START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Dotykowa i pachn±ca telewizja 3D w 2020 roku (Betanews)
Image Dotykowa i pachn±ca telewizja 3D w 2020 roku.

 

Mo¿e to wygl±daæ jak co¶ w rodzaju „The Jetsons” ale to Japoñscy naukowcy maj± nadziejê wprowadzenia komercyjnie dostêpnej telewizji 3D na rynek do 2020 roku. Telewizja taka pokazywa³aby nie tylko sceny w trójwymiarze, ale tak¿e pozwa³a do¶wiadczyæ zapachów i dotyku pokazywanych scen. Obraz projektowany by³by na górze od ekranu, który znajdowa³by siê na pod³odze. Wyobra¼ sobie ogl±danie kulinarnego show, podczas którego bêdziesz móg³ poczuæ zapach potraw albo sytuacjê, kiedy mo¿esz dotkn±æ futro, które kupiæ chcesz na aukcji internetowej. Japoñscy naukowcy chcieliby doprowadziæ do takiej w³a¶nie sytuacji. Podczas gdy telewizory 3D s± ju¿ w u¿ytku, reprodukcja zapachu i dotyku sprawia trudno¶ci. Naukowcy szukaj± ró¿nymi drogami jak imitowaæ dotyk. Wykorzystuj± ultrad¼wiêki, stymulacjê elektryczna i si³ê wiatru. Tworzenia takiej telewizji jest czê¶ci± narodowej inicjatywy japonskiego rz±du do promocji "uniwersalnej komunikacji". Techniki w t³umaczeniach i lepsze metody do znajdowania informacji w internecie s± obecnie badane, co rz±d oficjalnie potwierdza.

 

www.betanews.com
Joanna Darczyñska

 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL