START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Pachn±ce reklamy
Image Wyniki badañ na temat roli zapachu w reklamie papierowej.

 

Instytut Psychologii UJ przeprowadzi³ przy wspó³pracy domu mediowego PRO Media House badania na temat roli zapachu w reklamie papierowej.

Badani wypowiadali siê na temat ulotek dwóch produktów: "racjonalnego" (kuchenka mikrofalowa) i "emocjonalnego" (zegarek damski). W badaniu wykorzystano 6 rodzajów ulotek papierowych - 3 prezentuj±ce produkt "emocjonalny" (jedna z zapachem mêskim, jedna z damskim i jedna bez zapachu) i tyle samo prezentuj±cych produkt "racjonalny".

Badania pokaza³y, ¿e efekt zapachu jest nie¶wiadomy - tylko 20% ankietowanych zauwa¿y³o zapach, jednocze¶nie nikt nie zadeklarowa³, ¿e wybra³ dan± ulotkê ze wzglêdu na woñ.

W najwiêkszym stopniu wybór produktu emocjonalnego (zegarka) zwiêkszy³ niedopasowany do tego przedmiotu zapach mêski. 25% osób wybra³o tê ulotkê wy³±cznie ze wzglêdu na zapach. Co zaskakuj±ce, istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e ulotka zegarka z niedopasowanym mêskim zapachem by³a wybierana przez osoby badane czê¶ciej w³a¶nie ze wzglêdu na owo niedopasowanie zapachu. Dostrze¿ona niezgodno¶æ miêdzy zapachem a produktem mog³a wywo³ywaæ tzw. dysonans poznawczy, przyci±gaæ uwagê badanych i przez to zwiêkszyæ czêstotliwo¶æ wyboru ulotki.

W eksperymencie zapach mêski okaza³ siê silniej oddzia³uj±cy ni¿ damski (spowodowa³ istotny statystycznie wzrost czêstotliwo¶ci wyboru ulotki z zapachem) i to zarówno w przypadku kobiet, jak i mê¿czyzn.

Zapach mêski zaciera te¿ ró¿nice w ocenie estetyki ulotek. Ulotki, które w wersji bezzapachowej by³y oceniane bardzo ró¿nie pod wzglêdem ich atrakcyjno¶ci wizualnej, po wprowadzeniu zapachu mêskiego zosta³y ocenione (i wybrane) identycznie. Zapach damski natomiast uwypukli³ ró¿nice w atrakcyjno¶ci ulotek - wzmocni³ pozycjê najbardziej atrakcyjnej kosztem mniej atrakcyjnych. Zale¿no¶æ ta wyst±pi³a zarówno w przypadku reklamy zegarka jak i kuchenki.

Na temat fenomenu zapachu w reklamie przeprowadzono dotychczas sporo badañ. Ich wyniki pokazuj± m.in. ¿e pod wp³ywem woni konsumenci d³u¿ej przebywaj± w sklepie i bardziej pozytywnie oceniaj± produkty. Zapachy ponadto maj± zdolno¶æ wywo³ywania wspomnieñ, s± ¼ród³em informacji oraz wp³ywaj± na emocje.

Badania zosta³y przeprowadzone w czerwcu 2006 roku na próbie studentów licz±cych 144 osoby przez 2-osobowy zespó³: Joannê Bednarsk± i Agnieszkê Pilc, pod kierunkiem dr Jaros³awa Orzechowskiego i dr Micha³a Wierzchonia.
 

oprac. : Joanna Kujawa
eGospodarka.pl

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL