START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach kobiety (i mê¿czyzny) (Economist.com)

Image Nowy rodzaj agencji matrymonialnej kojarzy pary poprzez zapachy ich cia³.

 

 

Jedn± z tajemnic ludzkiego ¿ycia jest odpowied¼ na pytanie, dlaczego pewni ludzie podobaj± siê sobie, a w³a¶ciwie, dlaczego siê sobie nie podobaj±, kiedy wydaje siê, ¿e powinni. Jedn± z mo¿liwych odpowiedzi jest to, ¿e ¶wiadomo¶æ cz³owieka zdominowana jest przez wzrok. Piêkno postrzegamy oczami. Jednak¿e, jak ¶wiadczy przemys³ perfumeryjny wart miliardy dolarów, piêkno to tak¿e „kwestia nosa”.

ScientificMatch.com, bostoñska strona organizuj±ca randki internetowe, rozpoczê³a swoj± dzia³alno¶æ w grudniu ubieg³ego roku. Zosta³a stworzona po to, by zamieniæ przytoczone powy¿ej spostrze¿enie na pieni±dze. In¿ynier Eric Holze, za³o¿yciel strony (i zdeklarowany seryjny randkowicz) czerpie z obserwacji poczynionych przez Clausa Wedekinda, naukowca pracuj±cego na uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria), ponad 10 lat temu.

Podczas przeprowadzania swych naukowych do¶wiadczeñ dr Wedekind zorganizowa³ grupê wolontariuszek  by w±cha³y T-shirty, które mê¿czy¼ni nosili przez 3 dni i ocenia³y je pod wzglêdem atrakcyjno¶ci. Nastêpnie Wedekind analizowa³ mêskie i ¿eñskie DNA, szczególnie zwracaj±c uwagê na geny tworz±ce czê¶æ systemu immunologicznego znan± jako kompleks histokompatybilny wiêkszy (KHW). Dziêki badaniom na myszach dr Wedekind wiedzia³, ¿e oprócz odpierania infekcji, KHW odgrywa te¿ rolê w budowaniu seksualnej atrakcyjno¶ci. Zmienia  zapachy tak, ¿e myszy mog± je wykryæ (u myszy zapachy gromadz± siê w moczu) i to wykrycie przek³ada siê na preferencje poszczególnych osobników. Co jest prawd± dla myszy, czêsto jest te¿ prawd± dla ludzi. Wedekind postawi³ wiêc tezê, ¿e KHW bêdzie dzia³aæ tak¿e w ludzkim pocie.

Zadzia³a³o. Okaza³o siê, ¿e kobiety wybiera³y T-shirty mê¿czyzn, których KHW najbardziej ró¿ni³o siê od ich w³asnego. Co wiêcej, kobiety z podobnym KHW mia³y tendencjê do u¿ywania podobnych perfum. To sugeruje, ¿e rola perfum to bardziej podkre¶lenie naturalnego zapachu cia³a ni¿ jego ukrycie, jak zdaj±  siê sugerowaæ bardziej tradycyjne pogl±dy na estetykê zapachów cielesnych.

To ma ewolucyjny sens. Dzieci par o szerokim zakresie genów KHW, a przez to reakcji immunologicznych, bêd± lepiej chronione przed chorobami. To mo¿e byæ szczególnie wa¿ne dla gatunków ¿yj±cych w grupach (takim gatunkiem jest cz³owiek).  Poza tym, porównywanie KHW mo¿e byæ pomocne przy porównywaniu stopnia pokrewieñstwa, tym samym mo¿e pomóc unikn±æ kojarzenia krewniaczego.

Obietnic± dla par skojarzonych na podstawie KHW jest nie tylko to, ¿e brudne ubrania partnera bêd± lepiej pachnieæ. Kompatybilno¶æ biologiczna bior±ca siê z wzajemnie dope³niaj±cych systemów immunologicznych powinna zapewniæ lepsze orgazmy, mniejsze prawdopodobieñstwo zostania rogaczem, wiêcej szczê¶cia itd. I nie tylko ludzie heteroseksualni z tych dobrodziejstw natury korzystaæ. Ludzie homoseksualni tak¿e zdecydowanie reagowali na zapachy KHW, z tym ¿e, jak mo¿na siê by³o spodziewaæ, reagowali oni na zapach ludzi tej samej, nie odmiennej p³ci.

Jedynymi osobami, dla których kojarzenie KHW mo¿e nie dzia³aæ, s± kobiety u¿ywaj±ce pigu³ki antykoncepcyjnej. Antykoncepcja chemiczna, która imituje ci±¿ê, wprowadza zameszanie w uk³ad immunologiczny powoduj±c jego intryguj±cy zwrot. Gdy kobiety s± w ci±¿y, wol± zapach KHW, który podobny jest do ich w³asnego. To oznacza, ¿e s± szczê¶liwsze w towarzystwie swojej rodziny, co mo¿e przynie¶æ korzy¶ci ewolucyjne.

ScientificMatch.com nie polega wy³±cznie na KHW. Poza wys³aniem wymazu z wnêtrza policzka i czeku na $1.995, single musz± wype³niæ zwyk³y kwestionariusz o przychodach, pochodzeniu i szczegó³ach, takich jak np: czy woleliby spêdzaæ ferie na nartach czy te¿ rysuj±c? Nie pyta siê ich natomiast, czy nosz± T-shirty przez trzy dni bez przerwy.

T³um. Wojciech Zajic
Red. Jolanta Kolano

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL