START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach z telewizora (GW)

Image Artyku³ z Gazet Wyborczej, w którym dowiemy siê o pierwszej w Polsce pachn±cej telewizji.

    Nowa stacja bêdzie nie tylko informowaæ, ale tak¿e pomagaæ swoim telewidzom. Dlatego nasza ramówka obejmowaæ bêdzie programy poradnikowe, rozrywkowe i informacyjne - mówi Micha³ Ciszak, dyrektor generalny nowej stacji i jednocze¶nie szef Agencji.

    Pierwsza w Polsce telewizja emituj±ca równie¿ zapach powstaje w Poznaniu. Pierwsze audycje z atrakcjami zapachowymi zostan± nadane za dwa lata. Sk±d ten pomys³? Kablówka ONTV nale¿y do firmy, która produkuje "monitory zapachowe". Takie urz±dzenia, u¿ywane w do reklamy w centrach handlowych, oprócz obrazu emituj± tak¿e zapachy reklamowanych produktów.

        Je¶li ONTV zrealizuje swoje zapowiedzi, bêdzie to pierwsze w Polsce wdro¿enie "pachn±cej" telewizyjnej technologii. Telewizja zapachowa (Smell-O-Vision) to projekt, nad którym od wielu lat pracuj± naukowcy amerykañscy i japoñscy. System wzi±³ swój pocz±tek w 1916 r. z prób emisji zapachów podczas sztuk teatralnych w USA - aby widz móg³ dos³ownie poczuæ to, co wydarzy³o siê na ekranie. Twórc± tej techniki by³ Hans Laube. Rozwi±zania te usi³owano te¿ zastosowaæ w filmie - do tej pory powsta³ jednak tylko jeden film zapachowy - "Scent of Mystery" ("Zapach tajemnicy") z 1960 r. Efekt zapachowy osi±gano dziêki emisjom w sali kinowej 30 ró¿nych zapachów, inicjowanych w trakcie filmu dziêki zapisowi ¶cie¿ki d¼wiêkowej. Na przyk³ad widzowie rozpoznawali jednego z bohaterów filmu dziêki rozchodz±cemu siê w odpowiednich momentach zapachowi fajki.  

 
        Ta technika stosowana w kinach mia³a jednak liczne ograniczenia. Widzowie na balkonach narzekali, ¿e pewne efekty zapachowe dociera³y do nich ju¿ po rozegraniu siê konkretnej sceny na ekranie; inni mieli za z³e, ¿e zapach poprzedza³ w³a¶ciw± akcjê. Prace na systemem Lauba zarzucono, choæ sporadycznie jego pomys³y wykorzystywano w nielicznych produkcjach filmowych. Temat powróci³ w ostatnich latach - w ubieg³ym roku japoñski gigant telekomunikacyjny NTT Communications przetestowa³ nowy sposób emisji zapachów w trakcie filmu. System oparty zosta³ na specjalnym internetowym serwerze, który w trakcie wy¶wietlania kluczowych scen filmu za pomoc± specjalnego linku "wyzwala³" odpowiednie efekty zapachowe. W Japonii i USA trwaj± zaawansowane prace nad ulepszeniem systemu. Efekt zapachowy próbuje siê wywo³aæ za pomoc± specjalnych mieszaczy, które "komponuj±" zapach z kilku-kilkunastu podstawowych substancji chemicznych i wydzielaj± go w trakcie emisji programu (filmu), reaguj±c na przesy³ane im impulsy elektroniczne.

        Technikê smell-o-vision zamierza wykorzystywaæ nowa telewizja lokalna, która 1 maja ruszy w Poznaniu. Stacja z     ambicjami nazywa siê ONTV, bêdzie nadawana w sieci kablowej - na pocz±tek w po³udniowym Poznaniu i okolicy. Na starcie ONTV bêdzie dostêpna w oko³o 20 tys. gniazdek, co oznacza, ¿e mo¿e dotrzeæ nawet do 60 tys. odbiorców. - Ta telewizja ma siê w³±czaæ i otwieraæ na potrzeby swoich telewidzów - t³umaczy sens nazwy Micha³ Ciszak, dyrektor generalny ONTV, a jednocze¶nie szef Agencji Reklamowej HIGHER, która jest udzia³owcem nowej stacji. Jak opowiada Ciszak, firma zajmuje siê m.in. produkcj± monitorów zapachowych, które "oprócz wizji i g³osu emituj± tak¿e zapach". Tê nowatorsk± technikê nowa stacja zamierza zreszt± wykorzystaæ w emisji programu za dwa lata. Widzowie bêd± mogli pow±chaæ to, co dzieje siê na ekranie, dziêki specjalnym urz±dzeniom pod³±czonym do tradycyjnego telewizora. W programie znajdzie siê m.in. kulinarny reality show, krêcony w mieszkaniach widzów.

    ONTV rozszerzy rynek telewizyjny w Poznaniu. Oprócz poznañskiego o¶rodka TVP, który w tym roku stanie siê elementem TVP-Info, siln± pozycjê ma kablowa WTK, Winogradzka Telewizja Kablowa, a tak¿e zakupiona przez Polsat TV Biznes.

Gazeta wyborcza

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL