START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Czekolada sk³ania do kupowania swetrów (Money.pl)
Image Zapach czekoladowych ciastek sk³ania do impulsywnego kupowania swetrów.

 

Image Niedawno okaza³o siê, ¿e typy osobowo¶ci wp³ywaj± na sposób dokonywania zakupów. Teraz ujawniono, ¿e bod¼ce pobudzaj±ce apetyt, np. widok jakiego¶ specja³u lub jego zapach, mog± sk³aniaæ do zachowañ impulsywnych, w dodatku tak¿e klientów dysponuj±cych skromnym bud¿etem (Journal of Consumer Research).

W jednym z eksperymentów badacze z Narodowego Uniwersytetu Singapuru zauwa¿yli, ¿e kobiety poddane dzia³aniu woni czekoladowych ciastek musia³y sobie kupiæ nowy ciuch, nie bacz±c na ograniczenia finansowe.

Xiuping Li t³umaczy, ¿e smakowity deser uruchamia³ nie tylko zachowania, których by¶my siê w takich okoliczno¶ciach spodziewali, czyli chêæ zdobycia i zjedzenia obiektu z fotografii. "Efektem by³ tak¿e pewien uogólniony stan, sk³aniaj±cy do wyboru opcji mniejszy-szybszy w dziedzinach niezwi±zanych. Analogicznie widok atrakcyjnej kobiety w przymierzalni móg³ sk³aniaæ inwestora do wyboru alternatywy gwarantuj±cej szybszy, lecz mniejszy zysk".

W pierwszym eksperymencie wolontariusze mieli wybieraæ zdjêcia do magazynu. Czê¶æ przegl±da³a fotografie jedzenia, czê¶æ zdjêcia natury. Grupie kontrolnej nie pokazywano ¿adnych ilustracji. Nastêpnie wszyscy grali na loterii. Mogli siê zdecydowaæ b±d¼ na wcze¶niejsz± wyp³atê mniejszej wygranej, b±d¼ poczekaæ trochê i zgarn±æ wiêksz± pulê.

W porównaniu do ludzi wertuj±cych ujêcia przyrody czy cz³onków grupy kontrolnej, osoby stykaj±ce siê z fotografiami jedzenia du¿o czê¶ciej wybiera³y natychmiastow± uszczuplon± gratyfikacjê. W pierwszych dwóch grupach odsetek skuszonych ³atwym zyskiem wynosi³, odpowiednio, 41,5 oraz 50 proc., a w trzeciej a¿ 61 procent.

 

W kolejnym eksperymencie w sklepie z ubraniami ukrywano ¶wiecê o zapachu czekoladowych ciasteczek. W takiej sytuacji kobiety by³y bardziej sk³onne dokonaæ nieplanowanego zakupu swetra, nawet je¶li de facto nie by³o ich na to staæ. Panie z butików, w których zapalano niearomatyzowan± ¶wiecê, postêpowa³y tak du¿o rzadziej (67 kontra 17 proc.).

 

 

Anna B³oñska

money.pl 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL