START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Giorgio Armani. ¯ycie i kariera.
Image Kilka faktów z ¿ycia s³ynnego kreatora mody i autora perfum.
 
Image Urodzi³ siê w Piacenzy (W³ochy) w 1934 roku; jest jednym z najbardziej znanych i wp³ywowych w³oskich projektantów. Przypadek zadecydowa³ o tym, ¿e Armani zaistnia³ w ¶wiecie mody w latach sze¶ædziesi±tych. Wcze¶niej mia³ krótkie przygody z medycyn± (studiowa³ na Milan University) i fotografi±.

Po odbyciu s³u¿by wojskowej, Armani rozpocz±³ swoj± karierê, jako dekorator wystaw sklepowych w znanym mediolañskim domu towarowym La Rinascente. Po latach przyzna³, ¿e swoje klasyczne wyczucie stylu zawdziêcza wielu podró¿om do Wielkiej Brytanii, które odby³ w tym czasie. Wed³ug niego, Anglia to najlepsze miejsce, gdy szuka siê inspiracji.
 
Kiedy pracowa³em dla Rinascente, je¼dzili¶my do Londynu w poszukiwaniu pomys³ów, chodzili¶my po sklepach i uczyli¶my siê. Pamiêtam pewne ¿ó³te rozpinane swetry w ma³ym butiku, które przywioz³em stamt±d do Rinascente. Wszyscy my¶leli, ¿e zwariowa³em.  ¯ó³te swetry to by³ znak rozpoznawczy ksiêcia Windsoru i nie by³y przeznaczone dla przeciêtnego cz³owieka. Ca³y pomys³ takiego ubioru by³ ekstrawagancki i elitarny, bardzo angielski.

W 1964, kiedy Armani posiada³ ju¿ ogromn± wiedzê na temat tkanin i projektowania, zosta³ zaanga¿owany do zaprojektowania kolekcji mêskiej o nazwie Hitman dla domu mody Nino Cerruti. Pó¼niej wspó³pracowa³ z takimi projektantami, jak Ungaro czy Zegna. W 1974 Armani zaprezentowa³ w³asn± kolekcjê mêsk±, a pierwsz± kolekcjê damsk± rok pó¼niej.

W 1975 roku na rynku pojawi³y siê sygnowane nazwiskiem Armani kolekcje dla dzieci, bielizna, stroje k±pielowe, dodatki i okulary. Zyski, jakie przynios³y mu bardziej ekskluzywne linie, pozwoli³y mu otworzyæ pierwszy z sieci sklepów sprzedaj±cych tañsze, bardziej dostêpne marki, Emporio Armani i Armani Jeans w 1981 roku. W 2000 wzbogaci³ swój asortyment o liniê kosmetyków, których stworzenie powierzy³ Pat McGrath. Obecnie imperium Armaniego obejmuje oko³o 2000 salonów na ca³ym ¶wiecie, które przynosz± roczne zyski w wysoko¶ci ponad miliarda dolarów. Jego pokazy mody przyci±gaj± wybitne osobowo¶ci. W marcu 1998 roku jego pokaz odby³ siê w Nowym Jorku, po tym jak paryska policja zamknê³a jego namiot twierdz±c, ¿e zagra¿a on bezpieczeñstwu. Wtedy te¿ na pokaz przyszli Robert de Niro, Spike Lee, Mark Wahlberg, Martin Scorsese, Sophia Loren i Wyclef Jean.

Mimo to Armani twierdzi, ¿e projektuje z my¶l± o zwyk³ych ludziach, wierz±c ¿e ubrania powinny byæ noszone a nie ogl±dane. Bazuj±c na zdobytych umiejêtno¶ciach projektanta mody mêskiej, stworzy³ wspó³czesn± damsk± kolekcjê. Garnitury z usztywnieniami, które by³y popularne w latach osiemdziesi±tych, zosta³y zmienione w bardziej elastyczne i praktyczne.  Kolekcje Armaniego s± eleganckie i pe³ne prostoty (projektant nigdy nie lubi³ tak zwanych „wa¿nych ubrañ”).

W 2000 miesiêcznik “Forbes” uzna³ Armaniego za najbardziej wp³ywowego projektanta mody na ¶wiecie, jego osobiste zarobki wynios³y 135 milionów dolarów w 1999 roku. W 2001 magazyn sklasyfikowa³ go na 19 miejscu (za rodzin± Bulgari a przed Prad±) na li¶cie arystokratów mody.

 

¬ród³o: fragrancex.com
T³um. Anna D±browska
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL