START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aromaterapia
 
Image Masa¿, k±piel, czy inhalacja? W tym miejscu podstawowe informacje z zakresu aromaterapii - czym jest, do czego s³u¿y, jakie posiada zalety.

 


   Aromaterapia jest rewelacyjnie prost± i skuteczn±, a przy tym przyjemn± w stosowaniu, metod± usuwania wielu dolegliwo¶ci przy u¿yciu naturalnych ro¶linnych olejków eterycznych u¿ywanych w masa¿u, do k±pieli, oraz w formie inhalacji i wch³aniania przez skórê po rozpyleniu w otaczaj±cym nas powietrzu.

     Historia od czasów najdawniejszych wskazuje, ¿e ludzie u¿ywali olejków eterycznych do wielu ró¿nych celów, w¶ród których dzia³ania terapeutyczne by³y najwa¿niejsze. Zarówno biblia jak i stare ksiêgi indyjskie, egipskie papirusy, czy antyczne chiñskie recepty zawieraj± opisy olejków eterycznych.

    S± opisane w literaturze staro¿ytnej, w legendach i poezji. W¶ród wielu interesuj±cych historii czystym przyk³adem aromaterapii jest to, ¿e cierpi±ca na bezsenno¶æ Kleopatra nape³nia³a poduszki p³atkami ró¿, co zapewnia³o jej dobry sen i piêkne marzenia senne. Wspó³czesne badania wykaza³y, ¿e olejek ró¿any zawiera sk³adniki o dzia³aniu relaksuj±cym i nasennym. Wiele znanych w medycynie ludowej sposobów leczenia opiera siê na bezpo¶rednim lub po¶rednim stosowaniu olejków eterycznych.

    Wiadomo na przyk³ad, ¿e w czasach wielkich epidemii nie ulegali im rêkawicznicy, poniewa¿ szczególnie w ¶redniowieczu by³o w zwyczaju mocno perfumowaæ skórzane rêkawiczki. Historia opowiada te¿ o angielskim ¶redniowiecznym miasteczku, które uniknê³o epidemii cholery poniewa¿ ca³a ludno¶æ trudni³a siê upraw± i destylacj± lawendy.

    Wiele lat pó¼niej Francuz Gatefosse potwierdzi³ antyseptyczne dzia³anie olejku lawendowego lecz±c rannych ¿o³nierzy w czasie pierwszej wojny ¶wiatowej. Gatefosse jest zreszt± twórc± okre¶lenia "AROMATERAPIA" i napisa³ pierwsz± ksi±¿kê na ten temat.

    W okresie miêdzywojennym AROMATERAPIA rozwinê³a siê we Francji i przywêdrowa³a do Anglii. Po drugiej wojnie ¶wiatowej a szczególnie w ci±gu ostatnich 20 lat AROMATERAPIA jest jedn± z najszybciej rozwijaj±cych siê dziedzin medycyny niekonwencjonalnej.

    Ogromne zapotrzebowanie na substancje zapachowe, w tym na olejki eteryczne spowodowa³o, ¿e powsta³y tysi±ce syntetycznych substancji zapachowych, którymi z mniejszym lub wiêkszym powodzeniem zastêpuje siê drogie sk³adniki naturalne.

    Ponad wszelk± w±tpliwo¶æ, stwierdzono, ¿e ¿adne produkty syntetyczne nie s± w stanie odtworzyæ terapeutycznych warto¶ci naturalnego olejku uzyskanego bezpo¶rednio z aparatu destylacyjnego na plantacji. Kupuj±c olejki lub ich mieszaniny nale¿y zawsze zwracaæ uwagê na wiarygodno¶æ dostawcy i orientowaæ siê w proporcjach cenowych. Oferta bardzo tania zawsze winna budziæ podejrzenia. St±d te¿ przy doborze dostawców olejków nale¿y zawsze preferowaæ takich, którzy daj± gwarancjê zgodno¶ci z normami Farmakopei Polskiej (F.P.), Brytyjskiej (B.P.) lub Miêdzynarodowej Organizacji Normalizacji (ISO).

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL