START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Ceny perfum podbija mar¿a importera (Gazeta Prawna)
Image Publikacja Gazety Prawnej.

 

Likwidacja akcyzy na luksusowe kosmetyki nie doprowadzi³a do spadku cen zagranicznych towarów. Ceny perfum nadal strasz±, bo koszty importerów s± ni¿sze, ale mar¿e wzros³y.

Nawet o 250 proc. rosn± obroty sieci perfumerii w Polsce w ci±gu ostatnich dwóch tygodni przed gwiazdk±. Perfumy i luksusowe kosmetyki s± jednymi z najczê¶ciej wybieranych prezentów.

Jednak mimo zniesienia podatku akcyzowego na te towary ich ceny nie spad³y i nie spadn±. Ani importerzy, ani sklepy z kosmetykami nie obni¿y³y cen na tyle, aby ró¿nica by³a wyra¼nie odczuwalna dla portfela. Za granic± perfumy nadal s± znacznie tañsze, i to nie tylko w sklepach wolnoc³owych. Przy zakupie kremu Lancome, pudru Estée Lauder lub perfum Guerlain ró¿nica miêdzy cenami na ¶wiecie a w Polsce to od 40 do 80 z³.

 
G³ównym powodem wysokich cen jest wysoka mar¿a importera. Do niej trzeba doliczyæ mar¿ê dystrybutora.

- Mar¿e niektórych importerów popularnych perfum siêgaj± nawet 300-400 proc. w porównaniu z ich deklarowan± warto¶ci± celn±. Wiêkszo¶æ dystrybutorów znanych produktów to przedstawicielstwa ¶wiatowych firm. W ramach handlu miêdzy krajami UE nie ponosz± ¿adnych kosztów celnych - nie p³ac± c³a, VAT ani akcyzy - mówi pragn±cy zachowaæ anonimowo¶æ pracownik urzêdu celnego.

Kobiety wydaj± w ci±gu roku ponad 660 z³ tylko na jeden rodzaj kosmetyków - do makija¿u. ¦rednio raz na kwarta³ na kosmetyki zapachowe statystyczny Polak wydaje 126 z³ (Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej). Ca³y rynek kosmetyków w Polsce jest wart (wed³ug ró¿nych szacunków) 7,5-9 mld z³ i ro¶nie ka¿dego roku o 300 mln z³. Perfumy to nadal domena firm zagranicznych, ale polscy producenci pomadek, cieni do powiek, kremów i balsamów coraz czê¶ciej tak¿e walcz± o klienta z wy¿szej pó³ki. I tak¿e nie obni¿aj± cen. Wed³ug danych z sierpnia w ci±gu roku nak³ady inwestycyjne polskich firm kosmetycznych wzros³y o 30 proc., o 8 proc. zwiêkszy³o siê zatrudnienie. Producenci wiêcej wydali na promocjê, nowe produkty, opakowania, nowoczesne maszyny i zwiêkszanie eksportu, a nawet sieci sklepów firmowych poza Polsk±.

 

ZE STRONY PRAWA

W grudniu 2006 r. Ministerstwo Finansów wprowadzi³o zerow± stawkê podatku akcyzowego na perfumy i kosmetyki kolorowe (cienie, pomadki itp.). Wed³ug szacunków resortu w kasach producentów mia³o pozostaæ dziêki temu oko³o 100 mln z³. Spodziewano siê, ¿e ceny spadn± co najmniej o 5 proc.

 

SZERSZA PERSPEKTYWA - RYNEK

¦wiatowy rynek kosmetyków jest wart oko³o 170 mld USD. TNS, miêdzynarodowy instytut badawczy, poinformowa³, ¿e jednym z najszybciej rosn±cych rynków w tej bran¿y s± Chiny - 17 proc. wzrostu w ci±gu 2006 roku, do 2,2 mld USD. Szacuje siê, ¿e chiñski rynek bêdzie rós³ 15-20 proc. rocznie. Przekraczaj±c poziom 3,8 mld USD sprzeda¿y, Chiny przerosn± rynek USA, którego warto¶æ szacuje siê na 3,6 mld USD.

 

Katarzyna Koziñska-Mokrzycka

GAZETA PRAWNA

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL