START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
¦redniowieczni amatorzy wonno¶ci
Image Jak pachnia³o ¶redniowiecze?


W ¶redniowieczu pierwszym powszechnie znanym i dostêpnym kosmetykiem by³a woda ró¿ana, która od¶wie¿a³a i my³a rêce. By³ to jednak produkt z tzw. wy¿szej pó³ki, ale nie ze wzglêdu na sk³ad, ale na nietrwa³o¶æ, potrzebowano jej wiêc bardzo du¿o. Dopiero w XII wieku powrócono na szerok± skalê do pachnide³ ze wzglêdów higienicznych. Z czasem W³ochy sta³y siê centrum perfumeryjnym, do portów ¶ródziemnomorskich zawija³y statki z Dalekigo Wschodu. Na  ich pok³adach  mnogo by³o od cennych sk³adników.


Pierwszym znanym historii pachnid³em na bazie alkoholu by³a Woda Królowej Wêgier (Larendogra,  fran. L'eau de la reine d'Hongrie, ³ac. Aqua Reginae Hungaricae) sporz±dzona w 1367 roku. Zgodnie z legend± recepturê podarowa³ królowej pustelnik, który przypisywa³ mieszance magiczne moce. W rzeczywisto¶ci by³a to nalewka spirytusowa sporz±dzona z trzech czê¶ci ¶wie¿ego ziela rozmarynu lekarskiego i jednej czê¶ci ziela lawendy lekarskiej. Spirytus sprowadzano a¿ z Konstantynopola. Tradycja utrzymuje, ¿e g³ównie dziêki cudownym w³a¶ciwo¶ciom wyci±gu, królowej uda³o siê 59 lat spêdziæ na tronie Wêgier i mimo sêdziwego wieku zachowaæ zdrowie i urodê.


Inne perfumy pochodz±ce z tamtego okresu wywodz± siê z przepiêknej wyspy Capri,  po³o¿onej na Morzu Tyrreñskim, na której znajdowa³ siê klasztor Kartuzów. Jak g³osi legenda, w 1380 r. przeor klasztoru dowiedziawszy siê o przybyciu na Capri królowej Neapolu Joanny II Andegaweñskiej, postanowi³ uhonorowaæ go¶cia bukietem najpiêkniejszych kwiatów rosn±cych na wyspie. Kwiaty sta³y w wazonie trzy dni. Kiedy zosta³y wyrzucone, przeor zorientowa³ siê, ¿e woda po nich nabra³a nadzwyczaj przyjemnego aromatu. Uda³ siê do zakonnika zajmuj±cego siê alchemi±, aby ten odkry³ pochodzenie zapachu. Tak powsta³y pierwsze perfumy z Capri.


Amatork± i prekursork± pachnide³ by³a Katarzyna Medycejska. Z Wenecji sprowadzi³a na dwór Rene le Florentina, który sta³ siê jej nadwornym alchemikiem i przyrz±dza³ dla niej pachnid³a, pomady i balsamy. To dziêki nim Pary¿ sta³ siê stolic± perfumeryjnego przemys³u. Pocz±tkowo perfumiarstwo mia³o wiele wspólnego z farmacj± – nieprzypadkowo pierwsza woda koloñska mia³a lecznicze zastosowanie. Pó¼niej perfumiarze po³±czyli siê z cechem rêkawiczników. Mieli oni powa¿ny problem, nie wiedzieli bowiem jak pozbyæ siê nieprzyjemnego zapachu garbników ze skóry przeznaczonej do wykonania rêkawiczek.

 

Patrycja D±browska 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL