START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Ka¿da epoka ma swój aromat.Renesans.
Image Ka¿da epoka ma swój aromat. Renesans.

 

Polski pisarz i dziennikarz Melchior Wañkowicz powiedzia³ kiedy¶, ¿e "Ka¿dy dzieñ ma swój aromat", s³owa te z powodzeniem odnie¶æ mo¿na równie¿ do historii perfum. Ka¿da epoka pachnie inaczej. Od czasów staro¿ytnych, a¿ do dnia dzisiejszego, ludzie u¿ywali pachn±cych mikstur, aby zwiêkszyæ swoj± atrakcyjno¶æ, zyskaæ przychylno¶æ bogów, dodaæ sobie pewno¶ci, pokazaæ swoj± w³adzê i bogactwo. S³odkie i gorzkie, lekkie i ciê¿kie, kwiatowe, korzenne, magiczne formu³y zapachowe.

Od dawien, dawna stosowane przez kobiety do codziennej higieny, zabiegów pielêgnacji urody oraz jako afrodyzjak. W miarê up³ywu lat coraz wiêcej ludzi zaczê³o interesowaæ siê t± dziedzin± i pragnê³o zg³êbiaæ wiedzê na temat wyrobu produktów zapachowych. Nieustannie odkrywano higieniczne lub eteryczne walory pachnide³. Ju¿ w drugiej po³owie XIV wieku doczekano siê perfum w postaci p³ynnej powsta³ych z alkoholu i olejków eterycznych.
 

 
Chemia, szk³o i pachn±ce chusteczki


Prawdziwy rozwój sztuki wyrobu perfum nast±pi³ w czasach renesansu. Dotychczasowy sposób ich wytwarzania, alchemiê, zast±piono chemi±, rozwinê³y siê procesy destylacji i ekstrakcji oraz podnios³a siê jako¶æ pachn±cych aromatów. Wenecja sta³a siê kolebk± najlepszej jako¶ci flakonów ze szk³a dmuchanego, s³ynnego na ca³± Europê. W³ochy szybko sta³y siê matk± zapachu. Ju¿ w XIV w produkowano w Mantui pachn±ce myde³ka do pielêgnacji cia³a i do prania tkanin. Porty w³oskie le¿±ca na szlaku do Azji sta³a siê g³ównymi centrami perfumeryjnymi, przez które przep³ywa³y niezliczone rodzaje orientalnych owoców, kwiatów i zió³, niezbêdnych do pozyskiwania oryginalnych olejków eterycznych. Przed wa¿nymi uroczysto¶ciami, zanim za³o¿ono strojn± sukniê, okrêcano nasi±kniêtymi tkaninami cia³o aby nabra³o mi³ego zapachu. Ma³ymi chusteczkami, nasi±kniêtymi olejkami przecierano zêby, usta, rozcieñczonymi wod± spryskiwano w³osy i ubrania. Dla najbardziej zamo¿nych elit produkowano nawet bi¿uteriê z kamieniami, które po potarciu zostawia³y intryguj±c± mgie³kê zapachu na skórze.

 

Pachn±ca Francja i tony stulistynych ró¿

Wspomniana ju¿ w poprzednim artykule Katarzyna Medycejska by³a t±, która odebra³a W³ochom tytu³ pañstwa perfum i sprawi³a, ze dosta³a go Francja. W³oszka po¶lubi³a w 1533 roku francuskiego króla, Henryka II. Przypomnê, ¿e jako m³oda mê¿atka z Wenecji sprowadzi³a na dwór perfumiarzy, którzy przyrz±dzali dla niej pachnid³a, pomady i balsamy. Jeden z jej alchemików, Rene le Florentin, produkowa³ dla niej nas±czone trucizn±, aromatyzowane rêkawiczki, którymi „unieszkodliwia³a” swych
wrogów. Perfumowanie niwelowa³o równie¿ przykry zapach skóry, z której wytwarzanorêkawiczki, pomys³ wiêc szybko siê przyj±³ i zosta³ wykorzystany na potrzeby handlu. W roku 1656 powsta³ nawet cech producentów rêkawiczek i perfum. Królowa i jej perfumiarze nie mogli zabraæ z Toskanii kwiatów i zió³ do wyrobu perfum, wiêc zaczêli szukaæ we Francji niezbêdnej ro¶linno¶ci, która by³aby tak piêkna i bujna jak ich rodzima. Odnale¼li j± w okolicach Grasse w Prowansji. W ten sposób powsta³o miasto perfum, którym s³ynne Grasse pozostaje po dzi¶ dzieñ. Doskonale znany olejek ró¿any jest jednym z podstawowych sk³adników eterycznych perfum. Spo¶ród 5000 odmian w perfumerii stosuje siê tylko dwie: ró¿ê damasceñsk± uprawian± w Syrii oraz ró¿ê majow± - stulistn± w³a¶nie z okolic Grass i znad Morza ¦ródziemnego. Coraz czê¶ciej naturalny olejek zastêpuje siê syntetycznym odpowiednikiem. Dzieje siê tak dlatego, i¿ pozyskanie 1 kg tego olejku jest bardzo kosztowne i pracoch³onne - wymaga zebrania 3 ton ró¿!.

 

Trochê o produkcji

Perfumy to nic innego jak mieszanka ró¿nych substancji zapachowych rozpuszczonych w alkoholu. Najpierw przygotowuje siê roztwór wed³ug receptury opracowanej przez perfumiarza, a nastêpnie rozpuszcza siê go w najdelikatniejszym z dostêpnych alkoholi. Proporcje, w jakich ³±czy siê mieszankê olejków zapachowych z alkoholem, zale¿± od produktu, który ma powstaæ. ¦wie¿o przyrz±dzony roztwór przez kilka tygodni dojrzewa, nastêpnie sch³adza siê go i filtruje a¿ do uzyskania ca³kowitej klarowno¶ci. Zazwyczaj do perfum dodaje siê równie¿ niewielkie ilo¶ci antyutleniacza, po to, by zapach po napoczêciu flakonu by³ bardziej trwa³y. Ca³a sztuka i magia zapachu tkwi w odpowiednim przepisie, upraszczaj±c jak, co i z czym wymieszaæ. Opracowanie receptury, która odniesie sukces, jest prawdziwym wyzwaniem dla perfumiarzy, zwanych równie¿ "Nosami", co nie wymaga chyba t³umaczenia.


Pod koniec renesansu perfumy i ich produkcja dzia³a³y ju¿ na pe³nych obrotach. Ten, kto ich u¿ywa³ mia³ uznanie w¶ród towarzyszy, a dam± dworu, które posiada³y swoich w³asnych perfumiarzy, zazdro¶ci³y wszystkie kobiety. W XVII i XVIII wieku perfumy zyskuj± jeszcze wiêksz± popularno¶æ. Zaczynaj± powstawaæ fabryki perfum, domy permumeryjne i marki zdobywaj±ce uznanie w ca³ej Europie. Johann Maria Farin, James Henry Creed i Pierre-François Pascal Guerlain to nazwiska, które zaistnia³y na prze³omie XVIII i XIX wieku i s± s³±wne do dzis na ca³ym ¶wiecie w¶ród amatorów perfum. Od tamtej pory handel i rynek  sam zacz±³ siê "nakrêcaæ", zaczê³a siê rywalizacja, chronienie receptur i wymy¶lanie coraz to nowych aromatów. W dzisiejszym ¶wiecie perfum nie jest prostym zadaniem utrzymaæ siê na rynku - oblicza siê, ¿e nowy damski zapach pojawia siê co 43 godziny, za¶ mêski co cztery dni!Patrycja D±browska
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL