START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach kadzid³a (GazetaDom.pl)
Image O urokach kadzide³ w artykule Piotra Sygi.

 

Dym z tl±cych siê zió³, przypraw, drewna i ¿ywic czaruje nie tylko zapachem, wprowadza te¿ w wyj±tkowy nastrój.

Trzej Królowie przynie¶li maleñkiemu Jezusowi kadzid³o jako najwiêkszy skarb. Ju¿ w staro¿ytnym Egipcie uwa¿ano je za bosk± wonno¶æ, cenniejsz± ni¿ z³oto. Receptura i jego sk³ad by³y przez lata okryte tajemnic±. Dzisiaj wiadomo, ¿e g³ówne jego sk³adniki to ¿ywice kadzid³owca (Boswelia carteri) i balsamowca mirry (Comiphora abyssinica) - ma³ych drzew, które rosn± w gor±cych rejonach po³udniowej Arabii. Zanim jednak te drogocenne specja³y dotar³y do pó³nocnej Europy, jej mieszkañcy palili ¿ywicê oraz ig³y sosny, ¶wierka, jod³y, ja³owca oraz rodzime zio³a, jak bylice, oman, arcydziêgiel czy werbenê pospolit±. Warto przypomnieæ sobie o tradycjach naszych przodków i przygotowaæ w³asne kadzid³o zarówno do mieszkania, jak i ogrodu.


Co zamieniaæ w dym

Kadzid³em mog± byæ zio³a z ogrodu, przyprawy (go¼dziki, ga³ka muszkato³owa, cynamon, any¿, owoce ja³owca), ig³y z choinek, ¿ywica, suszone skórki cytrusów. Rozdrabniamy je lub rozcieramy na proszek. Potrzebna te¿ bêdzie ¿aroodporna miseczka z piaskiem (gliniana, metalowa) oraz wêgiel drzewny, najlepiej specjalny w prasowanych pastylkach, lub ewentualnie z przeznaczeniem do grilla. Kadzid³o k³adziemy na roz¿arzonym wêglu, a miseczkê ustawiamy na korkowej albo drewnianej podstawce. Wszystkie sk³adniki mo¿na spalaæ osobno lub ³±czyæ je, tworz±c w³asne mieszanki. Kadzid³o po pewnym czasie zwêgla siê, dlatego co jaki¶ czas metalow± ³y¿eczk± trzeba je zbieraæ wraz z fragmentami wypalonego wêgla i dok³adaæ nowe.


Dla cia³a, ducha i ...

Indiañscy szamani i arabscy medycy uwa¿ali, ¿e w dymie kadzid³a mieszkaj± duchy ro¶lin, które lecz±. Spalaj±c odpowiednie gatunki, ju¿ w staro¿ytno¶ci stosowano popularn± obecnie aromaterapiê. W krajach Bliskiego Wschodu pachn±cych dymów u¿ywa siê do aromatyzowania i oczyszczania powietrza w pomieszczeniach. Ulatniaj±ce siê z dymem olejki eteryczne wp³ywaj± w ró¿ny sposób na nasze samopoczucie. W zale¿no¶ci od tego, jakie ¿ywice lub ro¶liny po³o¿ymy na wêgle, rozprzestrzenia siê s³odki, balsamicznie ciê¿ki lub orze¼wiaj±cy zapach. I tak np. olejki eteryczne z ¿ywicy kadzid³owca dzia³aj± dezynfekuj±co, ³agodz± choroby skóry, reumatyzm, poprawiaj± te¿ kr±¿enie. Dym mo¿e uspokajaæ lub pobudzaæ, pobudzaæ lub przytêpiaæ zmys³y, pog³êbiaæ zdolno¶ci medytacyjne.


Pachn±ce dymy w ogrodzie

Spotkaniom w ogrodowym zaciszu mo¿e towarzyszyæ przyjemna woñ kadzid³a. Obok takich miejsc jak taras, altana lub wg³êbnik po ich nawietrznej stronie warto ustawiæ du¿y p³aski kamieñ, który pos³u¿y jako miejsce palenia aromatycznych zió³. Wysuszone lub ¶wie¿e ro¶liny k³adziemy na roz¿arzonych wêglach grillowych albo specjalnych do tego celu wêgielkach trybularzowych. Najlepiej paliæ kadzid³o podczas bezwietrznej pogody - wtedy zio³a tl± siê powoli, a pachn±cy dym jak mg³a ¶ciele siê po zak±tkach ogrodu. Od takiego miejsca trzymaj± siê z daleka uporczywe dla nas owady.

 

 

Piotr Syga

GazetaDom.pl
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL