START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Piêæ kultowych zapachów
ImageW przegl±dzie The People of the Labyrinths Amaze , magazyn Style wydrukowa³ krótki artyku³ o piêciu najwspanialszych, kultowych perfumach. Zapachowi wygrani to: The People of the Labyrinths Luctor et Emergo, Kai, Kiehl’s mech, Musk, Monyette Paris i Apothia if.

Przedstawiê zatem swoje subiektywne odczucia dotycz±ce tych kultowych perfum z limitowan± dystrybucj±,  na których bazuje wiele nowszych zapachów, i które nadal ekscytuj±, choæ na rynku s± ju¿ od d³ugiego czasu:

1. The People of the Labyrinths Luctor I Emergo - mimo bardzo ograniczonej dystrybucji, ma grupê wiernych fanów (w³±cznie ze mn±), którzy zgrzytaliby zêbami oraz rwali w³osy z g³owy, je¶li emitowanie ich zosta³oby przerwane. 

2. Anne Pliska - kiedy wypróbowa³am Anne Pliska, nie przypad³a mi do gustu. Jestem zdumiona, ¿e perfumy te potrafi± zatrzymaæ swoich zwolenników bez wiêkszego wysi³ku. Opakowanie nie jest atrakcyjne, ciê¿ko jest te¿ zdobyæ infornmacje o linii (kim w ogól jest Anne Pliska?)


3. Serge Lutens Tubereuse Criminelle - prawdopodobnie po³owa linii Serge Lutens, zakwalifikowana jest jako kultowa. Dostaj± mój g³os jako najbardziej klasyczne. Za ka¿dym razem, gdy czujê siê znu¿ona przysz³o¶ci± niszowych perfum spryskujê siê niewielk± ilo¶ci± Tubereuse Criminelle.


4. Seria Comme de Garcons Incense - jest piêæ wspó³graj±cych ze sob± zapachów w serii. Tworz± one naprawdê spójn± ideê zapachow±, dlatego trudno jest wybraæ tylko jeden. Moim zdaniem, ta seria stanowi idealny przyk³ad tego, jak powinny pachnieæ i wygl±daæ niszowe perfumy.


5. Corso Como - wci±¿ znajduj± nowych entuzjastów, chocia¿ wydane by³y w 1999roku. Bazuj± na Luctor i Emergo, uwa¿am, ¿e nadal s± bardziej interesuj±ce ni¿ 90% zapachów niszowych.

 

Dominika Bia³ek


 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL