START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Nadchodzi era wêchu? (GW)
Image Rozmawia³a Katarzyna Paw³owska - Saliñska
 
Katarzyna Paw³owska-Saliñska: Podobno wêch dostarcza nam tylko 5 proc. wszystkich wra¿eñ zmys³owych, jakie odbieramy. Chyba nos nie jest wiêc jakim¶ specjalnie wa¿nym narz±dem zmys³u?
 
 
Dr hab. Rafa³ Krzysztof Ohme, psycholog emocji, pracownik Instytut Psychologii PAN, wyk³adowca Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej w Warszawie: Wprost przeciwnie! Jest bardzo wa¿ny, tylko wci±¿ jeszcze traktujemy go po macoszemu. Wiêkszo¶æ odpowie, ¿e wêch to ma³o wa¿ny zmys³ u cz³owieka, bo w porównaniu ze zwierzêtami jest bardzo s³abo rozwiniêty. A nikt siê nie zastanawia nad tym, ¿e np. dziêki wêchowi rozpoznajemy smaki! Na naszym jêzyku znajduj± siê receptory tylko piêciu podstawowych smaków: s³onego, gorzkiego, kwa¶nego, s³odkiego i umami [rozpoznaje kwas glutaminowy, pozwala oceniæ np. miêsa, sery, grzyby]. Ca³a ta wspania³a gama, któr± potrafimy siê delektowaæ, to w³a¶nie zas³uga wra¿eñ wêchowych, które uzupe³niaj± nasze proste doznania smakowe.

Ale porównuj±c nasz wêch ze zwierzêcym, nie mamy siê czym pochwaliæ...

- A wie pani dlaczego? Bo komórki wêchowe w mózgu cz³owieka w toku ewolucji zosta³y przejête przez emocje! I dlatego opisany w "Pachnidle" scenariusz podporz±dkowywania sobie ludzi przy pomocy zapachu jest teoretycznie mo¿liwy do zrealizowania. Naprawdê mo¿na opanowaæ drugiego cz³owieka za pomoc± wêchu, bo poprzez zapachy mo¿emy idealnie sterowaæ emocjami.

Czyli aromamarketing to nie jest jedynie pobo¿ne ¿yczenie marketingowców?

- Marketing zapachowy ma wszechpotê¿ny potencja³, ale wci±¿ jeszcze jego zastosowanie jest ograniczone. Na pewno trudno bêdzie urz±dziæ strefy zapachowe, np. w hipermarkecie. S±siednie zapachy bêd± siê mieszaæ, a przecie¿ aromaty, które rozpylimy w dziale kosmetycznym, nie bêd± raczej zachêca³y do zakupów spo¿ywczych. Ale je¶li w³a¶cicielowi sklepu z bi¿uteri± uda siê zdobyæ i rozpyliæ w swoim punkcie zapach, który wyzwoli w nas sk³onno¶æ do ryzyka, to mo¿e byæ skuteczne - wtedy zamiast kupiæ zaplanowany pier¶cionek za 200 z³, byæ mo¿e lekk± rêk± wydamy dwa razy wiêcej.

Poza tym jest k³opot z trwa³o¶ci± zapachu, a je¶li zadzia³a on na nas bardzo krótko, prawdopodobieñstwo, ¿e utrwali siê w pamiêci wêchowej, nie jest du¿e.

No i mamy jeszcze problem z rozró¿nianiem zapachów - jeste¶my w stanie odró¿niæ jedynie trzy, cztery ró¿ne aromaty jeden po drugim. Potem nasz zmys³ wêchu odmawia wspó³pracy, o czym dobrze wiedz± bywalcy perfumerii. Po kilku psikniêciach ró¿nymi wodami czujemy jedynie zapach alkoholu.

A wiêc aromamarketing nie jest a¿ tak wielk± prób± manipulacji nasz± pod¶wiadomo¶ci±, jak siê czasem twierdzi? Nie dzia³a na nas podprogowo?

- Chocia¿ zajmujê siê podprogowo¶ci±, nigdy nie s³ysza³em o u¿yciu tego terminu w odniesieniu do zapachów. Mówi siê tylko o podprogowych bod¼cach wizualnych czy d¼wiêkach. Ale kto wie, mo¿e ju¿ nied³ugo to siê zmieni i rozpocznie siê wielka dyskusja równie¿ na temat podprogowo¶ci bod¼ców zapachowych, np. w kontek¶cie feromonów. Bo w XXI wieku odkryjemy wêch i jego potencja³. Zapowiedzi± tego jest chocia¿by przyznana trzy lata temu Nagroda Nobla za rozwik³anie zagadnieñ zwi±zanych w³a¶nie ze zmys³em wêchu. Ale nie tylko. Doznania zapachowe maj± na nas bardzo du¿y wp³yw.

I naprawdê tak Pan wierzy w zmys³ wêchu? A podobno te wszystkie teorie o aromaterapii nie s± potwierdzone naukowo...

- To, ¿e co¶ jest niepotwierdzone naukowo, mo¿e znaczyæ, ¿e tego nie ma, ale równie dobrze mo¿e znaczyæ, ¿e nauka jeszcze nie dojrza³a do tego, ¿eby to poj±æ. Moim zdaniem w wypadku wêchu mamy zdecydowanie do czynienia z tym drugim wyt³umaczeniem. Podobnie jest z intuicj± - przez lata nauka zachodnia po prostu nie dojrza³a do zrozumienia tego, ¿e cia³o pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Zjawisko markerów somatycznych, bo o nim tu mowa, od blisko 20 lat bada amerykañski neurolog Antonio Damasio i jestem pewien, ¿e dostanie za swoje odkrycia Nobla. I za kilka lat czekaj± nas pewnie kolejne Noble za odkrycia zwi±zane z wêchem.
 
 
Gazeta Wyborcza 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL