START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Olejki eteryczne
 
Image Tu znajdziecie podstawowe informacje o olejkach eterycznych.

 

Olejki eteryczne s± silnymi koncentratami uzyskiwanymi z pachn±cych czê¶ci ro¶lin poprzez destylacjê parow±, ekstrakcjê, wyciskanie lub inne metody dostosowane do rodzaju ro¶liny. Pochodzenie olejków pozwala zaliczyæ je do grupy leków zio³owych.

Jednak ze wzglêdu na du¿e stê¿enie zawartych w nich substancji, olejki maj± znacznie silniejsze dzia³anie od tradycyjnych mieszanek i wyci±gów zio³owych. Olejki eteryczne maj± bardzo skomplikowany sk³ad chemiczny i w wielu przypadkach zawieraj± ponad 300 ró¿nych substancji. Dlatego te¿ ubogie sk³adnikowo olejki syntetyczne nie mog± z nimi konkurowaæ.

Odpowiednio dobrane i zastosowane olejki eteryczne wywieraj± korzystny wp³yw na zdrowie fizyczne i psychiczne. Mog± byæ podstawowym ¶rodkiem leczniczym w stanach d³ugotrwa³ego przygnêbienia, rozdra¿nienia, stresu i przemêczenia. Mog± byæ równie¿ stosowane jako podstawowy lub wspomagaj±cy ¶rodek w leczeniu wielu schorzeñ. Olejki eteryczne maj± wiele w³a¶ciwo¶ci wykorzystywanych w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej.

 
Wszystkie dzia³aj± antyseptycznie, a wiele z nich równie¿ antybakteryjnie i grzybobójczo. Niektóre wykazuj± dzia³anie przeciwbólowe, oczyszczaj±ce, uspokajaj±ce, orze¼wiaj±ce, wspomagaj±ce koncentracjê lub pobudzaj±ce.

 

Jednak tak naprawdê warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e dziêki zastosowaniu olejków eterycznych poprawie ulega nie tylko zdrowie fizyczne, ale równie¿ stan psychiczny osób korzystaj±cych z zabiegów aromaterapeutycznych.

Z tego w³a¶nie powodu olejki eteryczne s± przydatne nie tylko w leczeniu dolegliwo¶ci fizycznych (takich jak: problemy ¿o³±dkowe, bóle g³owy, kaszel, bóle miê¶ni, cellulitis), ale mog± byæ wykorzystywane pomocniczo w terapii stanów depresyjnych i lêkowych oraz dla poprawienia samopoczucia psychicznego.

Olejki dzia³aj± tak¿e stymuluj±co na organizm, przez co zapobiegaj± przemêczeniu, poprawiaj± koncentracjê uwagi i wspomagaj± pamiêæ.
 
« poprzedni artykuCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL