START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Chemotypy w olejkach eterycznych
Image Chemotypy w terapeutycznych olejkach eterycznych.

 

Chemotypem nazywamy odmianê olejku, który posiada odmienne w³a¶ciwo¶ci pod wzglêdem chemicznym, nawet je¶li zosta³ uzyskany z identycznych pod wzglêdem botanicznym ro¶lin.

Ró¿ne warunki glebowe i klimatyczne sprzyjaj± powstawaniu odmian ró¿ni±cych siê proporcjami wystêpuj±cych w nich estrów, alkoholi i innych podstawowych sk³adników. Zmiany w sk³adzie chemicznym produktu w zale¿no¶ci od roku, w jakim zbierano ro¶liny, s± zjawiskiem powszechnym i bardzo dobrze znanym nie tylko w aromatoterapii, ale tak¿e choæby przy produkcji win. Je¶li ró¿nice w zbiorach ro¶lin wyhodowanych w ró¿nych warunkach s± na tyle znacz±ce, ¿e mog± wp³yn±æ na zmianê w³a¶ciwo¶ci olejku i je¶li s± sta³e (wystêpuj± rok po roku), olejek mo¿na zakwalifikowaæ w takim przypadku jako chemotyp, w odró¿nieniu od „standardowego" olejku, otrzymywanego z tej samej ro¶liny.

Trzeba jednoznacznie podkre¶liæ, ¿e chemotyp nie jest produktem, który zosta³ zmieniony czy przetworzony w jakikolwiek sposób. Niczego tu nie dodano ani nie ujêto z naturalnego olejku, który wydestylowano z ro¶liny, a chemiczne ró¿nice miêdzy chemotypem a standardowym olejkiem aromatycznym powstaj±  w ro¶linie samoistnie.

Tymianek, rozmaryn czy eukaliptus wyró¿niaj± siê du¿± liczb± chemotypów. W miarê doskonalenia technik laboratoryjnych coraz wiêcej olejków zostanie sklasyfikowana pod wzglêdem zró¿nicowania chemotypów.

Jedn± z podstawowych zalet istnienia chemotypów jest brak mo¿liwo¶ci uodparnianie siê na miliony chemotypów  zagra¿aj±cych nam wirusów. St±d te¿ terapeutyczne olejki eteryczne s± najsilniejsz± broni± w walce z wirusami przy braku jakichkolwiek skutków ubocznych (czego nie mo¿na powiedzieæ o syntetycznie produkowanych antybiotykach).

 

Andrzej Szymoniuk 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL