START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Time Trend - nie tylko salon z zegarkami (MpK-A)
Image Przedruk tekstu z www.marketingprzykawie.pl
 
 
Image Salony z zegarkami Time Trend w my¶l przyjêtej strategii kontynuuj± ekspansjê sieci, jak równie¿ odnawiaj± i unowocze¶niaj± swoje salony. W ten sposób chc± jak najpe³niej i jak najbardziej zadowoliæ swoich klientów.

Pierwszym miejscem, które nie jest ju¿ tylko salonem z zegarkami, ale równie¿ punktem kulturowym, jest wzorcowy salon przy ul. Chmielnej w Warszawie. Powierzchnia salonu obejmuje 300m2. Oprócz serwisu w którym mo¿emy dokonaæ wszelkich napraw jak i dopasowaæ idealnie zegarek do swojej rêki, odnajdziemy coffee point. To miejsce dla wszystkich tych, którzy bêd± zainteresowani zegarkami i podejmuj±c decyzjê bêd± chcieli napiæ siê dobrej kawy. Salon przy ul. Chmielnej ma byæ miejscem spotkañ ludzi z klas±. Staæ siê tak mo¿e m.in. dziêki sali konferencyjnej, w której bêd± odbywa³y siê imprezy z okazji wprowadzania nowych produktów, marek do sprzeda¿y. Jak równie¿ pokazy czy wernisa¿e.

Chcemy aby nasi klienci czuli siê wyj±tkowo. Dlatego te¿ w odmienionym salonie przy ul. Chmielnej bêd± mogli us³yszeæ muzykê mi³± dla ucha i daæ siê uwie¶æ czarom aromamarketingu - mówi Pawe³ Tatur Specjalista ds. Marketingu salonów TIME TREND.

To nie jedyne nowo¶ci i innowacje w salonie. Time Trend nawi±za³ wspó³pracê z wiod±cym polskim projektantem Robertem Majkutem, który jest ju¿ autorem salonu w warszawskim CH Arkadia.

Wystrojem i aran¿acj± wnêtrza we wzorcowym salonie przy ul. Chmielnej zaj±³ siê równie¿ Robert Majkut, bêdzie to jego kolejny projekt realizowany dla Time Trend.

Robert Majkut Design Studio istnieje od 1996 roku. G³ównym jego projektantem i w³a¶cicielem jest Robert Majkut. W przeci±gu kilku lat, studio wypracowa³o w³asne standardy oraz metody tworzenia i realizacji projektów z zakresu Designu Miejsca i Identyfikacji Wizualnej. Studio Roberta Majkuta jako jedna z najd³u¿ej dzia³aj±cych na Polskim rynku pracowni designerskich mo¿e siê poszczyciæ projektami realizowanymi dla najwiêkszych instytucji finansowych w Polsce, a tak¿e centrów rozrywki czy operatorów telefonii komórkowej.

Robert Majkut, design traktuje jako misjê, która ma na celu kszta³towanie otaczaj±cego nas ¶wiata tak, aby by³ wygodny i szlachetny, a zaprojektowane przedmioty wp³ywa³y pozytywnie na nasze emocje.

Projekt nowego standardu wystroju wnêtrz dla sieci Time Trend to próba znalezienia w³a¶ciwej oprawy dla szczególnych produktów jakimi s± zegarki. Design takiego miejsca to nie tylko manifestacja marki i próba zbudowania si³y brandu ale manifestacja warto¶ci i kierowanie uwagi na status jaki obdarzane s± te produkty. Zegarek w naszej kulturze kojarzony jest nie tylko z manifestacj± stylu, zamo¿no¶ci ale i wyszukanego gustu, budow± w³asnego imagu i statusu spo³ecznego, to przedmiot jak chyba ¿aden inny obdarzony tyloma dodatkowymi znaczeniami i cechami poza u¿ytkowymi. Ró¿norodno¶æ stylowa, wzornicza i jako¶ciowa przy ogromnym bogactwie wyrobów oferuje szeroki wachlarz mo¿liwych do rozwiniêcia konwencji – mówi Robert Majkut.

Marki jakie mo¿emy znale¼æ w odnowionym salonie to: Atlantic, Seiko, Tissot, Fredericque Constant, U-Boat, Tag Hauer, Longines, Rado, Omega, Milus, Certina, Festina, Gucci, Locman, Guess, Guess Collection, Fendi, Roberto Cavalli.

Naszym zadaniem by³o znale¼æ dla tego w³a¶ciw± platformê w której odnajd± siê ró¿norodne marki, estetyki i ceny. Zdecydowali¶my siê na pow¶ci±gliw± i eleganck± czerñ, po³±czon± z kremow± skóra i polerowan±, lustrzan± stal± które same w sobie kreuj± przestrzeñ szlachetn±, eleganck± wrêcz ekskluzywn±. Jednocze¶nie jest to zestawienie bezpieczne estetycznie. Z dodatkiem specyficznego bordowo-purpurowego koloru firmowego Time Trendu daje jednak nie tylko ciekawe zestawienie ale dodaje mu energii, szykowno¶ci i indywidualno¶ci.

Dziêki zastosowaniu czerni z du¿± swobod±, jako g³ównego koloru wnêtrza uda³o nam siê poprzez to przerysowanie ukazaæ w ciep³ych, be¿owych wnêtrzach gablot to co najwa¿niejsze. Nie unikaj±c butikowej elegancji, wysokich po³ysków lakierowanych powierzchni mebli, wielkoformatowych grafik i oryginalnego, markowego o¶wietlenia, uzyskali¶my równie¿ energetyczny sportowy akcent a ca³o¶æ sprawia wra¿enie przeniesienia z produktu na wiêksz± skalê tego co w nim charakterystyczne i wa¿ne. Specyficzna, zachwiana geometria pomieszczenia, bêd±ca rozwiniêciem linii kre¶lonej przez formy kopert wspó³czesnych zegarków ³atwo zauwa¿yæ ¿e wchodzimy w ¶wiat odmienny, szczególny i nios±cy ze sob± to co wraz z zakupem zabieramy ze sob±. Specyficzn± aurê dyskretnej elegancji. To ma byæ i mam nadziejê jest przyjemne i buduj±ce uczucie obcowania z bardziej szlachetnym, lepszym, precyzyjnie dopracowanym ¶wiecie. Jak w fascynuj±co ma³ym i precyzyjnym ¶wiecie szlachetnych czasomierzy – dodaje Rober Majkut

***

Time Trend – Grupy Zibi to najwiêksza w Polsce sieæ salonów z zegarkami znanych ¶wiatowych marek. Sieæ salonów firmowych Zibi istnieje na rynku polskim od 1991r. W listopadzie 2006r. po 15 – stu latach dzia³alno¶ci, salony firmowe zmieni³y nazwê na Time Trend. Zmiana nazwy jest wynikiem rozwoju sieci w stronê nowych (wy¿szych) segmentów, wy¿sze pozycjonowanie produktów i marek.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL