START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapachowy image (MpK-A)
Image Zapachowy image.

 

Wykorzystanie zmys³u powonienia i roli jak± odgrywaj± kompozycje zapachowe w procesach decyzyjnych klienta stanowi istotny element w budowaniu wizerunku oraz tworzeniu wyj±tkowej atmosfery danego miejsca.


Z pomys³em na wykorzystanie marketingu zapachowego w sklepach Winarium Marka Kondrata zwróci³a siê do firmy ConSensus Technology P. Magdalena Gawlikowska – dyrektor marketingu. Dziêki wiedzy i do¶wiadczeniu firmy Consensus Technology, w wyj±tkowy sposób po³±czyli¶my tradycyjne podej¶cie do wina z innowacyjn± form± budowania wizerunku. Zastosowanie korzennej kompozycji zapachowej, doskonale dope³ni³o niebanaln± paletê aromatów, z któr± kojarzone s± te szlachetne trunki – mówi Pani Magdalena Gawlikowska, dyrektor marketingu.

Z tej innowacyjnej formy marketingu, korzystaj± coraz czê¶ciej presti¿owe hotele w naszym kraju i za granic±. Jednym z nich jest Polonia Palace Hotel w Warszawie. Zastosowanie marketingu zapachowego zaproponowanego przez firmê Consensus, pozytywnie wp³ynê³o na nasz wizerunek, a zarazem efektywnie wyró¿ni³o nas w¶ród otoczenia. Zapach sta³ siê jednym z elementów tworz±cych wyj±tkow± atmosferê w miejscu obs³ugi klienta – mówi Pan Jacek Jasiñski, Zastêpca Dyrektora Generalnego ds. Gastronomii.

Jedna z najwiêkszych szkó³ jêzykowych na Warmii i Mazurach, równie¿ postawi³a na najnowsze technologie dotycz±ce marketingu zapachowego i postanowi³a zaufaæ zmys³owi powonienia. Jaki¶ czas temu zwróci³em siê do firmy Consensus Technology – eksperta w dziedzinie marketingu zapachowego, o pomoc w kreacji logo zapachowego. Efekt by³ zaskakuj±cy, dziêki marketingowi zapachowemu zyska³ nasz wizerunek. Jeste¶my postrzegani jako firma innowacyjna, co stawia nas w wy¿szej pozycji ni¿ konkurencja. Zapach, który zaproponowa³ Consensus, mia³ równie¿ ogromny wp³yw na polepszenie koncentracji, co bardzo szybko zauwa¿yli lektorzy naszej szko³y – mówi Allan Yearwood wspó³w³a¶ciciel szko³y English Perfect.

Firma ConSensus Technology proponuje swoim klientom doradztwo w zakresie doboru odpowiednich kompozycji zapachowych oraz strategii wdro¿enia marketingu zapachowego. Standardowe dzia³ania uzupe³nia o mo¿liwo¶æ wykorzystania marketingu zapachowego podczas eventów oraz targów.
 
Marketing przy Kawie 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL