START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach niebezpieczny w samochodzie
Image Zapach w samochodzie zagro¿eniem dla zdrowia.

 

W³asny samochód to czêsto oczko w g³owie wielu kierowców. St±d wywodz± siê pomys³y na jego ulepszanie, pocz±wszy od wygl±du zewnêtrznego samochodu, a skoñczywszy na jego wnêtrzu. Wielu kierowców uwa¿a, ¿e zapach, jaki towarzyszy nam w czasie podró¿y samochodowych, jest bardzo istotny. Nie wynika to tylko ze wzglêdów estetycznych, ale ma równie¿ swoje znaczenie ze wzglêdów psychologicznych. Naukowcy udowodnili, i¿ zapach porusza nasz± wyobra¼niê, pozwala przenie¶æ nam siê w inn±, lepsz± sceneriê. Producenci od¶wie¿aczy powietrza s± tego w pe³ni ¶wiadomi, dlatego tworz± szerok± i zachêcaj±c± gamê zapachów. Zapach le¶ny, waniliowy, kwiatowy lub morski w naszym w³asnym samochodzie, na wyci±gniêcie rêki, ponadto do¶æ niskie ceny – czy¿ to nie kusi???

Niestety owe od¶wie¿acze nie przysparzaj± nam samych korzy¶ci. ¦rodki te mog± równie¿  powodowaæ  duszno¶ci, bóle g³owy, wymioty, zaburzenia widzenia, a nawet utratê przytomno¶ci. Objawy nie zawsze musz± byæ wyra¼ne, lecz trzeba mieæ na uwadze, i¿ dzia³anie ¶rodków chemicznych mo¿e przyczyniæ siê do ogólnego wiêkszego zmêczenia kierowcy, a wiêc i spowolnienia reakcji. Jak widaæ przyjemny zapach pobudzaj±cy nasz zmys³ wêchu, wcale nie musi byæ korzystny dla ca³ego organizmu.

Potwierdzi³y to badania BEUC  przeprowadzone na 76-ciu najbardziej popularnych od¶wie¿aczach powietrza. Wed³ug tych testów mo¿na je prêdzej nazwaæ „zanieczyszczaczami” ni¿ od¶wie¿aczami. Stwarzaj± one realne zagro¿enie g³ównie dla u¿ytkowników o podwy¿szonym stopniu ryzyka, czyli dla alergików, astmatyków, dzieci i kobiet w ci±¿y. Powodem tego zjawiska jest sk³ad chemiczny od¶wie¿aczy powietrza. Wed³ug badañ produkty te zawieraj± tak gro¼ne substancje jak: toulen, glycol, benzen, formaldehyd, których negatywne oddzia³ywanie na organizm zosta³o udokumentowane. Wed³ug ¦wiatowej Organizacji Zdrowia zaleca siê zminimalizowanie ilo¶ci tych substancji w naszym otoczeniu. Niektórzy alergolodzy twierdz± jednak, ¿e nawet zdrowy cz³owiek po d³u¿szym okresie przebywania w otoczeniu przepe³nionym powy¿szymi substancjami mo¿e dostaæ uczulenia. Niestety powierzchnia auta jest stosunkowo ma³a, a zapachy bardzo intensywne i d³ugotrwa³e. Te czynniki powoduj±, i¿ natê¿enie szkodliwych substancji chemicznych w samochodzie jest du¿e i przyspiesza ewentualne niekorzystne dzia³anie.
 
Warto jednak podkre¶liæ, i¿ w wielu przypadkach zapachy lub ¶rodki zapachowe nie spowoduj± efektów ubocznych. Poza tym istniej± ¶rodki zapachowe bardziej i mniej szkodliwe. Dlatego przy ich zakupie powinni¶my kierowaæ siê nie tylko wzglêdami estetycznymi i preferencjami zapachowymi, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim, sk³adem chemicznym i atestami. Nie musimy wiêc od razu stanowczo zniechêcaæ siê do tego rodzaju produktów. Zachowajmy po prostu wzmo¿on± ostro¿no¶æ. Istnieje jednak grupa osób, której faktycznie badacze i lekarze zalecaj± rezygnacj± z tego rodzaju dobrodziejstw. Nale¿± do niej alergicy, poniewa¿ mog³oby to doprowadziæ do nasilenia siê objawów alergii, osoby cierpi±ce na chorobê lokomocyjn±, w tym przypadku dodatkowe i intensywne zapachy mog± wp³yn±æ niekorzystnie na samopoczucie tych osób, kierowcy spêdzaj±cy du¿o czasu w samochodzie, astmatycy, kobiety w ci±¿y i dzieci. W rzeczywisto¶ci na wielu od¶wie¿aczach pojawia siê ostrze¿enie, ¿e substancje znajduj±ce siê w produkcie mog± uczulaæ, niestety tylko niewielki procent konsumentów przygl±da siê dok³adnie etykietom umieszczonym na opakowaniach.

 

Dominika Klimczak

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL