START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Najdro¿sze perfumy trafi³y do Ksiêgi Guinnessa.
Image O najdro¿szych perfumach ¶wiata.
 
 
Ró¿a to ró¿a a perfumy to perfumy, zgadza siê? Sprawa ma siê inaczej z najdro¿szymi perfumami na ¶wiecie: No. 1 Cliva Christiana dziêki swojej cenie zosta³y wpisane do Ksiêgi Rekordów Guinnessa.

Wykonano je z najrzadszych sk³adników na ¶wiecie, nie zwa¿aj±c na koszty. Christian komponowa³ ten zapach przez ostatnie 6 lat. Cena 30 ml czystych perfum wynosi $2,350. Jedynie po 1000 flakonów damskich i mêskich perfum jest ka¿dego roku wypuszczanych do sprzeda¿y .

Najdro¿szy flakon No.1 z limitowanej edycji o nazwie Imperial Majesty wykonano z kryszta³u Baccarat i ozdobiono bia³ym diamentem. Jego warto¶æ szacuje siê na ponad $200,000. Wyprodukowano jedynie 10 takich flakonów.
 
Do wielbicieli tego zapachu nale¿± sir Elton John, który u¿ywa³ go do perfumowania ogrodów podczas balu “White Tie i Tiara Ball”, a tak¿e równie¿ Katie Holmes, która mia³a go na sobie podczas ¶lubu z Tomem Cruisem.

Image Clive Christian przylecia³ z Londynu z okazji ustanowienia rekordu. Kiedy jego firma w 1999 roku przejê³a brytyjski dom perfumeryjny Crown Perfumery (za³o¿ony w 1872 roku, którego jako¶æ perfum doceni³a sama królowa Wiktoria), postanowi³ przywróciæ mu lata ¶wietno¶ci poprzez tworzenie znakomitych perfum, chocia¿ nigdy nie my¶la³ o biciu rekordu.
 
W komentarzu do tych perfum podano, ¿e firma musia³a wyprodukowaæ najlepsze z mo¿liwych perfum na ¶wiecie, nie licz±c sie z kosztami i kupuj±c wszystko, co uwa¿ali, ¿e da najlepszy rezultat, nawet bior±c pod uwagê fakt, ¿e to mo¿e nie byæ trwa³e. – Innymi s³owy, w przysz³ym roku, mo¿e nie bêdziemy w stanie tego zrobiæ. Nikomu to siê jeszcze nie uda³o. No. 1 zmienia sie co roku – mówi Christian.

Efekt uboczny jest taki, ¿e perfumy sta³y siê absurdalnie drogie w produkcji. Nie spodziewali¶my siê, ¿e zostan± tak pozytywnie odebrane, co pokazuje, ¿e je¶li wyprodukujesz co¶ tak dobrze, zostanie to docenione – kontynuuje.

Dwa sk³adniki w szczególno¶ci wp³ywaj± na cenê perfum. Indyjskie drzewo sanda³owe jest tak cenione, ¿e jego sprzeda¿ jest regulowana przez rz±d. Wanilia z Tahiti wymaga intensywnego procesu wytwarzania. – Str±czki wanilii fermentuj± i wtedy drobne kryszta³ki formuj± siê na zewn±trz str±czka, zbieramy perfumy z tych kryszta³ków wanilii, a nie ze str±czków - wyja¶nia Christian.

Chocia¿ Christian mo¿e staæ za najbardziej luksusowymi perfumami na ¶wiecie, jeden z jego ulubionych zapachów nie pochodzi od rzadkiego kwiatu czy egzotycznego miejsca.

Wspania³e zapachy i odczucia pochodz± z dzieciñstwa. Kiedy¶ nad lini± kolejow± znajdowa³y siê metalowe mosty. Kiedy jecha³a kolej parowa i sta³o siê na mo¶cie jak poci±g przeje¿d¿a³, by³o siê pokrytym par±, to dopiero by³o prze¿ycie. Pachnia³o siê par±, wêglem i ró¿nymi innymi sk³adnikami, to by³ mocny, energetyczny zapach.

 
www.fashionwiredaily.com
T³um. Anna D±browska
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL