START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Logo zapachowe i druk zapachowy

Image Logo zapachowe

Marka firmy symbolizowana przez logo, pozwala rozpoznaæ dany produkt spo¶ród du¿ej ilo¶ci innych, czêsto o zbli¿onej jako¶ci. Stanowi ona kapita³ firmy, u³atwia komunikacjê z konsumentem, buduje zaufanie klienta podczas podejmowania przez niego decyzji o zakupie. Logo jest manifestacj± „materialn±” marki, prezentuje wizerunek firmy i system warto¶ci, na którym ta siê opiera.

Zapach pe³ni wa¿n± rolê w waloryzacji marki, a przez swoj± unikatowo¶æ, nadaje warto¶æ, której inni nie posiadaj±.
Niektóre firmy stworzy³y sobie nie¶wiadomie logo zapachowe. Osoby badane podczas aplikowania im bod¼ca zapachowego w postaci waniliny wymienia³y, jako skojarzenie, nazwê firmy, która go produkuje. We Francji zapach drewna cedrowego przywo³uje u osób badanych wspomnienie „kolorowych kredek Crayola”. Sytuacje te pokazuj±, jak zapach ró¿nych produktów mo¿e staæ siê automatycznie logiem zapachowym marki.
Funkcjonowanie pamiêci zapachowej polega na tym, ¿e pierwsze wspomnienia zapachowe (siêgaj±ce dzieciñstwa) s± najsilniejsze i ³atwo reaktywuj± przyjemne emocje. Ten rodzaj pamiêci nigdy nie zanika, a jego intensywno¶æ zale¿y od wa¿no¶ci sytuacji, w której zapach zosta³ odebrany i zapamiêtany.

Logo zapachowe mo¿e zostaæ rozprzestrzenione w otoczeniu lub stosowane na okre¶lonych przedmiotach, np. na papierze, skórze czy w³óknie. Ma ono tê przewagê nad reklam± tradycyjn±, ¿e wype³nia ca³± przestrzeñ kojarz±c± siê z produktem. Zapach o pewnym ³adunku emocjonalnym roztoczony podczas wydarzeñ firmowych lub w czasie eventów przez firmê sponsorowanych, wp³ynie na odpowiedni± atmosferê i samopoczucie klientów oraz u³atwi przyjazn± komunikacjê, tak niezbêdn± w kontaktach biznesowych.

 „Zapach logo” mo¿e byæ rozpylony w ilo¶ci ledwie odczuwalnej, tak, aby nie dra¿ni³ i nie rozprasza³ uwagi pracowników i klientów. Ju¿ minimalna woñ unosz±ca siê w powietrzu spe³nia swoje pozytywne zadanie.

Logo opracowuje siê zawsze maj±c na uwadze cel, który próbujemy osi±gn±æ. Im ¶ci¶lej bêdzie okre¶lony typ odbiorców produktu, tym ³atwiejsze stanie siê opracowanie najbardziej efektywnego podpisu zapachowego firmy.
Opracowanie go nie jest procesem trudnym dla zapachowego znawcy. To zadanie porównywalne do pracy muzyka, który musi u³o¿yæ ¶cie¿kê d¼wiêkow± do filmu. Nie wystarczy jedynie znajomo¶æ psychologii zapachu i aromaterapii. To praca artysty, w któr± musz± w³±czyæ siê dwa nienaukowe czynniki: intuicja i inspiracja.

 

ImageDruk zapachowy

Druk zapachowy umo¿liwia drukowanie materia³ów reklamowych wraz z wybran± kompozycj± zapachow±.

Technologia ta jest do¶æ nowa na polskim rynku. Umo¿liwia ona zamkniêcie dowolnego zapachu na papierze czy kartonie. Materia³y reklamowe, korespondencja, foldery, kalendarze i wizytówki mog± teraz pachnieæ wybran± kompozycj± zapachow±, która skutecznie wyró¿ni je od konkurencji i zapewni unikalny charakter.

 

Ewelina Murzicz

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL