START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapachy naszej pod¶wiadomo¶ci (Economist.com)
Image  Zapachy mog± znacz±co wp³ywaæ na nasz± pod¶wiadomo¶æ.
 
 
Na co dzieñ odbieramy najwiêcej bod¼ców wzrokowych i s³uchowych. Wystarczy tylko rzut oka na prê¿nie rozwijaj±cy siê przemys³ perfumeryjny, ¿eby zrozumieæ, ¿e równie¿ zapachy ogrywaj± wa¿n± rolê w naszym ¿yciu. Maj± wp³yw na nasze nastroje, my¶li, a nawet decyzje randkowe. Dlatego ka¿dy szanuj±cy siê romantyk b±d¼ romantyczka skropi siê ulubion± woda toaletow± przed wieczornym wyj¶ciem. We wszystkich wymienionych sytuacjach ci, których to dotyczy, s± ¶wiadomi odczuwanych zapachów. W ¶wiecie mediów, gdzie dominuje d¼wiêk i obraz, informacje kierowane do naszej pod¶wiadomo¶ci zosta³y dok³adnie zbadane. Natomiast potencjalny wp³yw zapachów dzia³aj±cych na pod¶wiadomo¶æ, do tej pory by³ ignorowany.

Dlatego Wen Li i jej wspó³pracownicy z Northwestern University w Chicago chc± t± zmieniæ. Badaj± przede wszystkim zapachy tak s³abe, ¿e ludzie nie s± w stanie ich wyczuæ. Niemniej jednak chodzi o to, ¿eby sprawdziæ czy mog± one zmieniæ sposób, w jaki zachowujemy siê w wzglêdem siebie.

Do swojego eksperymentu, którego wyniki opublikowano w czasopi¶mie Psychological Science, Doktor Li zaanga¿owa³a 31 ochotników. Zostali oni poddani dzia³aniu 3 ró¿nych zapachów o bardzo niskim stê¿eniu. Jednym z nich by³ cytral o zapachu ¶wie¿ej cytryny, drugi to eteryczne perfumy o zapachu anizolu, natomiast trzecim by³ kwas walerianowy o nieprzyjemnym zapachu. W przypadku kwasu walerianowego, stê¿enie wynosi³o 7 cz±stek do tryliona- poziom wykrywany tylko przez psy goñcze. Jako zapach kontrolny wykorzystano bezwonny olejek mineralny.

Uczestnicy zostali poproszeni o pow±chanie pojemnika zawieraj±cego jeden z trzech zapachów lub bezwonny olejek, a pó¼niej mieli wcisn±æ guzik, je¶li s±dzili, ¿e pojemnik mia³ jaki¶ zapach. Nastêpnie na ekranie pojawia³ siê obraz twarzy na krótk± chwilê. Ka¿dy uczestnik mia³ okre¶liæ t± twarz pod k±tem „sympatyczno¶ci”.

Doktor Li odkry³a, ¿e zapachy pomog³y kszta³towaæ opinie na temat twarzy innych wtedy, kiedy uczestnicy twierdzili, ¿e nic nie czuli. Przyk³adowo, kiedy kto¶ w±cha³ kwas walerianowy reagowa³ negatywnie na pokazan± twarz. W odró¿nieniu do osoby, która wdycha³a cytral i zwykle dana twarz wydawa³a siê bardziej przyjazna.(Oczywi¶cie ta sama twarz nie by³a pokazywana ¿adnemu uczestnikowi wiêcej ni¿ raz.) Jednak¿e, bardziej intryguj±cy jest fakt, ¿e kiedy uczestnicy ¶wiadomie co¶ poczuli, wp³yw na postrzeganie pokazywanych twarzy znikn±³.

Nie do koñca wiadomo jak to wyja¶niæ. Je¶li zapachy rzeczywi¶cie dostarczaj± nam u¿ytecznych informacji o osobowo¶ciach innych ludzi, (co jest mo¿liwe) to efekty powinny byæ takie same bez wzglêdu na to, czy dana substancja jest wykrywana ¶wiadomie czy nie. Je¶li natomiast zapachy nie s± no¶nikami takich informacji, to przydatno¶æ pod¶wiadomych reakcji jest trudna do stwierdzenia. Pomimo wszystko co¶ w tym jest.

Wyniki badañ pokazuj±, ¿e zapachy mog± byæ potê¿n± metod± manipulacji. Istotnie, wed³ug dr Li potencjalne mo¿liwo¶ci s± niezmierne. Spotkania biznesowe mog³yby byæ przyjemniejsze poprzez rozpylanie odpowiednich zapachów w niewyczuwalnych ilo¶ciach. I odwrotnie, mog³oby doj¶æ do rêkoczynów pod wp³ywem nik³ego przykrego zapachu. Billboardy mog³yby byæ ulepszone przy odrobinie zapachu, a widownia w kinie mog³aby zostaæ doprowadzona do ³ez w odpowiednim momencie. Innymi s³owy, s³odki zapach sukcesu mo¿e byæ w³a¶ciwie niewyczuwalny.

Economist.com
Anna D±browska 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL