START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Gdy nos Ciê zawodzi (sciencedaily)
Image O depresji i jej zwi±zkiem ze zmys³em powonienia.

 

Nie czujesz zapachu ró¿? Pachniesz jak kwiaciarnia? Mo¿e masz depresjê. Naukowcy z Tel Aviv University ostatnio powi±zali depresjê z biologicznymi mechanizmami, które wp³ywaj± na nasz zmys³ powonienia. To mo¿e wyja¶niaæ, dlaczego niektóre kobiety, nie u¶wiadamiaj±c sobie tego, u¿ywaj± za du¿o perfum.

 

Badania naukowe popieraj±ce t± teoriê zosta³y opublikowane w tym roku w magazynie Arthritis and Rheumatism. –Zebrane przez nas dane sugeruj±, ¿e kobiety cierpi±ce na depresjê równie¿ trac± zmys³ powonienia i mog± to sobie rekompensowaæ przez wiêksz± ilo¶æ perfum – t³umaczy profesor Yehuda Shoenfeld, cz³onek Sackler Faculty of Medicine z Tel Aviv University. – Wierzymy tak¿e, ¿e depresja ma biologiczne korzenie i mo¿liwe, ¿e uk³ad odporno¶ciowy reaguje na pewne psychologiczne bod¼ce. U kobiet chorych na depresjê jest wiêksze prawdopodobieñstwo utraty wagi. Gdy zmys³ powonienia nie pracuje odpowiednio, apetyt te¿ jest mniejszy. Profesor Shoenfeld opiera swoje wnioski na latach badañ chorób autoimmunologicznych, skupiaj±c siê na przypadkach takich jak toczeñ, artretyzm i reumatyzm.

 

Przyczyny biologiczne

 

Problem depresji w po³±czeniu z toczniem dotyka oko³o 1, 5 miliona Amerykanów; prof. Shoenfeld odkry³, ¿e jest to co¶ wiêcej ni¿ tylko emocjonalna reakcja na chorobê. Okazuje siê, ¿e ma to te¿ swoj± biologiczn± przyczynê. Choroby typu toczeñ i inne choroby autoimmunologiczne s± wywo³ywane przez tzw. autoprzeciwcia³a, które atakuj± system odporno¶ciowy cz³owieka i pojawiaj± siê, jako anormalna reakcja na choroby autoimmunologiczne. Te przeciwcia³a to prawdziwa nowo¶æ, jak mówi prof. Shoenfeld. – Odkryli¶my, ¿e kiedy s± wytwarzane os³abiaj± zmys³ powonienia i mog± wywo³ywaæ depresjê. Naukowcy powszechnie zgadzaj± siê, ¿e chorzy na Alzheimera trac± wêch. Jednak¿e, profesor, jako pierwszy zajmuje siê powi±zaniem depresji ze zmys³em powonienia u pacjentów cierpi±cych na toczeñ. Konsekwencje tego s± rozleg³e i mog± byæ odniesione do ca³ej populacji jak mówi prof. Shoenfeld. – Ludzie cierpi±cy na depresjê dobrze reaguj± na aromaterapiê. Okre¶lone zapachy wydaj± siê pomagaæ im pokonywaæ dzia³anie czynników biologicznych, co sugeruje, ¿e za depresj± stoj± przyczyny biologiczne. Te badania tak¿e stawiaj± pytanie o przyczyny chorób psychicznych, takich jak schizofrenia. – Pod³o¿e tych zaburzeñ mo¿e byæ organiczne i je¶li tak jest, lekarze mo¿e bêd± musieli zmieniæ swój stosunek do obecnie u¿ywanych metod leczenia – mówi profesor. – S±dzê, ¿e nauka mo¿e udowodniæ, ¿e aromaterapia nie jest tylko dla szarlatanów. W koñcu niektóre te lekarstwa s± u¿ywane ju¿ od czasów staro¿ytnego Egiptu do leczenia schorzeñ organicznych. Prof. Shoenfeld tak¿e podpowiada, ¿e standardowy „test wêchu” móg³by pomóc lekarzom zdiagnozowaæ depresjê, jak równie¿ choroby autoimmunologiczne.

 

Korzy¶ci dla handlu

 

Wed³ug profesora, zale¿no¶æ pomiêdzy zmys³em powonienia a depresj± ma interesuj±ce implikacje dla marketingu zapachowego, stosowanego przez sprzedawców, ¿eby zachêciæ kupuj±cych do zakupów, zw³aszcza w okresie ¶wiat. Te metody s± ju¿ wykorzystywane w sklepach i bankach na ca³ym ¶wiecie. – Sprzedawcy ju¿ zrozumieli, ¿e rozpylanie przyjemnych zapachów naoko³o, mo¿e powodowaæ, ¿e klienci chêtniej kupuj± i inwestuj± wiêcej pieniêdzy. To zdecydowanie wp³ywa na ich nastrój – mówi profesor. Profesor Shoenfeld jest znanym na ca³ym ¶wiecie ekspertem w dziedzinie chorób autoimmunologicznych. Jest szefem oddzia³u medycyny „B” w Sheba Medical Center w Izraelu i redaguje cztery magazyny medyczne. Jego najnowsze badania by³y prowadzone w ¶cis³ej wspó³pracy z prof. Joab Chapman, g³ow± oddzia³u neurologii w Sheba Medical Center i profesorem Tel Aviv University.

 

 

¼ród³o: www.sciencedaily.com

t³um. Anna D±browska 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL