START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aromamarketing, czyli jak wodziæ klienta za nos
Image T³umaczenie artyku³u z serwisu blog.sellsiusrealestate.com.

 

¦wie¿o upieczony chleb, czekoladowe ciasteczka prosto z piekarnika, dopiero co wyprane ubrania suszone na sznurku w ch³odny dzieñ, ¶wie¿o skoszona trawa, lawenda, wanilia, pieczone kasztany, las sosnowy, ogród pe³en ró¿, orze¼wiaj±ce powietrze w mokry od rosy poranek, ogród wiosn±, Chanel nr 5. Czy¿ nie wywo³uj± one przyjemnych uczuæ? Nie przywo³uj± mi³ych wspomnieñ?

    Powonienie to zmys³ chemiczny po³±czony z o¶rodkiem uczuæ umieszczonym w mózgu. To zmys³ o wielkiej mocy. Mo¿e sprawiæ, ¿e zaczniemy siê ¶liniæ, zmieni siê nasze têtno, zainteresujemy siê partnerem lub przywo³amy wspomnienia zwi±zane z  najlepszymi chwilami w naszym ¿yciu. Zapach pobudza równie¿ do zakupów.

    W dzisiejszych czasach przedsiêbiorstwa wydaj± miliony na reklamy oddzia³uj±ce na zmys³y wzroku i s³uchu klienta. Przemawiaj± równie¿ do zmys³u wêchu, zmuszaj±c klientów do zatrzymania siê, pow±chania i zakupienia kwiatów, samochodów czy domów.

    Aromamarketing staje siê coraz bardziej popularnym ¶rodkiem reklamowym. Moc zapachów, choæ nie do koñca rozumiana, przyczynia siê do pe³nej sukcesów sprzeda¿y wszelkiego rodzaju produktów, w tym równie¿ prawdziwych maj±tków. Wszyscy wiemy, ¿e agenci nieruchomo¶ci twierdz±, i¿ nie trudno jest sprzedaæ dom, w którym pachnie pieczonym chlebem b±d¼ ciastkami czekoladowymi. Byæ mo¿e to w³a¶nie zapach hiacyntów i ¿onkili powoduje nag³y wzrost sprzeda¿y domów wiosn±.
 
    Badania wykaza³y, ¿e pachn±ce otoczenie zmusza klientów do pozostania w nim d³u¿ej, a co za tym idzie, wydania wiêcej pieniêdzy. Do¶wiadczenie przeprowadzone w Las Vegas udowodni³o, ¿e amatorzy gier na automatach wydawali o 45% wiêcej pieniêdzy gdy znajdowali siê w pachn±cych pomieszczeniach. Buty Nike najwy¿ej oceniane by³y w³a¶nie w pachn±cych pokojach. Aromat wanilii u¿ywany by³ w Nowojorskim szpitalu Memorial Sloan Kettering Cancer Center by uspokoiæ pacjentów czekaj±cych na rezonans magnetyczny. Podzia³a³o! A mo¿e maklerzy równie¿ powinni zamie¶ciæ w swoich biurach waniliowe od¶wie¿acze powietrza? Mo¿e to uspokoi³oby zniecierpliwionych nabywców nieruchomo¶ci?

    Tajemnica zapachów tkwi w stwarzaniu tak zwanego "odp³ywu". To stan, w którym ludzie trac± poczucie czasu i rzeczywisto¶ci. Mo¿e on trwaæ nawet kilka minut. W jaki sposób firmy wykorzystuj± zapach? Czasem zapach jest charakterystyczny dla okre¶lonych produktów (¶wieczek, kawy, kwiatów), a czasem zupe³nie z nimi nie zwi±zany. (tak zwany "zapach nastroju").

    Stew Leonard nigdy nie wy³±cza piekarnika, aby klienci czuli nieustannie zapach wypiekanych pyszno¶ci. Dodatkowo, przy u¿yciu wiatraka, rozprowadza po ca³ym sklepie aromat pieczonych migda³ów. Korytarze i inne miejsca publiczne w hotelach sieci Omni Hotels pachn± palczatk± cytrynow± i zielon± herbat±. Hotel Plaza Athenee w Nowym Jorku wybra³ zapachy lawendy i cytrusów. Przyjemny nastrój powoduje, ¿e zadowolony klient chêtnie powraca w to samo miejsce. Rolls Royce odtworzy³ zapach swojego najwiêkszego sukcesu – Rolls Royce Silver Cloud z roku 1965. Siedzenia obecnych samochodów s± nim spryskiwane w celu odtworzenia zapachu klasycznego "Rollera".
 
   Niektóre przedsiêbiorstwa wytworzy³y nawet w³asne marki zapachowe. Gdy klient skojarzy aromat z odpowiednim produktem, zapewne nie zapomni równie¿ o odpowiedniej marce. Samsung prowadzi prace nad "zapachem technologii" by uzyskaæ kusz±ce ¶rodowisko elektroniczne.

    Wszystkie te specjalne aromaty stanowi± próbê zarejestrowania zapachu. I choæ by³o to trudne (jak zbadaæ naruszenia praw zapachu?), zosta³o to zrobione. Jak wcze¶niej kolor (firma budowlana Owings-Corning posiada wy³±czno¶æ na izolacje cieplne koloru ró¿owego) tak i zapach mo¿e legalnie nale¿eæ do konkretnej marki. W krajach Unii Europejskiej "znaki zapachowe" zosta³y dla bezpieczeñstwa zarejestrowane. Pierwszy nale¿a³ do holenderskiej firmy, która zapach ¶wie¿o skoszonej trawy zarezerwowa³a dla pi³eczek tenisowych (Wimbledon?). Kolejny przypad³ oponom o zapachu ró¿, zapach gorzkiego piwa odnosi siê za¶ do popularnej gry w strza³ki.

    Linie lotnicze Singapore Airlines posunê³y siê nawet do opatentowania zapachów kwiatu lotosu i gaju bambusowego, które nosi na sobie s³u¿ba lotnicza. Gor±ce rêczniki rozdawane pasa¿erom tu¿ przed startem równie¿ s± nimi spryskane. Mo¿e w³a¶nie dlatego klienci stale wysoko oceniaj± us³ugi proponowane przez te linie.

    Zanim jednak zdecydujemy siê na wykorzystanie zapachu, musimy pamiêtaæ o ró¿nych uprzedzeniach i upodobaniach kulturowych. Dla plemienia Dogon mieszkaj±cego na Malcie zapach cebuli to najbardziej atrakcyjny aromat. Sma¿ona cebula, wcierana w cia³o, s³u¿y za perfumy. Japoñczycy preferuj± zapach jab³ek. Natomiast wed³ug sonda¿u przeprowadzonego w Moskwie, ulubionym aromatem Rosjan jest zapach "¶wie¿o wypranych ubrañ wisz±cych na sznurku w ch³odny dzieñ."

    Wszyscy znamy kupców, którzy wol± now± architekturê. Czy przekonaj± siê oni równie¿ do "nowo pachn±cych" domów tak, jak mi³o¶nicy samochodów polubili nowy zapach aut? Hmm... Chyba wyczuwam pomys³ na nowy produkt.


 T³um. Kamila Kijanka    

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL