ania, pozostawiaj±c na ciele apetyczny aromat ¶wie¿ych malin, truskawek i wanilii.
Przeznaczony do codziennej pielêgnacji ka¿dego rodzaju skóry.
Nie zawiera alergenów.

cena katalogowa: 21,25 PLN

Z kolei kosmetyki dla ch³opców delikatnie podkre¶l± ich pulsuj±c± ¿yciem osobowo¶æ, sprawi±, ¿e ka¿dy m³ody ³obuziak bêdzie móg³ wyraziæ swój temperament:

 FM 90 TRENDY BOY woda toaletowa 30 ml

Radosne, cytrusowe nuty wzbogacone delikatnymi akordami drzew sanda³owego i cedrowego. Tak zaczyna siê wielka przygoda z perfumami.

cena katalogowa: 20,10 PLN

 FM 90g TRENDY BOY ¿el pod prysznic 200 ml

Perfumowany ¿el pod prysznic dziêki specjalnie dobranym kompozycjom pozostawia na skórze delikatny cytrusowo-drzewny aromat.
Przeznaczony do codziennej pielêgnacji ka¿dego rodzaju skóry.

cena katalogowa: 14,55 PLN

 

Ewelina Murzicz

 

(opisy poszczególnych produktów pochodz± z materia³ów FM GROUP)

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL