START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapachy cyfrowe mog± promowaæ produkty w sieci (tribuneindia)
Image T³umaczenie z serwisu www.tribuneidia.com

 

Wielu z nas spêdza tyle samo czasu w cyberprzestrzeni podziwiaj±c krajobrazy Internetu, co poza ni±. Jednak przez ca³y czas, jaki spêdzamy przed monitorami komputerów, ¶wiat wirtualny jest pozbawiony wielu z najcenniejszych atrybutów ¶wiata rzeczywistego. Jedn± z najwiêkszych wad cyber¶wiata jest brak realizmu. Wiêkszo¶æ z nas rodzi siê z piêcioma zmys³ami, które pozwalaj± nam widzieæ, s³yszeæ, dotykaæ, w±chaæ i smakowaæ – Internet za¶ u¿ywa mniej ni¿ po³owy z nich.


Jakich zmys³ów potrzeba, aby zalogowaæ siê do komputera? Wzrok zdaje siê byæ najbardziej oczywistym ze zmys³ów, których u¿ywamy do zbierania informacji. Internet jest prawie ca³kowicie oparty na wzroku. Podczas gdy technologie audio, takie jak pliki muzyczne MP3, s± ostatnio coraz bardziej s³yszalne, wci±¿ Internet sk³ada siê g³ównie z s³ów i obrazków. Mo¿na jeszcze dorzuciæ dotyk jako trzeci zmys³ u¿ywany do interakcji z komputerem, ale g³ównie gdy chodzi o interfejs – klawiaturê i myszkê. Od zarania Internetu programi¶ci zdecydowali siê ignorowaæ zmys³y powonienia i smaku.

Czy mo¿esz sobie wyobraziæ ¶wiat bez zapachów? Pomy¶l o niektórych zapachach, których nigdy nie mo¿na by³oby odczuæ – zapachu domowych wypieków, kwiatów, czy letniego deszczu. Zapach dodaje wiele do naszego postrzegania. Oczywi¶cie, bez zapachu nie ma smaku, bo zmys³ smaku prawie ca³kowicie zale¿y jest od zapachu. ¦wiat bezzapachowy to ¶wiat Internetu. Ale to siê zmieni. Wkrótce bêdziemy mieæ do wyboru dwie podstawowe technologie które sprawi±, ¿e nos bêdzie tak samo zaanga¿owany w do¶wiadczenie sieci, jak teraz zaanga¿owane s± oczy i uszy.

Ludzie zdolni s± do rozpoznawania tysiêcy zapachów. Niektórzy naukowcy wierz±, ¿e zapach ma moc uwalniania wspomnieñ. Gdy zapach bêdzie przeniesiony na komputer, jak¿e wiele mo¿liwych zastosowañ mo¿e stworzyæ technologia.

W jaki sposób mo¿na czuæ rzeczy przez sieæ, maj±c do dyspozycji komputer i po³±czenie z Interentem? Szczerze – nie da siê niczego odczuæ przez sieæ. Potrzebny jest dodatkowy sprzêt, który przenosi³ bêdzie zapach do nosa. Takie urz±dzenie peryferyjne mo¿na umie¶ciæ w pobli¿u komputera, co umo¿liwi odczuwanie zapachów. Przypatrzmy siê, jak takie urz±dzenie mog³oby dzia³aæ. S± zasadniczo dwa sposoby.

Urz±dzenie mog³oby mieæ zindeksowane tysi±ce zapachów, bazuj±c na ich strukturze chemicznej i ich miejscu na widmie zapachowym. Ka¿dy zapach móg³by byæ nastêpnie zakodowany i zdyskretyzowany w ma³ym pliku. Taki plik móg³by byæ osadzony w zawarto¶ci strony internetowej lub e-mailu. U¿ytkownik w³±cza³by zapach klikaj±c myszk± lub otwieraj±c e-maila.

Urz±dzenie wyemituje ma³± ilo¶æ aromatu bezpo¶rednio w pobli¿u u¿ytkownika. Urz±dzenie bêdzie tak¿e wymaga³o ma³ego kartrid¿a (takiego jak w drukarce) który móg³by byæ umieszczony wewn±trz. Kartrid¿ móg³by tworzyæ tysi±ce zapachów z ¿ycia codziennego, korzystaj±c ze 128 woni podstawowych. Wonie podstawowe miesza siê, aby uzyskaæ zapachy dok³adnie kopiuj±ce popularne zapachy naturalne i wydzielane przez cz³owieka. Kartrid¿ zapachu, podobnie jak toner w kartrid¿u drukarki, móg³by byæ okresowo wymieniany, aby utrzymaæ precyzjê zapachu.

Jest te¿ inny sposób, w jaki mo¿na by³oby odczuwaæ zapachy w sieci, jest to sposób zdecydowanie lepszy. U¿ywaj±c tej technologii, mo¿na nie tylko ¶ci±gn±æ zapachy, lecz tak¿e wydrukowaæ smaki, które mo¿na potem spróbowaæ. Zapachy mo¿na wydrukowaæ na grubym papierze w³óknistym i próbowaæ ró¿nych smaków poprzez lizanie papieru pokrytego zapachem. To wymaga³oby tak¿e sprzêtu, który produkowa³by zapachy bazuj±c na danych zaprogramowanych w strony sieci www.

Technologia zapachów cyfrowych pomo¿e zrobiæ wiêcej, ni¿ tylko za³±czyæ zapach do e-maila. Wyobra¼my sobie film „Ghayal” ogl±dany na odtwarzaczu DVD z pod³±czonym aparatem zapachowym – gdy Sunny Deol odpala strzelbê, mo¿na poczuæ zapach prochu strzelniczego. A gdy wybuchaj± bomby, mo¿na by³oby poczuæ sw±d ognia. Przy scenach z „Titanica”, zapach oceanu unosi³by siê w czasie, gdy Leonardo di Caprio stoi na krawêdzi statku z Kate Winslet, czyjej perfumy mo¿na by³oby przecie¿ tak¿e poczuæ. G³ównym za³o¿eniem jest zwiêkszenie realizmu i udoskonalenie wra¿eñ z ogl±dania ulubionych filmów.

Podobny efekt mo¿na wykorzystaæ graj±c w ulubione gry video. Konsole takie jak PlayStation 2 s± zaprojektowane do zwiêkszenia autentyczno¶ci grafiki gier video, syntezator zapachów cyfrowych móg³by wprowadziæ gry na zupe³nie nowy poziom odbioru. Wystarczy sobie wyobraziæ, ¿e czujemy woñ zbli¿aj±cego siê z³ego bohatera gry, zanim go zobaczymy. Programi¶ci gier z wy¶cigami mogliby osadziæ zapach palonych gum lub benzyny, aby uczyniæ je bardziej realistycznymi.

Zapachy internetowe jak dot±d najpewniej upowszechni± siê dziêki reklamom internetowym. Tak jak agencje reklamowe kilkadziesi±t lat temu wprowadzi³y technologiê „zdrap i pow±chaj”, tak dzi¶ istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e spróbuj± u¿ywaæ nowinek ze ¶wiata zapachów cyfrowych, aby propagowaæ swoje produkty. Coca-Cola mog³aby wple¶æ zapachy coli w  reklamy na banerach internetowych, które mo¿na by³oby aktywowaæ poprzez przejechanie nad nimi myszk±. Nagle poczuliby¶my chêæ wypicia tego napoju. Brzmi jak ca³kiem efektywna reklama.

Konsumenci tak¿e mog± skorzystaæ z tej technologii aromatycznej. Przy zwiêkszaj±cych siê obrotach w handlu internetowym, klienci bêd± mogli dostaæ próbki produktów, które chc± kupiæ, w³±czaj±c w to kwiaty, s³odycze, kawê i inne produkty spo¿ywcze. Wkrótce bêdzie mo¿na siê zatrzymaæ i pow±chaæ ró¿e bez wstawania od komputera.www.tribuneindia.com
t³um. Wojciech Zajic
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL