START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Ad aroma na targach "Ciep³y Ba³tyk"
Image Przedruk z serwisu Marketing przy Kawie
 
W dniach 10-12 kwietnia odby³y siê w Gdañsku III. Targi Inwestycji Hotelarskich – „Ciep³y Ba³tyk” organizowane przez Miêdzynarodowe Targi Gdañskie. Celem targów by³a promocja wyd³u¿enia sezonu turystycznego nad polskim morzem. Jedn± z atrakcji tegorocznej edycji targów by³ ... zapach.

Przechadzaj±cy siê po targach wystawcy jak i odwiedzaj±cy mogli poczuæ specjalnie przygotowan± na tê okazjê kompozycjê zapachow±. Aromatyzacjê targów wykona³a firma „ad*aroma – marketing zapachowy”.

„Ciep³y Ba³tyk” to kolejny oryginalny projekt, który wzbogaca nasze do¶wiadczenia aromatyzacji niezwyk³ych eventów. Przygotowali¶my kreacjê zapachow±, która ociepla³a klimat hali targowej oraz przenosi³a w atmosferê lata. Zapach swoj± s³odycz± oraz owocowymi elementami rozpieszcza³ zmys³y i wprawia³ uczestników w nastrój nadchodz±cych wakacji – mówi Agnieszka D±browska z firmy „ad*aroma – marketing zapachowy”.

Zapachow± aurê tworzy³y takie nuty lata jak egzotyczne kokosy, pomarañcze, ananasy, ale równie¿ kojarz±ce siê z nadmorskimi lasami dzikie maliny. Dziêki tej ró¿norodno¶ci ka¿dy móg³ odnale¼æ co¶ dla siebie, w³asne skojarzenie z wakacjami, wspomnienia.
 
Marketing przy Kawie 
 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL