START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aromaterapeutyczna k±piel

ImageK±piel aromaterapeutyczna leczy nasz± skórê, relaksuje oraz poprawia kondycjê psychiczn±. Sprawd¼, jak nale¿y j± przygotowaæ.

 

Najpierw cenna uwaga -  specjali¶ci radz±, by k±piel aromaterapeutyczn± poprzedziæ pielêgnacj± cia³a z u¿yciem ¶rodków kosmetycznych. Nie zaleca siê ³±czenia mycia cia³a za pomoc± myde³, czy p³ynów z k±piel± w roztworze olejków. Dlaczego?

Po pierwsze - silnie pachn±ce kosmetyki zak³ócaæ bêd± rozprzestrzenianie siê woni olejków i os³abiaæ ich dzia³anie .

Po drugie - piana powsta³a z kosmetyków silnie pieni±cych siê, zagarnie du¿± czê¶æ olejku; wówczas u¿ycie olejku nie przyniesie oczekiwanych przez nas rezultatów. 

 

Po tych uwagach, mo¿emy przej¶æ do przygotowania pachn±cej k±pieli:

1) napu¶æ do wanny wodê o temperaturze, która najbardziej Ci odpowiada (nie mo¿e byæ ona jednak bardzo gor±ca)

2) zamknij drzwi i okna, by nie dopu¶ciæ do nadmiernego rozprzestrzenienia siê zapachu

3) je¿eli masz such± skórê wymieszaj olejek lub jego mieszankê z ³y¿k± oleju, który dodatkowo nawil¿y Twoj± skórê

4) wlej olejek lub mieszkankê olejków na powierzchniê wody - na pe³n± wannê wody stosuje siê od 10 do 15 kropli olejku

 

Teraz czas na k±piel: 

1) zanurz swoje cia³o w dobroczynnym roztworze olejków na czas 10 - 30 minut 

2) masuj swoje cia³o olejkiem zebranym z powierzchni wody

3) po zakoñczeniu k±pieli do nie sp³ukuj cia³a

4) delikatnie osusz cia³o rêcznikiem, tak by nie zetrzeæ olejku

 

K±piel czê¶ciowa:

K±piel czê¶ciow± zaleca siê w przypadku dolegliwo¶ci zwi±zanych z nogami - grzybicami, otarciami skóry, uczuciu ciê¿ko¶ci nóg, drêtwieniu stóp. Nogi mo¿na moczyæ w naczyniu wype³nionym roztworem olejku i wody. Wówczas stosuje siê dawkê 3-5 kropel. 

 

Wykorzystywane olejki: 

Do k±pieli aromateraputycznych u¿ywa siê olejków lub ich mieszanek, te jednak nie rozpuszczaj± siê w wodzie. Na rynku dostêpne s± równie¿ gotowe specyfiki s³u¿±ce do k±pieli aromaterapeutycznych, które zawieraj± substancjê umo¿liwiaj±ce rozpuszczanie siê olejków w wodzie. 

 

¦rodki ostro¿no¶ci:

  • nie nale¿y przekraczaæ zalecanej dawki olejku
  • nale¿y uwa¿aæ, by olejek nie dosta³ siê do oczu, w szczególno¶ci, gdy k±pi±cym siê jest dziecko
  • w przypadku przygotowywania k±pieli dla dziecka, nale¿y zmniejszyæ dawkê olejku

 

Dla uzyskania optymalnych efektów dzia³ania olejków k±piel nale¿y stosowaæ

2-3 razy w tygodniu.

 jk

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL