START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
XVIII - XIX - wieczne nastroje zapachowe
XVIII i XIX-wieczne nastroje zapachowe


W XVIII wieku powróci³o ¶redniowieczne przekonanie, ¿e naturalny zapach cia³a chroni przed zaraz±, a woda i mycie to roznosiciele wszelkich chorób. W zwi±zku z powszechnym stronieniem przed wod± i myciem, w tej epoce najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê ciê¿kie zapachy, za¶ przedstawiciele arystokracji nosi w kieszeniach, w celach dezynfekcyjnych, kapsu³ki z kamfor±, co z pewno¶ci± potêgowa³o aurê zapachow±, któr± wokó³ siebie rozsiewali. W XIX wieku przebojem sta³y siê ¶wie¿e i delikatne zapachy, ten okres by³ szczytem rozwoju bran¿y perfumiarskiej. Co ciekawe perfum nie stosowano wówczas bezpo¶rednio na cia³o; skrapiano jedynie stroje, chusteczki oraz pantofelki. Dziêki postêpom w chemii w XIX w. mo¿liwe sta³o siê odtwarzanie cz±steczek aromatycznych, naturalne preparaty by³y bowiem bardzo drogie. Umo¿liwi³o to tworzenie dowolnych kompozycji zapachowych, nie maj±cych odpowiedników w naturze. Z czasem odrêbnymi dzie³ami sztuki zaczê³y stawaæ siê równie¿ opakowania.
 
 
Prawdziwego Perfumiarza nie mo¿na stworzyæ

¬ród³em doskona³ego zapachu s± odpowiednio dobrane do siebie aromaty. Wszystkie nuty musz± ze sob± wspó³graæ, dok³adnie tak samo idealnie jak instrumenty w orkiestrze. Nie wystarcz± wie przypadkowo zebrane olejki z najpiêkniej pachn±cych ro¶lin, trzeba jeszcze wiedzieæ, który dla którego jest najlepszym "partnerem". Nie by³oby wiêc wspania³ych perfum bez wspania³ych perfumiarzy. Historia pokazuje, ¿e nawet po ¶mierci ich zmys³ powonienia zdobywa uznanie, a marki, które stworzyli przetrwa³y do dzi¶.

 
Eau de Cologne i woda koloñska

Ósmego grudnia 1685 w Santa Maria Maggiore w Piemoncie we W³oszech urodzi³ siê Johann Maria Farina w przysz³o¶ci producent perfum Eau de Cologne (niem. Kolnisch Wassrs). Johann Maria Farina W 1709 r. za³o¿y³ w Kolonii fabrykê perfum, która dzi¶ jest najstarsz± na ¶wiecie. Na cze¶æ Kolonii,  swojej nowej ojczyzny, wyprodukowanym przez siebie perfumom nada³ nazwê: Eau de Cologne. Dziêki temu produktowi miasto sta³o siê w XVIII w. s³awnym miastem perfum. Jego rze¼ba jest umieszczona na wie¿y ratuszowej w Kolonii. W XVIII w. w przedsiêbiorstwie Fariny "Eau de Cologne Farina", zaopatrywa³y siê prawie wszystkie europejskie dwory królewskie i ksi±¿êce. Od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I, poprzez cesarzow± Mariê Teresê, króla Francji Ludwika XV, w³±cznie z królem Polski, Stanis³awem Augustem Poniatowskim. Swój nowy zapach J. M. Farina opisa³ w li¶cie z 1708 r. adresowanym do brata: "Mój zapach przypomina w³oski, wiosenny poranek po deszczu; pomarañcze, cytryny, grejpfrut, bergamoty, limonki oraz kwiaty i zio³a rosn±ce w mojej ojczy¼nie." Tajemnic± tej zapachowej kompozycji i jej sukcesu by³a doskonale opanowana sztuka destylacji, któr± J. M. Farina przywióz³ ze sob± z W³och, gdzie siê urodzi³. Popularno¶æ oryginalnych perfum Fariny sprawi³a, ¿e w XIX w. na rynku europejskim pojawi³y siê jej imitacje pod nazw± "Woda koloñska". Pomimo nazwy, ich kompozycje zapachowe dalece odbiega³y od orygina³u. Eau de Cologne Farina u¿ywali Wolter, Goethe, Balzac, królowa Anglii Wiktoria, Oscar Wilde, Tomasz Mann, Marlena Dietrich oraz ksiê¿niczka Diana.Perfumy Eau de Cologne Farina produkowane s± po dzi¶ dzieñ wed³ug oryginalnej receptury przez ósme ju¿ pokolenie rodu Farina.

 
Portret perfumiarza

Olivier CREED wychowa³ siê w ¶wiecie perfumiarzy i zapachów. Podobnie jak jego poprzednicy bardzo wcze¶nie da³ siê uwie¶æ cudownemu ¶wiatowi perfum oraz sztuki ich tworzenia. Wiele lat ¿ycia po¶wiêci³ perfumom z mi³o¶ci do tworzenia zapachów. Ju¿ od osiemnastego roku ¿ycia Oliver Creed po¶wiêci³ cia³o i duszê rodzinnej firmie. Zdobywa³ do¶wiadczenia pod czujnym okiem ojca by pó¼niej poprowadziæ firmê z niespotykan± charyzm± i inteligencj±. To w³a¶nie dziêki niemu tak wiele nowych zapachów wzbogaci³o dziedzictwo Creed w ostatnich kilkunastu latach. Dom perfumeryjny Creed zosta³ za³o¿ony przez Jamesa Henry’ego Creeda w 1760 r. w Londynie. Wkrótce Creed sta³ siê faworytem angielskiego dworu, a królowa Wiktoria mianowa³a go swoim dostawc±. Zyska³ równie¿ najwy¿sze uznanie cesarza Napoleona III, w³adcy monarchii austro-wêgierskiej Franciszka Józefa i jego ¿ony El¿biety (Sissi). W po³owie dziewiêtnastego stulecia na zaproszenie cesarzowej Eugenii, ¿ony Napoleona III Creed przeniós³ swoj± siedzibê do Pary¿a, który nadal by³ stolic± pachnide³. Jego zapachy by³y uznawane za arcydzie³a sztuki perfumeryjnej i spotyka³y siê z ogromnym zainteresowaniem elit. Z sukcesem prowadzi sw± dzia³alno¶æ do dzi¶ pod kierunkiem Oliviera Creeda, bezpo¶redniego potomka za³o¿yciela marki. Najlepsze tradycje marki podtrzymywali kolejni przedstawiciele rodziny, którzy w ci±gu 230 lat dzia³ania firmy, stworzyli w sumie ponad 200 unikatowych zapachów. Zawieraj± one najwy¿sze stê¿enia naturalnych esencji. Podró¿uj±c po wielu krajach Oliver Creed osobi¶cie dobiera najczystsze esencje: ró¿ane z Turcji, Bu³garii czy Maroko, ja¶minu i irysu z Florencji, tuberozy z Indii czy delikatnych fio³ków z Parmy... Wszystkie by³y starannie dobierane i rêcznie ³±czone wed³ug metod opracowanych przez samego za³o¿yciela marki. Pozwoli³o to zachowaæ doceniany przez koneserów oryginalny styl tworzenia perfum. Obecnym, ju¿ szóstym, mistrzem jest Olivier Creed, którego zas³ug± jest rozs³awienie rodzinnych kreacji na wszystkich piêciu kontynentach. Dzi¶ klientami domu Creed s± m.in.: Robert Redford, Julia Roberts, Pierce Brosman, George Clooney, Richard Gere, Robbie Williams, Grace Kelly, Kevin Costner, Paul Newman i David Beckham. Teraz kszta³ci siê nastêpne pokolenie perfumiarzy Domu Creed. Córka Oliviera Creed’a, Olivia wspó³tworzy flakony a jego syn, Erwin pracuje u boku ojca nad komponowaniem zapachów. Wspania³a rodzinna tradycja pozostanie, wiêc kontynuowana przez nastêpne pokolenia.

 
Kunszt pokoleñ

W roku 1828, Pierre Francois Pascal Guerlain otworzy³ sw± firmê w Pary¿u, która istnieje do dzi¶ i jest prowadzona przez kolejnych cz³onków rodziny. Zas³yn±³ z tego, ¿e produkowa³ dla swej ustosunkowanej klienteli zapachy na indywidualne zamówienie (dobrane do konkretnej osoby lub okazji). W tym czasie perfumeryjni potentaci masowo produkowali olejki naturalne z w³asnych plantacji kwiatów i innych ro¶lin. Przedsiêbiorstwo mie¶ci³o siê w Pary¿u przy ulicy Rivoli nr 42. Guerlain wytwarza³ perfumy z pomoc± synów Aimé i Gabriela. Dziêki renomie i znajomo¶ciom w wy¿szych sferach w roku 1840 otworzy³ sklep przy ulicy Rue de la Paix nr 15.W roku 1850 wprowadzi³ do produkcji perfum sk³adniki syntetyczne. Guerlain zdobywa³ coraz wiêkszy rozg³os w¶ród osób majêtnych, arystokracji i w krêgach dworów królewskich i cesarskich w Europie. Pierwszym s³awnym zapachem, który powsta³ w przedsiêbiorstwie Guerlain by³ Eau de Cologne Impérial z 1853.Po ¶mierci Pierre-François w 1864 roku przedsiêbiorstwo przejêli Aimé i Gabriel. Kierownictwem zaj±³ siê przedsiêbiorczy Gabriel, natomiast Aimé sta³ siê g³ównym perfumiarzem. By³ twórc± takich kompozycji jak Fleur d'Italie (1884), Rococo (1887) i Eau de cologne du coq (1894), jednak za najlepsze uwa¿a siê perfumy Jicky z 1889 roku. W nich po raz pierwszy zastosowano sk³adniki syntetyczne. Ten nowatorski zapach nie od razu zyska³ przychylno¶æ klientów, lecz po kilku latach zrobi³ zawrotn± karierê, która trwa do dzi¶. Nazwa perfum pochodzi od imienia dziewczyny w której zakocha³ siê Aimé Guerlain podczas pobytu w Anglii. Po ¶mierci Gabriela "fabryka perfum" przesz³a w rêce jego synów Jacques'a i Pierre'a. Jacques zosta³ trzecim z kolei g³ównym perfumerem Guerlaina i zosta³ twórc± wielu klasycznych perfum tej marki. Wiêkszo¶æ z nich jest produkowana i sprzedawana obecnie, do najpopularniejszych nale¿±: Eau du Coq (1894), Apr’s L'Ondée (1906), L'Heure Bleue (1912), Mitsouko (1919) oraz specjalno¶æ Guerlaina Shalimar (1925).Jacques Guerlain stworzy³ równie¿ Vol de Nuit (1933) jako ho³d Antoine de Saint-Exupéry i lotnictwu francuskiemu. Ode (1955), kwiatowe perfumy by³y ostatnim dzie³em Jacques'a Guerlaina, przy tej kompozycji pomaga³ mu jego wnuczek wtedy 18-letni Jean-Paul Guerlain. Sta³ siê on kolejnym g³ównym perfumerem przedsiêbiorstwa Guerlain. Nie mniej utalentowany jak jego poprzednicy, stworzy³ kolejne kompozycje, które ugruntowa³y pozycjê firmy w¶ród najlepszych ¶wiatowych producentów perfum: Vétiver (1959), Habit Rouge (1965), Nahéma (1979), Jardins de Bagatelle (1983), Samsara (1989), Héritage i Coriolan.W 1994 roku Guerlain zosta³ wykupiony przez francuski holding LVMH i w sk³ad zespo³u weszli perfumiarze spoza rodziny.

 
Angielska elegancja

Kolejnym genialnym "nosem", którego zapamiêta³a historia by³ William Henry Penhaligon. Perfumy 'Blenheim Bouquet' pozostaje najbardziej znanym jego zapachem od 1902 roku, stworzony dla ksi±¿±t Marlborough. Nazwa pochodzi od miejsca ich narodzin-pa³acu Blenheim. Jest ¶wie¿y, cytrusowy drzewny i ciep³y. Bardzo dyskretny. To najprawdopodobniej ulubiony zapach mêskiej czê¶ci brytyjskiej elity. Prawdziwy klasyk edwardiañski. Wierny by³ mu Winston Churchil i ksi±¿ê Karol.
 
 
L'Origan Coty (François Coty)

Ojcem marki Coty jest François Spoturno (1874-1934). Nazwa prowadzonego przez niego domu mody, Coty, której inspiracj± by³o imiê matki, Coti, sta³a siê jego pseudonimem. François zrewolucjonizowa³ bran¿ê perfumeryjn±. Jego ascetycznie opakowane produkty by³y niezwykle gustowne. Jednocze¶nie posiada³ ¶wietny zmys³ handlowy, który pozwoli³ mu wypromowaæ markê i stworzyæ prawdziwe imperium zapachowe. Coty sta³o siê mark± uwielbian± przez kobiety.Za ¿ycia François Coty powsta³o ok. 50 nowych zapachów. La Rose Jacqueminot, Le muguet, L'aimant, Chypre, L'Origan, Emeraude. Wiele z nich zapad³o g³êboko w pamiêæ i mimo wieku s± aktualne. Czê¶æ sta³o siê legend±. Chypre jest ojcem zapachów szyprowych (1917). Inne legendarne zapachy to Vanilla Fields oraz Masumi.

"Perfumy to niewidoczny, ale niezapomniany i niedo¶cigniony dodatek. S± zapowiedzi± przybycia kobiety, pobrzmiewaj± jeszcze, gdy ona ju¿ odesz³a".

Tylko próbka perfum na skórze jest w stanie daæ odpowied¼ czy to NASZE perfumy. Dajemy zapachowi zaistnieæ na naszej skórze, czekamy a¿ siê rozwinie. NASZ styl, NASZE oczekiwania i NASZ gust - tylko my znamy doskonale.
 
 
Patrycja D±browska 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL