START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach niebezpieczeñstwa
Image Artyku³ portalu Onet.pl.

 

Do naszych nosów dziennie docieraj± setki tysiêcy zapachów, ¿eby zapamiêtaæ jeden z nich, podobny do wielu innych, musi siê zdarzyæ co¶ nieprzyjemnego - informuj± na ³amach pisma "Science" naukowcy z USA.

 
Badacze z Northwestern University's Feinberg School of Medicine wykazali, ¿e jedno negatywne do¶wiadczenie po³±czone z zapachem bardzo szybko uczy nas zapamiêtaæ i rozró¿niæ ten zapach od innych podobnych.

- To przystosowanie ewolucyjne - mówi Wen Li, g³ówna autorka badañ. - Ta zdolno¶æ pomaga nam wy³apaæ informacjê o niebezpieczeñstwie w¶ród wielu innych, co mo¿e decydowaæ o prze¿yciu. Informuje nas i ka¿e byæ czujnym - t³umaczy badaczka. Podczas badañ, naukowcy prezentowali uczestnikom zestawy dwóch zapachów, które by³y niemal¿e identyczne i praktycznie niemo¿liwe do rozró¿nienia. Nastêpnie podczas prezentacji jednego z nich uczestnikom aplikowano ³agodny wstrz±s elektryczny. Po otrzymaniu takiego negatywnego bod¼ca, osoby bior±ce udzia³ w do¶wiadczeniu nauczy³y siê odró¿niaæ obydwa podobne zapachy. Zdaniem autorów pracy taki wynik dowodzi, ¿e ludzki zmys³ powonienia jest w stanie przystosowaæ siê i uczyæ na podstawie do¶wiadczeñ emocjonalnych.

Zapachy, które by³y na pocz±tku niemo¿liwe do rozpoznania, sta³y siê bardzo ³atwe do odró¿nienia po skojarzeniu jednego z nich z przykrym do¶wiadczeniem.

Li wraz z zespo³em odkryli te¿, ¿e podczas zapamiêtywania informacji o zapachu dochodzi do zmian w rejonie mózgu odpowiedzialnym za powonienie dziêki czemu ro¶nie wra¿liwo¶æ na te zapachy, które maj± dla nas du¿e znaczenie.
 
 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL