START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Jakie mamy doznania? (blog.przykawie.pl)
Image O marketingu doznañ w artykule Jacka Szlaka.

 

Clickin Research przeprowadzi³o dla Experiential Marketing Forum (EMF) badania na temat postrzegania marketingu doznañ (experiential marketing) w¶ród specjalistów marketingu i reklamy.

Mniej wiêcej po³owa respondentów opisuj±c wykorzystanie EM w swoich firmach, przywo³ywa³a takie narzêdzia, jak wydarzenia promocyjne (eventy), rozmaite aktywno¶ci buduj±ce wiêzi, anga¿uj±ce potencjalnych klientów, stymuluj±ce “skosztowanie” produktu i powoduj±ce szum wokó³ siebie (i produktu, rzecz jasna).

 

Najwa¿niejsze skojarzenia specjalistów zwi±zane z EM to:

  • doznania zmys³owe
  • interakcja
  • relacja (wiê¼)

 

A najmniej g³osów otrzyma³y:

  • konsumpcja
  • respons

W zale¿no¶ci od tego, kto ocenia, podnosi siê inne warto¶ci zwi±zane z marketingiem doznañ. Marketerzy przygotowuj±cy akcje podkre¶laj± wagê budowy relacji, interakcji, umacniania grupy docelowej, zwiêkszania ¶wiadomo¶ci marki. Jednak marketerzy, którym przychodzi oceniaæ dzia³ania EM, k³ad± raczej nacisk na zwiêkszanie lojalno¶ci, zwiêkszanie ilo¶ci pierwszych kontaktów z produktem (przeciwko wzmacnianiu ju¿ istniej±cej grupy docelowej), zwiêkszanie sprzeda¿y i produkowanie w³a¶ciwych wspomnieñ.

Najwiêkszym zagro¿eniem zdaniem praktyków jest niewielka kontrola nad dzia³aniami EM i ograniczenia zwi±zane z niewielkaeroko¶ci± oddzia³ywania inicjatyw promocyjnych na klientów. Tak mówi± praktycy, którzy czêstokroæ sprowadzaj± marketing doznañ wy³±cznie do eventów. Ci za¶, którzy sami nie stosuj± tych technik, raczej obawiaj± siê, ¿e klient ¼le oceni swe do¶wiadczenia z produktem i doprowadzi to do os³abienia postrzegania marki poprzez niechciany szum wokó³ ca³ego wydarzenia.

Wiêcej szczegó³ów na stronie Ad Week.

Wraz z rozwojem rozmaitych technik marketingowych precyzuje siê ich sens. Marketing doznañ idzie w kierunku organizowania imprez dla konsumentów, zabaw anga¿uj±cych uczestników, przygotowywania stoisk targowych, mo¿e jeszcze w kierunku marketingu zapachowego. Istotne jest, aby by³y to wydarzenia “tu i teraz”, w obecno¶ci potencjalnych konsumentów.

Oczywi¶cie mo¿e w ka¿dej chwili staæ siê elementem wiêkszej kampanii marketingowej, w sk³ad której wchodziæ bêdzie np. konkurs na zaprojektowanie opakowania albo inne dzia³anie konsumenckie. Jednak ju¿ ten sam konkurs to nie prowokowanie “doznañ”, ale zaanga¿owania (tak¿e intelektualnego), które zak³ada wp³yw na wolê i umys³ konsumenta. Trochê to niejasne. Niejasno¶æ zwiêksza siê, gdy czyta siê tu i ówdzie, ¿e marketing doznañ to dzia³alno¶æ public relations. Zreszt± to w³a¶nie dzia³y PR s± chyba najbardziej kompetentne w przygotowywaniu imprez tego rodzaju.

Dobrym przyk³adem bêdzie tu letnia akcja Eskadry dla Always, gdzie chodzi³o o to, aby zmieniæ postrzeganie marki poprzez nietypowe dzia³ania w¶ród ludzi. Mia³em okazjê niedawno pos³uchaæ wyk³adu na ten temat podczas spotkania Kraków PR.

Sama akcja by³a wieloetapowa, gruntownie przemy¶lana (tak¿e pod wzglêdem zaistnienia w mediach, gdy¿, przyjmuj±c za³o¿enie o zwi±zkach EM z PR, chodzi³o raczej o wywo³anie zainteresowania dziennikarzy, ni¿ zakup reklam), ale i skomplikowana logistycznie. Jej za³o¿eniem by³o ocieplenie wizerunku podpasek, gdy¿,jak mogli¶my us³yszeæ, dotychczasowy to “zimna suka” - kompetentna, ale odleg³a i niezbyt przyjazna.

Jak widzimy, nie jest ³atwo z marketingiem doznañ. Wiêc gdzie umiejscowiæ tê technikê (marketingu, PR) i jak wyznaczyæ jej zakres? Czy sprowadzaæ j± tylko do organizacji imprez? Zreszt±, co to znaczy “organizowanie imprez” - konkurs rysunkowy dla dzieci w hipermarkecie i wy¿ej wymieniona akcja niew±tpliwie s± imprezami, s± zorganizowane, ale ró¿nica miêdzy nimi przepastna.

 

Jacek Szlak

blog.przykawie.pl

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL