START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
S³odki IP (kioskbusiness)

Image Czy kiosk mo¿e nabijaæ siê z Twoich piêciu zmys³ów?

 
Kioski wchodz± do królestwa fantastyki kopiuj±c do¶wiadczenia zmys³owe takie jak wzrok i zapach przez Internet z nieustannie wzrastaj±c± dok³adno¶ci±. Kosmetyki i detali¶ci mody staj± siê bardzo bliscy w zapewnianiu kolorów produktów pokazywanych, a nastêpnie sprzedawanych w Internecie. Wirtualny kierowca potrafi³ szybko okr±¿yæ ciasny zakrêt i poczuæ zapach palonej gumy. Ale czy fantastyka naprawdê wyprzedza rzeczywisto¶æ?


Naturalne przyci±ganie

Niedobór dobrych wiadomo¶ci w kwestiach zwi±zanych z Internetem spowodowa³, ¿e nie dziwi fakt, ¿e transmitowane przez Internet sensoryczne dane mocno pochwyci³y fantazje. G³ówny nurt mediów zosta³ zainteresowany rozwojem internetowej wysy³ki bogatych  wizerunków i aromatów, nawet magazyny mody dla kobiet zwiastuj± nadej¶cie “kliknij i rozpyl” perfum. Wyobra¼ sobie jak kupuj±cy, ju¿ dobrze wyszkoleni w u¿ywaniu bankomatów, mog± zareagowaæ na takie kioski, które prze¶cigaj± siê w ¿ywych kolorach i prawdziwych aromatach. Ale technika pozostaje w du¿ej mierze niesprawdzona. Do tej pory nie ma ¿adnych zidentyfikowanych kiosków i nawet wystawy perfum s± ograniczone. Kolor jest lepszym przyk³adem ni¿ zapach w kategoriach niezawodno¶ci. Drukarnie od lat ¿±da³y trwa³ych technologii w kolorze i to by³a tylko kwestia czasu zanim udoskonalenia w internetowej zawarto¶ci dostaw sprawi³y, ¿e u¿ytkownicy komputerów zostawili szorstkie, ziarnowe odcienie dla kolorów bardziej uszlachetnionych i dok³adnych. Nadzieja i zyski z dostarczania prawdziwych czerwieni, zieleni, czy ¿ó³ci do internetowo-komercyjnych firm sugeruj±cych siê Panteon Inc w lansowaniu Prawdziwego Koloru oddanego poprzez cyfrowy kolor. Zastêpca przedstawiciela Andy Hatkoff widzi promowanie dok³adnych kolorów w zakupach poza Internetem w bezprzewodowych ¶rodowiskach i kioskach. “Kiosk  jest interesuj±c± strategi± dlatego, ¿e otwiera nabywanie produktu w miejscach, które by³y zwykle obci±¿one poprzez brak dostêpu.”, mówi Hatkoff. Przewiduje, ¿e dostêpno¶æ wspania³ych kolorów mog³a zachêciæ krajowych sprzedawców hurtowni detalicznej do otwierania transakcyjnych  kiosków w zat³oczonych, ma³ych punktach. Stroje, umeblowanie domu i salony piêkno¶ci s±  prawdopodobnymi pierwszymi, które skorzystaj± z internetowych kiosków, mówi Peter Bernard, zastêpca przedstawiciela E-Color. Ale jest tak¿e wiele innych mo¿liwo¶ci. Bernard proponuje sektory samochodowe i zwi±zane z podró¿ami, gdzie ¿aden operator wybrze¿a Morza Karaibskiego chcia³by zdjêcia turkusowych mórz, ¿eby znosiæ osch³y, szary odcieñ Atlantyku. Jest równie¿ przemys³ kolekcjonerski, gdzie kupuj±cy z daleka mog± w domach aukcyjnych i antykwariatach chcieæ zobaczyæ dok³adne detale kolorystyczne. Ale E-Color jak Panteon nie zna ¿adnych firm - kiosków sprzedaj±cych obecnie swoje techniki poza demonstrowaniem celów.Nos to ma


Kupuj±cy twierdz± w ankietach, ¿e prawdziwsze kolory na ekranach otwieraj± ich portfele, ale umo¿liwiaj±ce zapach strony internetowe nie oferuj± takiego samego zapachu banknotów. Tworzenie systemów komputerowych i oprogramowania do dostarczania zapachowej technologii wymaga drogich badañ i rozwoju. Równie¿ sprzedawcy w biznesie cyfrowych zapachów mówi±, ¿e ich najlepsze szanse na sukces przyjd± z dok³adnego poznania rynku , a tak¿e przemys³u kioskowego. Maj± nadziejê, ¿e mi³o¶nicy gier komputerowych zgromadz± do 300 dolarów i pod zewnêtrznymi urz±dzeniami, które pozwol± im w±chaæ, powiedzmy zmursza³e grobowce w Tomb Raider albo bardzo silne zapachy wskazówek jak Nancy Drew, przeszukuje nawiedzon± wiktoriañsk± posiad³o¶æ. Ale zdobywanie rynku oznacza ogromnie drogie kampanie reklamowe, maj±ce na celu przekonanie u¿ytkowników komputerów do kupienia ich, nie mówi±c ju¿ o ilo¶ci produkcyjnej do podtrzymania go.


W holu AromaJet.com jest kiosk, który posiada ekran na dotyk i demonstruje "syntezator zapachowy". Odwiedzaj±cy naciskaj± przycisk i 16 dozowników z nabojami wbudowanymi w kiosku uwalnia perfumowany dym powietrza. AromaJet.com zademonstrowa³a swoje dozowniki zapachowe oraz techniki przekazu pod koniec zesz³ego roku poprzez wspó³pracê z biurem w Sydney w Australii i produkowanie perfumowanych ob³oczków powietrza w Teksasie. Po¶ród celów AromaJet.com jest interaktywno¶æ, mówi Donald Hayes. Ma nadziejê zobaczyæ mi³o¶ników zapachów mieszaj±cych sk³adniki po to, aby tworzyæ tradycyjne bukiety. Jak to ma dzia³aæ? Hayes odmawia omawiania szczegó³ów technik AromaJet.com, cytuj±c wymagane sprawy kilku patentów, które pojawi± siê w pierwszej po³owie tego roku.
AromaJet.com, ostatni produkt uboczny MicroFab Technik sprzedawa³ swoje produkty potencjalnym partnerom w przemy¶le kioskowym. Perfumy s± rynkiem jeden po drugim, tak jak walka o klientów; poza kioskiem, AromaJet.com rozwija siê w tworzeniu pulpitu zewnêtrznego.
 
Póki co, uzasadniony entuzjazm jest zauwa¿alny, mówi Hayes." Odpowied¼ jest pozytywna, ale wiele firm wci±¿ stara siê ustaliæ jak mog³yby zastosowaæ nasz pomys³". "Nie podjêli jeszcze biznesowej decyzji ale my¶lê, ¿e czasami walcz± z tym". Elektroniczny czujnik zNose bêdzie wkrótce gotowy do dok³adnego odtworzenia zapachów.  Elektroniczny nos na¶laduje system wêchowy cz³owieka i dokonuje analizy mgie³. Jednym  z jego komercyjnych zastosowañ by³o kontrolowanie jako¶ci wina.

 
Pachn±ce promenady kiosków

Technolog zapachowy DigiScents  znalaz³ partnera chêtnego zastosowaæ to w BigFatWow, operator 114 wysokoszybko¶ciowych centrum internetowych w centrach handlowych dooko³a kraju. Firmy podpisa³y umowê w lutym. Wow Centres s± spe³nieniem snów reklamodawców: po³o¿ony w natê¿onych ruchem centrach handlowych, ka¿de centrum ma tuzin po³±czonych kiosków tak, ¿e ka¿dy przyci±ga sponsorów stron internetowych, a tak¿e wydaje specjalne kupony. Kolorowy, p³aski panel pokazuje wysokiej jako¶ci ekrany TV ukazuj±ce 30sekundowe spoty reklamowe do produktu i marki. I dla bardziej wprawionych w promocjach, uczestnicy robi± pokazy i pokazuj± próbki.
 
W tym jak¿e ¿ywo dzia³aj±cym ¶rodowisku, DigiScents postrzega swoj± zapachow± technologiê jako naturalnie odpowiedni±. Jaka jest lepsza droga ¿eby rozszerzyæ kampanie sieci firm ni¿ poprzez zapach pyta Tom Goutzzo. Nie bêdzie chcia³ omawiaæ szczegó³ów umowy z BigFatWoo, ale oczekuje dzia³ania DigiScents produkuj±cego zapachy do podniesienia Wow Centres tego upadku w tym samym czasie jak jego firma bêdzie promowaæ swój zewnêtrzny rynek.
 
Pachn±ce centra handlowe pozwol± DigiScents zdobywaæ kapita³ na rynkowych zwi±zkach z Procter&Gamble poprzez umo¿liwiaj±ce zapachy wielkie reklamy albo media dla oko³o 300 marek, mówi Goutzzo. Kupuj±cy bêd± mogli poczuæ zapach na przyk³ad szamponu Pantene i po otrzymaniu kuponu bêd± mogli go kupiæ w jednym ze sklepów.
 
DigiScents równie¿ zak³ada, ¿e dostêp BigFatWow do sieci centrów handlowych pomo¿e zwiêkszyæ ¶wiadomo¶æ stron internetowych. To jest tworzenie oprogramowania zestawów dla dostawców po to, aby zadowoliæ organizatorów-4,500 dostawców prosi³o o zestawy do tej pory- w nadziei na wypróbowanie pierwszych zapachowych stron internetowych tej jesieni.

Kontynuuj±c zadowalanie organizatorów zakoñczeniem bêdzie zrobienie bazy danych. Sk³ada siê z tysiêcy za³±czników, ka¿dy mniej ni¿ 1k i zawieraj±cych  matematyczny opis zapachu. DigiScent bêdzie przenosiæ do¶wiadczenia wêchowe dla odwiedzaj±cych strony internetowe.
 
Jak dok³adne s± zapachy? Za³o¿yciel Joel Bellenson mówi, ze zapachy przygotowane przez DigiScents bardzo przypominaj± te prawdziwe odpowiedniki. Ale po³±czenie zapachów jest myl±ce i techniczne dokonania wymagane do osi±gniêcia ich s± pierwsz± przyczyn±, dla której DigiScents wci±¿ jest w bliskim kontakcie z kilkoma laboratoriami. I je¶li zakoñczy siê szczê¶liwie? Wci±¿ pozostanie dotyk i smak.


www.kioskbusiness.com
t³um. Joanna Darczyñska  
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL