START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach na wy³±czno¶æ (BBC)
Image Wniosek francuskiej firmy o zarejestrowanie zapachu ¶wie¿ych truskawek, jako znaku towarowego, zosta³ odrzucony.

 

Firma Eden Sarl z siedzib± w Pary¿u, chcia³a nadawaæ ten zapach myd³om, kremom do twarzy, artyku³om papierniczym, wyrobom ze skóry i ubraniom.

Pierwsza próba zastrze¿enia znaku towarowego nie powiod³a siê, poniewa¿ agencja Unii Europejskiej odrzuci³a wniosek. Nastêpnie firma skierowa³a sprawê do s±du wy¿szej instancji.

Firma argumentowa³a swoje roszczenia tym, ¿e co prawda truskawki wygl±daj± i smakuj± inaczej, ale pachn± tak samo i w rezultacie ich zapach mo¿e byæ zastrze¿ony.

S±d jednak nie zgodzi³ siê z tym tokiem my¶lenia i eksperci od zapachu stwierdzili, ¿e zamiast jednego zapachu, truskawki mog± pachnieæ nawet na piêæ ró¿nych sposobów.

 

Pamiêæ zapachowa

Wed³ug s±du truskawki nie maj± identycznego zapachu. – To znaczy, ¿e ró¿ne odmiany truskawek wydzielaj± znacz±co inne zapachy.

Firmy jakie¶ czas temu wyczu³y, ¿e zapach to dobry interes, ale zdobycie go na wy³±czno¶æ mo¿e byæ skomplikowane.

 – Zapach ¶wie¿ych truskawek jest trwa³y i mocny. Dobrze znany jest konsumentom, którym kojarzy on siê z dzieciñstwem – argumentuje firma Eden.

Zapach mo¿e byæ potê¿nym narzêdziem marketingowym i mo¿e byæ u¿ywany do przyci±gania klientów.

Firmy ju¿ wcze¶niej próbowa³y zastrzegaæ ró¿ne zapachy, ale bez powodzenia. Najg³o¶niejsze sprawy dotyczy³y zapachu malin, cytryny i wanilii, ale s±d za ka¿dym razem oddala³ roszczenia. Jednak to otworzy³o drzwi pó¼niejszym sprawom.

Pamiêæ zapachowa jest prawdopodobnie najbardziej wiarygodn± form± pamiêci u ludzi – argumentuje swoj± decyzjê sêdzia. W rezultacie przedsiêbiorcy maj± w  tym oczywisty interes, aby ich wyroby by³y identyfikowane z konkretnym zapachem.


Wed³ug agencji Associated Press, jedyny zapach jaki zosta³ zastrze¿ony przez UE do tej pory, to zapach ¶wie¿o skoszonej trawy.

Zastrzeg³a go holenderska firma, która u¿ywa tego zapachu do spryskiwania pi³eczek tenisowych.

 

 

t³um. Anna D±browska

¼ród³o: news.bbc.co.uk

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL