START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Perfumy dla nastolatek
Image Perfumy dla nastolatek.
 
 
Wiek dorastania, zwany równie¿ dojrzewaniem (mniej wiêcej od 13-17 roku ¿ycia) to specyficzny okres w ¿yciu ka¿dego nastolatka. To czas, w którym m³oda osoba pragnie zwróciæ na siebie uwagê otoczenia, po prostu - chce siê podobaæ. W tym wieku najwa¿niejsz± rolê odgrywa wygl±d zewnêtrzny. Dziewczêta umiejêtnie dobieraj± strój do okazji i pragn± poczuæ siê jak kobieta, a wiêc i piêknie pachnieæ. Najczê¶ciej podbieraj± perfumy mamie, jednak czasami wol± zapachy przeznaczone tylko dla nastolatek, a takich zapachów na rynku jest sporo.


Nastolatka a kobieta


Nastolatki to osoby energiczne, pe³ne wigoru, fantazji i pomys³ów. Doros³e kobiety to osoby spokojne, ustatkowane, maj±ce do¶wiadczenie ¿yciowe. Perfumy oby tych grup powinny siê ró¿niæ i tak zazwyczaj jest. Jednak ¿aden producent perfum nie okre¶la dok³adnie grupy docelowej, do której ma trafiæ jego produkt, a wiêc nie twierdzi, ¿e jego perfumy maj± wybieraæ tylko osoby doros³e. Dlatego nastolatki najczê¶ciej wol± podbieraæ perfumy mamie, bo wiedz±, ¿e dziêki temu nie nara¿± siê na o¶mieszenie. Je¶li ju¿ same maj± dokonaæ zakupu zapachu dla siebie, chêtniej wybieraj± perfumy przeznaczone dla m³odych osób (maj±ce kolorowe opakowania, czêsto z wizerunkiem postaci z bajek b±d¼ kreskówek). 
 
Podbieram perfumy mamie, jednak wolê zapachy owoców, a takich dla doros³ych nie widzia³am. Dlatego kupujê czêsto perfumy dla m³odzie¿y, bo ³adnie pach± a do tego s± modne - mówi 15-letnia Ewelina.
 
Czym ró¿ni± siê perfumy dla nastolatek od perfum dla doros³ych? Przede wszystkim sk³adem. W perfumach dla nastolatek nie znajdziemy dodatków dodaj±cych ostro¶ci, takich jak spi¿ czy sanda³owiec.


S³odkie zapachy

Perfumy dla nastolatek to przede wszystkim zapachy s³odkie, z dodatkiem wanilii i kokosu. Znan± mark±, czêsto wybieran± przez m³odzie¿ jest zapach Witch Caramel Temptation. Perfumy te oprócz wanilii i kokosu zawieraj± tak¿e karmel. Inn± mark± perfum ciesz±c± siê du¿ym powodzeniem w¶ród nastolatek jest marka Lacoste. One tak¿e w swym sk³adzie zawieraj± waniliê. Nie s± to jednak perfumy tylko dla nastolatek. Bardzo czêsto g³ównym sk³adnikiem perfum dla nastolatek s± owoce (brzoskwinia, jab³ko, truskawka, malina). Wybór pada na owoce, poniewa¿ te kojarz± siê ze ¶wie¿o¶ci±, która przyci±ga m³ode dziewczyny.


Zapach na ka¿d± okazjê

Zapach perfum nastolatki musi byæ na tyle uniwersalny, aby by³ odpowiedni na ka¿d± okazjê. M³ode dziewczyny w odró¿nieniu od kobiet dojrza³ych, u¿ywaj± jednego, konkretnego zapachu za ka¿dym razem, gdy wychodz± z domu. Nie ma znaczenia czy jest to wyj¶cie na dyskotekê, czy na podwórko. Dla nastolatek, perfumy to zazwyczaj forma zabawy ani¿eli konkretnej, szczerej chêci bycia atrakcyjn±.
 
- Perfumujê siê, poniewa¿ moje kole¿anki to robi±, poza tym fajnie jest ³adnie pachnieæ - podkre¶la 14-letnia Ewa, uczennica jednego z wroc³awskich gimnazjów.


Bez wzglêdu na to, czy u¿ywanie perfum wi±¿e siê z zabaw± czy nie, ka¿da m³oda dziewczyna dostrzega, ¿e perfumy to nieod³±czny atrybut kobiety.
 
 
El¿bieta Urbanowska 


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL