START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Pachn±ce koncerty w Akwarium Jazzarium (MpK-A)
Image Experiential Marketing

 

Na imprezie wigilijnej w Akwarium Jazzarium w ¶wi±teczn± atmosferê wprowadza³ go¶ci nie tylko meksykañski zespó³ „Los Amigos”, ale tak¿e zapach specjalnie wykreowany na tê okoliczno¶æ.


Zapach ³±czy³ w sobie delikatne nuty ciep³ej pomarañczy z cynamonem, przez co wzbudza³ skojarzenie z meksykañskim Bo¿ym Narodzeniem. Polsk± nut± by³ zapach bo¿onarodzeniowych wypieków i kompotów z suszonych owoców.

Meksykañski poncz to kwintesencja gor±cych rytmów, meksykañskiej muzyki i niezwykle relaksuj±cych nut budz±cych skojarzenia z domem rodzinnym i rado¶ci± p³yn±c± ze spêdzania czasu z najbli¿szymi - mówi perfumiarz firmy ad*aroma.

Nastêpn± imprez± z zapachem w tle by³ koncert Smooth Jazzu. W tym przypadku celem aromamarketingu by³o podkre¶lenie niezwyk³ego i bardzo charakterystycznego g³osu wokalistki zespo³u „Tigrita Project”. Ten niezwykle seksowny i bardzo nastrojowy g³os by³ pretekstem do stworzenia kobiecego zapachu, który nawi±zywa³ do intymno¶ci, lekko¶ci i delikatno¶ci, czym podkre¶la³ atmosferê koncertu.

Oprócz po³±czenia bod¼ców muzycznych z zapachowymi na imprezach ¶wieci³ stend zapachowy, ³±cz±cy ideê reklamy wizualnej z zapachow± (wiêcej informacji o displayu zapachowym na stronie www.displayzapachowy.pl)

Pachn±ce koncerty to kolejny przyk³ad zastosowania zapachu w sztuce. To efekt wspó³pracy dwóch profesjonalnych agencji: „ad*aroma – marketing zapachowy” oraz agencji „Krab – Music House & Special Events”.

 

www.marketing-news.pl 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL