START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach mê¿czyzny (GW)
Image Artyku³ Gazety Wyborczej

Bardzo trudno pokazaæ zapach - w reklamach perfum przedstawia siê wizjê, nieuchwytny styl, co¶, czego nie mo¿na opowiedzieæ. Co¶, co mo¿na najwy¿ej zasugerowaæ. Perfumy dla mê¿czyzn reklamowane s± na dwa sposoby - albo pokazuje siê kobietê zachwycon± zapachem mê¿czyzny, albo mê¿czyznê, którym inni faceci chcieliby byæ.

Doskona³± ilustracj± tej tezy s± reklamy Egoiste Platinum Chanel sprzed prawie dwudziestu lat. Pierwsza pokazuje przystojnego mê¿czyznê boksuj±cego siê ze swoim cieniem, druga rzeszê kobiet, które nie mog± siê oprzeæ Egoi¶cie. Zapach wci±¿ cieszy siê popularno¶ci±, a reklamy przez wielu zosta³y uznane za jedne z najlepszych w historii.

Bardzo rzadko w reklamie mêskich perfum pojawiaj± siê m³odzi ch³opcy. Opis ka¿dego zapachu zawsze zawiera s³owa "mêski", "zdecydowany charakter", "dla prawdziwego mê¿czyzny". Najdalej jednak poszed³ kilka lat temu Hugo Boss, ówczesny w³a¶ciciel marki Baldessarini, który do reklamowania zapachu Baldessarini wybra³ Charlesa Schumanna, dojrza³ego mê¿czyznê o siwych skroniach, Slogan reklamuj±cy zapach? Separates the men from the boys - w wolnym t³umaczeniu: co¶, co odró¿nia mê¿czyzn od ma³ych ch³opców. Charles Schumann jest te¿ twarz± ca³ej marki - firma mówi, ¿e uosabia on filozofiê marki i reprezentuje typ, jakim inni mê¿czy¼ni chcieliby byæ.

Wiele firm perfumeryjnych uzna³o, ¿e ich produkty powinny byæ reklamowane przez znane twarze, i w miejsce bezimiennych modeli wybieraj± europejskie gwiazdy kina. To dobry interes dla obu stron. Firmy kosmetyczne zyskuj± popularnego aktora, który ma rzeszê fanów, aktorzy, oprócz zainkasowania sporej sumy pieniêdzy, wi±¿± siê kontraktem z luksusowa mark±, a bycie ambasadorem luksusowego produktu raczej nie zaszkodzi ich karierze. Najwa¿niejsze to dopasowaæ w³a¶ciw± osobê do zapachu. Lanceme przy wyborze twarzy do reklamowania Hypnose Homme, zapachu okre¶lanego jako hipnotyzuj±cego i pe³nego kontrastów, postawi³o na Clive'a Owena, przystojnego i charyzmatycznego brytyjskiego aktora.

YSL wybra³ seksownego Oliviera Martineza, aktora, który choæ ma na swoim koncie kilka dobrych filmów, bardziej znany jest jako by³y narzeczony Kylie Minogue. Byæ mo¿e pozazdro¶ci³ swojej by³ej ukochanej jej w³asnych perfum, ale nie da siê ukryæ, ¿e to bardzo przystojny mê¿czyzna i mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e wcze¶niej czy pó¼niej pojawi siê firma pragn±ca, by reklamowa³ jej wyroby. YSL to szanowana presti¿owa francuska marka, a klip reklamowy z Olivierem Martinezem wzbudza zachwyty. Kolejnym aktorem, który debiutuje jako twarz nowego zapachu jest Szkot Ewan McGregor. Reklamuje perfumy Davidoff Adventure - aktor, który znany jest ze swoich podró¿niczych pasji i fascynacji motocyklami, cieszy siê, ¿e te perfumy oddaj± jego pasje i osobowo¶æ.

Podobn± strategiê obra³ te¿ pochodz±cy z Hiszpanii aktor Antonio Banderas - twierdzi, ¿e wszystkie zapachy z jego nazwiskiem oddaj± inne strony jego osobowo¶ci. Antonio swoje perfumy reklamuje osobi¶cie, podobnie jak bo¿yszcze Bollywoodu, megagwiazda hinduskiego kina Shah Rukh Khan, który ju¿ kilka lat temu wypromowa³ w³asne perfumy - Tiger Eyes of Shah Rukh Khan. Jednak niewielu aktorów zdecydowa³o siê na wypuszczanie produktów pod w³asnym nazwiskiem, ale to coraz czêstsze zjawisko w show-businessie - wiele gwiazd decyduje siê na spieniê¿enie maj±tku ukrytego w ich s³awnym nazwisku - w³asne imperium buduje David Beckham czy Sean 'Diddy' Combs. Skoro perfumy nosz± ich nazwiska, to ich twarze, choæ mo¿e powinnam napisaæ cia³a, pojawiaj± siê w reklamach. Bardzo czêsto na reklamach mêskich zapachów panowie je reklamuj±cy pokazuj± znacznie wiêcej ni¿ tylko przystojn± twarz.

Gazeta Wyborcza 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL