START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Mê¿czyzna pachn±cy latem
Image O mêskich perfumach pachn±cych latem.

 

Olivier Martinez pozazdro¶ci³ swojej by³ej dziewczynie, Kylie Minogue, sukcesu jaki odnios³y jej perfumy i sam zosta³ twarz± Yves Saint Laurent. Woda toaletowa L’Homme Eau d’E’te’ 2008 jest zmys³owa i magnetyczna, idealna dla mê¿czyzny spêdzaj±cego lato  w mie¶cie (w nucie serca pojawia siê bazylia, bia³y pieprz i li¶cie fio³ka. Nutê g³owy tworzy lawenda i grejpfrut. Dodano równie¿ paczulê by ociepliæ ten ¶wie¿y zapach). To w³a¶nie zbli¿aj±ce siê wakacje sta³y siê inspiracj± dla powstania wielu nowych mêskich zapachów.

Giorgio Armani urlop zazwyczaj spêdza na jednej z wysp Morza ¦ródziemnego, a atmosfera tego miejsca sk³oni³a go do skomponowania ¶wie¿ego i orze¼wiaj±cego ambrowego zapachu  z akcentami drzewa. Armani Mania, bo tak siê nazywa, zosta³ zamkniêty w zmys³owym flakonie z lodowatego szk³a, a granatowy kolor nakrêtki przywodzi na my¶l g³êboki b³êkit wody. Nuty zapachowe: zielona mandarynka, drzewo cedrowe, wetiwer, ambra, pi¿mo.

Równie¿ letni powiew wody i powietrza mo¿na poczuæ w wodzie toaletowej  Dsquared2 – He Wood. W nucie bazy pojawiaj± siê cedr i watiwer, gdy¿ jest to zapach przede wszystkim drzewny, zainspirowany lasami Kanady, stworzony przez Daphne Bugey. Oryginalne po³±czenie nut bia³ej jod³y, pi¿ma, ro¶linnej ambry, li¶ci fio³ka, nut wodnych, tworzy bardzo naturaln±, ciep³± i ¶wie¿± kompozycjê. Producent przekonuje, ¿e dziêki niemu ka¿dy mê¿czyzna poczuje nieskaziteln± przyrodê Kanady.

Lato kojarzy siê przede wszystkim z przygod± i w³a¶nie Adventure zosta³a nazwana najnowsza propozycja zapachowa marki Davidoff. Jej twarz± zosta³ aktor Ewan McGregor, który w trzy miesi±ce przejecha³ na motocyklu ca³± Europê, Alaskê, Kanadê, by³ te¿ na Syberii i w Mongolii. Zapach jest wiêc przeznaczony dla mê¿czyzn o podobnym, co gwiazda kina, temperamencie, kochaj±cych niezapomniane podró¿e i przygody.  Flakon inspirowany jest butelk±, któr± ma przy sobie ka¿dy podró¿nik, g³adki metal styka siê z ruchliw± powierzchni± cieczy. W rêku podró¿nika buteleczka staje siê prawdziwym talizmanem. Nuty zapachowe: Nuta g³owy: mandarynka, limonka i bergamotka uwalniaj± ¶wie¿o¶æ jak po ulewie  w tropikalnym lesie. Ta ch³odna harmonia jest przyprawiona pobudzaj±c± energi± li¶ci ostrokrzewu paragwajskiego i wspomagana mocn± nut± czarnego pieprzu. nuta serca: sezam i po³udniowo-amerykañski pieprzu  nuta bazy: po³±czenie egzotycznego drzewa – mêskiego pachn±cego peruwiañskiego cedru  i eleganckiej Wetivery wymieszanej z charakterystycznie intensywn± nut± bia³ego pi¿mowca. Wszystko to przywa³uje na my¶l odleg³e, egzotyczne miejsca.

Dla panów, którzy nie maj± ochoty na tak ekstremalne rozrywki, idealna bêdzie limitowana edycja wody toaletowej Essential, która pojawi³a siê na rynku z okazji jubileuszu Lacoste. Marka za³o¿ona przez mistrza tenisa – Rene Lacoste, obchodzi w³a¶nie 75-lecie istnienia. Nowy zapach jest lekki i ¶wie¿y, a dziêki wykorzystaniu nowej technologii stopniowego uwalniania siê zapachu, utrzymuje siê na skórze przez d³ugi czas. G³êboki, pe³en kontrastów w rozwija siê na skórze i zaskakuje swoj± zielon± ¶wie¿o¶ci± po³±czon± z zapachem kwiatów i drzewnymi nutami. Sk³ad perfum prezentuje siê nastêpuj±co: nuta g³owy: li¶cie pomidora, cytrusy, wodne kwiaty, bergamotka, nuta podstawowa: sanda³owe drzewo, paczula oraz nuta serca: ró¿e, czarny pieprz.

Z kolei obdarzony wielkim poczuciem humoru – Roberto Cavalli, w swoim zapachu Black wykorzystuje fasolê tonka, która ma w³a¶ciwo¶ci afrodyzjakalne. S³ynny imprezowicz  (na jednym z przyjêæ przebra³ siê za Karla Lagerfelda) w nowej wodzie toaletowej wykorzystuje te¿ tak nietypowe sk³adniki jak estragon, kolendra czy bambus. W sercu zapachu energia lawendy, oraz akcent geranium i bia³ego pieprzu nadaj± charakter i elegancjê. ¦wietlisty aromat drzewa cedrowego miesza siê ze zmys³ow± nut± bobu tonka.  W tle dominuje intensywny i g³êboki zapach pi¿ma. Prawdziwie mêska, solidna butelka w czarno-fioletowej barwie z wyt³oczonym wizerunkiem wê¿a, jest charakterystycznym symbolem tej linii.

Wiadomo ju¿, ¿e wspó³cze¶ni perfumiarze zdolni s± do odtworzenia zapachu tak mêskich  i industrialnych desygnatów, jak metal czy stal. Jednak tego lata prawdziwy mê¿czyzna pachnie przede wszystkim przygod± z serca d¿ungli, ¿ywic±, i innymi drzewnymi akcentami. Czy¿by w ¶wiecie mêskich perfum zapanowa³a moda wysy³ania prawdziwych facetów na drzewo? Mo¿liwe, ale tylko na wakacje.
 
 
Ewelina Murzicz 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL