START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
S³odki zapach alergii na perfumy
Image Alergie na perfumy.


Alergia na perfumy nie jest niczym nadzwyczajnym. Niestety wiele osób jest atakowanych przez zapach perfum, zw³aszcza w zamkniêtych pomieszczeniach.
 
Ach.. ten s³odki zapach perfum. Dzisiejszy rynek jest przepe³niony setkami ró¿norodnych zapachów pocz±wszy od lekkich, kwiatowych koñcz±c na ciê¿kich zapachach korzennych. Wiêkszo¶æ kobiet kocha zapach perfum, u¿ywaj±c ich nawet wówczas, gdy id± do sklepu spo¿ywczego. Problem le¿y w tym, ¿e alergia na perfumy, która dotyka wielu kobiet, nie jest niczym przyjemnym.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e unikanie alergii na perfumy nie sprowadza siê jedynie do zaprzestania ich stosowania. Dla niektórych osób samo przebywanie w pobli¿u kogo¶, kto nosi jaki¶ zapach mo¿e mieæ z³y rezultat. Nawet zwykle ¶rodki czysto¶ci, od¶wie¿acze powietrza, p³yny zmiêkczaj±ce, ¶wiece zapachowe, lakier do w³osów czy szampon mog± wywo³aæ reakcje alergiczne. Zapach perfum mo¿e spowodowaæ ból g³owy lub wysypkê, bardziej powa¿nym objawem jest np. pe³noobjawowy atak astmy.

Alergia na perfumy nie jest niczym nowym. Niestety wiele osób jest „atakowanych” przez zapach perfum, zw³aszcza w zamkniêtych pomieszczeniach. Dla przyk³adu, niektórzy ludzie pracuj±cy w biurze nie maj± mo¿liwo¶ci by unikaæ towarzystwa kogo¶, kto nosi na sobie perfumy. W takich wypadkach, jedynym rozwi±zaniem jest poproszenie tej osoby o zaprzestanie stosowania zapachu w pracy, b±d¼ te¿ przeniesienie swego stanowiska pracy w inne miejsce. Niestety nie wszystkie firmy s± temu przychylne, co niestety oznacza, ¿e bêdziemy musieli poszukaæ nowej posady.

S± te¿ i dobre wie¶ci. Dlatego, ¿e alergie powoduj± tak silne reakcje jak ataki astmy, na rynku pojawia siê co raz wiêcej produktów bezzapachowych. Wiele z nich  mo¿na znale¼æ w sklepach ze zdrowa ¿ywno¶ci±, tak¿e drogerie wprowadzaj± te produkty do swego asortymentu staraj±c siê dostosowaæ do wymagañ klientów. Poniewa¿ nie mo¿na kontrolowaæ, kto nosi perfumy a kto nie, wa¿ne jest podjêcie pewnych kroków, by zabezpieczyæ siê przed atakami alergii. Najskuteczniejsze jest noszenie specjalnych masek po³±czone z za¿ywaniem leków antyalergicznych.  

Je¿eli zauwa¿ycie u siebie takie objawy jak ³zawienie, katar, kaszel czy kichanie gdy stosujecie perfumy, b±d¼ przebywacie w pobli¿u kogo¶ kto je nosi, istnieje szansa ¿e macie w³a¶nie reakcjê alergiczn±. Wiele osób ma uczulenie na perfumy ale zrzuca je na inne produkty, nie bior±c pod uwagê ¿e winny mo¿e byæ w³a¶nie zapach. Czasami nawet lekarze wykluczaj± takow± alergiê szukaj±c przyczyn w uczuleniach na py³ki czy sier¶æ zwierz±t.

Ponadto nale¿y pamiêtaæ ze alergia na jeden zapach nie musi oznaczaæ uczulenia na wszystkie. Dzieje siê tak poniewa¿ perfumy robione s± z ró¿norodnych substancji chemicznych i jedna mo¿e wywo³aæ reakcje uczuleniow± a druga nie. Dlatego istotnym jest aby¶cie zwracali uwagê na zapachy w waszym otoczeniu i obserwowali reakcje swojego organizmu.
 
 
¼ród³o: www.perfumstop.com.au 
T³um. £ukasz Wasylowski


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL