START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapachnia³o kameralno¶ci±

Image Jest ich w Polsce tylko kilkana¶cie. Pozwalaj±  oderwaæ siê od rzeczywisto¶ci, przenie¶æ w ¶wiat unikalnych pachnide³. Ka¿dy kszta³t, kolor i zapach decyduje o klimacie tych miejsc. Choæ nigdzie siê nie reklamuj± i s± niewielkie, maj± wielk± si³ê przebicia. Co takiego? Malutkie perfumerie, pe³ne nie tylko perfum, ale i myde³ek, kremów oraz pachn±cych dodatków do domu.

 

       Pewna ³odzianka kilka lat temu wybra³a siê do Warszawy, by kupiæ kosmetyki pasuj±ce do nowego wystroju jej ³azienki. Odwiedzi³a wówczas dwie urocze perfumerie, wróci³a do £odzi i... postanowi³a otworzyæ w³asn±. W ten sposób do ¿ycia zosta³o powo³ane Myd³o i Powid³o. Sklep oferuje naturalne kosmetyki w piêknych opakowaniach za przystêpn± cenê. Teraz jest to miejsce, w którym nie tylko mo¿na zrobiæ pachn±ce zakupy, ale tak¿e wnêtrze, w którym ka¿dy mo¿e poczuæ zapach Prowansji, niezale¿nie od pogody. Ludziom spodoba³ siê ten pomys³ - obecnie butików Myd³o i Powid³o jest ju¿ piêæ: dwa w £odzi i po jednym w Poznaniu, Krakowie oraz w Katowicach. Ka¿dy z nich wype³niaj± pachnid³a firm u¿ywaj±cych naturalnych sk³adniów (m.in. Coloniali, Kanu, Woods of Windsor).


       W Warszawie istnieje butik Harnn&Thann, gdzie mo¿na kupiæ egzotyczne kosmetyki. Jest to zag³êbie tajskich rarytasów do pielêgnacji cia³a i wystroju domu. Panie zaopatruj± siê w³a¶nie tutaj w kokosowe olejki, kwiatowe wody do twarzy, cynamonowe, ró¿owe czy ró¿ane myde³ka albo pilingi z tropikalnych orzechów, obok których stoj± pó³ki z pachn±cymi kadzid³ami. W tym miejscu, niezale¿nie od pory dnia, zawsze pal± siê ¶wiece, a z g³o¶ników p³ynie relaksuj±ca muzyka. Jest to kawa³ek Orientu w centrum Stolicy.


      Równie¿ w Warszawie istnieje prawdziwa mekka perfumeryjna – Quality. By³a to pierwsza bardzo luksusowa perfumeria w Polsce. Jej za³o¿ycielka, Stanis³awa Missala, wierzy ¿e si³a tkwi w rodzinie, dlatego zara¿a najbli¿szych mi³o¶ci± do pachnide³. Obecnie w sklepie pracuje jej m±¿ oraz dwaj synowie wraz z ¿onami.


     Perfumeria prze³ama³a konwencjê Pewexów (powsta³a w 1991 roku) i nie ustaje w poszukiwaniu pachn±cych rarytasów. Kilka lat temu sprowadzono tu najdro¿szy na ¶wiecie flakon perfum. Cacko Clive’a Christiana kosztuje wiêcej ni¿ dobry samochód.


      Z kolei we wnêtrzach kamienicy Popielów w Krakowie mie¶ci siê perfumeria z sieci Beauty Boutique. Mo¿na tu nie tylko kupiæ kosmetyki luksusowych marek, ale te¿ umówiæ siê na zabieg kosmetyczny albo mi³o spêdziæ wieczór w kobiecym gronie. Organizowane s± bowiem lekcje makija¿u i pielêgnacji, prowadzone przez wykwalifikowane wiza¿ystki. W tym czasie mo¿na równie¿ poplotkowaæ, po¶miaæ siê i wypróbowaæ kosmetyki, o których nie mia³o siê wcze¶niej pojêcia.


       Spor± atrakcja jest te¿ mo¿liwo¶æ komponowania perfum przez klientów (butik oferuje nuty zapachowe). Odbywaj± siê tu równie¿ warsztaty perfumiarskie. Atutem tego miejsca jest równie¿ fachowa obs³uga. Ekspedientki je¿d¿± na szkolenia zagranicznie, wci±¿ siê kszta³c±, znaj± te¿ preferencje sta³ych klientów.
     

      Wnêtrza wszystkich trzech sklepów urz±dzone s± ekskluzywnie, ale z tradycj±, zawsze elegancko, klasycznie i niezwykle przytulnie. Takie s± salony firmy Sabon. Pierwszy z nich powsta³ przy wroc³awskiej starówce, kolejny w Poznaniu, a ostatni w Warszawie. Sama marka powsta³a w Izraelu i jest towarem doskonale znanym na ca³ym ¶wiecie (butiki w Amsterdamie, Nowym Jorku czy Toronto). Myd³a pakowane s± w paczuszki, olejki do cia³a w starodawnych s³ojach wygl±daj± jak konfitury wyci±gniête z piwnicy babci, a mas³a do masa¿u sprzedawane s± na wagê. Takie produktu wszêdzie znajd± swoich fanów, na dodatek wszystkie kosmetyki mo¿na wypróbowaæ na miejscu. Wydawa³oby siê, ¿e tak ekskluzywne perfumerie maj± racjê bytu tylko w najwiêkszych miastach. Nic bardziej mylnego. W Zielonej Górze istnieje sklep Organique. Jest to pierwsza polska marka produkuj±ca naturalne kosmetyki. Wszystko zaczê³o siê od myde³ek, potem przyszed³ czas na kremy i inne produkty o dzia³aniu aromaterapeutycznym. Jak przekonuje w³a¶ciciel sklepu, kosmetyki nie s± bardzo drogie, chodzi o to, ¿eby ka¿dy móg³ poczuæ siê w swoim domu jak w salonie spa. Chyba siê to udaje, bo kolejne sklepy Organique otworzy³y siê ju¿ w Koninie i Koszalinie.

     Malutkie perfumerie przyci±gaj± ludzi jak magnes, nie tylko ¶wietnymi kosmetykami, unikalnym wnêtrzem i mi³±, kameraln± atmosfer±. Tajemnica tkwi w tym, ¿e ka¿de z tych miejsc ma w³asny, bajkowy zapach, niepowtarzalny klimat i swoj± historiê... Dziêki temu ka¿de jest inne, ale wszystkie s± wyj±tkowe.

Ewelina Murzicz

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL