START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Badania

ImageWraz z rozwojem aromamarketingu, przeprowadzono szereg badañ naukowych, które dowiod³y jednoznacznie jak ogromny wp³yw na efektywno¶æ sprzeda¿y ma odpowiednio dobrany zapach unosz±cy siê w firmie.

Codziennie w ka¿dej sekundzie do przeciêtnego konsumenta dociera 11 milionów bitów informacji (1000 komunikatów), które rejestrowane s± przez mózg. Nie wszystkie jednak zostan± dopuszczone do ¶wiadomo¶ci. Wybierane s± tylko najistotniejsze informacje, reszta jest odrzucana. Jedynie doznania zapachowe docieraj± do nas mimochodem i nie s± w ¿aden sposób filtrowane. Oddzia³ywaj± na nas nawet wtedy, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zmys³ wêchu jest jedynym zmys³em po³±czonym z naszym uk³adem limbicznym, który odpowiada za powstawanie emocji w sposób bezpo¶redni i pod¶wiadomie.

Ciekawe badania przeprowadzone zosta³y przez dr Anji Stohr z Uniwersytetu w Dresden.
Okaza³o siê, ¿e przy zastosowaniu profesjonalnego marketingu zapachowego:

  • o 15,9% wzrasta czas przebywania klienta w miejscu aromatyzowanym
  • o 14,8% wzrasta chêæ zakupów
  • o 6% wzrastaj± obroty firm, które stosuj± aromamarketing


Psycholog Rachel S. Herz przeprowadzi³a badania dotycz±ce wp³ywu zapachów na cz³owieka na próbie studentów, którzy w pomieszczeniu, w którym rozpylany by³ zapach, grali w frustruj±c± grê komputerow±. Gra by³a napisana w taki sposób, ¿e nie by³o mo¿na w ni± wygraæ. Inna grupa w tym czasie ogl±da³a neutralny film. Nastêpnie studenci byli poddani kolejnym testom w trzech innych pomieszczeniach. W jednym z nich rozpylony zosta³ ten sam zapach, co w pomieszczeniu gdzie grali. W drugim unosi³ siê zupe³nie inny aromat, za¶ trzeci pozbawiony by³ zapachu. Osoby, które dalsz± czê¶æ testu musia³y odbyæ w pomieszczeniu z zapachem identycznym z tym, co w pokoju z gr± komputerow±, mia³y wiêcej problemów i potrzebowa³y wiêcej czasu na jego rozwi±zanie ni¿ osoby z pozosta³ych pomieszczeñ. Ta czê¶æ badania potwierdzi³a siln± wiê¼ miêdzy emocjami, a zapachem.
Pozosta³a czê¶æ studentów, która w tym samym czasie ogl±da³a neutralny film w pomieszczeniu aromatyzowanym tym samym zapachem, co pokój z gr± komputerow±, nie wykazywa³a w pó¼niejszym etapie badania negatywnych reakcji ze wzglêdu na ten aromat.

Z kolei Martin Lindstorm w swoich badaniach (prowadzonych równie¿ w Polsce) potwierdzi³, ¿e zmys³ wêchu najsilniej wp³ywa na nasze uczucia. Okaza³o siê, ¿e a¿ 75% naszych emocji wyzwalanych jest w³a¶nie przez zapach! Bardzo niska efektywno¶æ kampanii brandingowych wynika z faktu , ¿e wiêkszo¶æ narzêdzi wykorzystywanych przy ich tworzeniu, to narzêdzia odwo³uj±ce siê do jednego zmys³u: zmys³u wzroku. Jak dowodz± badania, a¿ 83% wszystkich komunikatów komercyjnych opiera siê na naszych oczach. Je¶li dodamy do tego s³uch -  drugi najczê¶ciej wykorzystywany w reklamie zmys³, to uzyskamy 94%!

W 2004 roku dwoje amerykañskich badaczy: Richard Axel (Howard Hughes Medical Institute, Columbia University oraz Linda B. Buck (Fret Hutchinson Cancer Research Center, Seattle), otrzyma³o Nagrodê Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Wyja¶nili oni zasady dzia³ania i funkcjonowania wêchu, jako pierwsi opisali rodzinê oko³o tysi±ca genów koduj±cych receptory wêchowe. Odpowiedzieli zatem na pytanie w jaki sposób cz³owiek potrafi rozró¿niaæ i zapamiêtywaæ oko³o 10 tys. zapachów.

Wszystkie te badania dowodz± jak wielki potencja³ kryje nasz nos. Ignorancj± by³oby zatem bagatelizowaæ zmys³ powonienia w swoich planach marketingowych.

 Ewelina Murzicz

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL