START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Eurobest.pl
Image W cyklu Aromamarketingowcy wywiad z Markiem Pietrzakiem z firmy Eurobest.pl.
 
 
 
1. Jaka jest nazwa kierowanej przez Pana firmy?
 
Dzia³alno¶æ prowadzimy pod nazw± EUROBEST.PL Jest to firma operuj±ca w dziedzinie IT reklamy i nowych technologii. By jednak wyró¿niæ dzia³ zajmuj±cy sie marketingiem zapachowym stworzyli¶my zupe³nie now± markê Aromanet.pl. i pod t± nazw± najczê¶ciej identyfikuj± nas nasi klienci

 
2. Gdzie firma ma sw± siedzibê?
 
Siedziba firmy mie¶ci siê w £odzi przy ul S³owiañskiej 1/9

 
3. Na jakim terenie firma dzia³a? Czy zasiêg dzia³ania jest lokalny, czy krajowy?
 
Nasi klienci prowadz± firmy na terenie ca³ego kraju, wiec i zasiêg firmy jest ogólnopolski

 
4. Od ilu lat Pana/ Pani firma funkcjonuje?
 
Marketing zapachowy rozumiany jako pewn± filozofiê wdra¿amy od ponad dwóch lat. Jednak¿e pachn±ce elementy wprowadzali¶my w¶ród naszych klientów du¿o wcze¶niej, proponuj±c chocia¿by reklamowe zawieszki zapachowe. Robili¶my równie¿ próby z drukiem zapachowym. By³a to jednak tylko namiastka zjawiska z jakim mamy do czynienia obecnie.

5. Proszê przedstawiæ pokrótce sw± notê biograficzn±.
 
Nalezê do pokolenia które musia³o zmierzyæ sie zarówno z socrealizmem jak i woln± gospodark±. .Zawsze by³em samodzielny i niezale¿ny Kiedy¶ by³o to ¼ród³em k³opotów pó¼niej jednak okaza³o sie ze te cechy umo¿liwiaj± wspó³tworzenie nowej rzeczywisto¶ci. Budowa³em polski rynek ubezpieczeñ na ¿ycie. Prowadzi³am sklepy i serwisy komputerowe. Zawsze w us³ugach , zawsze blisko klienta Od 1999 roku dzia³am na polu nowych technologii i reklamy interaktywnej. Marketing zapachowy jest wiêc naturalnym uzupe³nieniem bran¿y w której funkcjonujê.

 
6. Jak powsta³a idea za³o¿enia firmy zajmuj±cej siê dziedzin± aromamarketingu?
 
Nie by³o tu jakiego¶ spektakularnego odkrycia nowej bran¿y, Operuj±c w szeroko pojêtej reklamie proponowali¶my naszym klientom ro¿ne dzia³ania mog±ce pomoc w wypromowaniu ich produktów na rynku. Zaczynali¶my od popularnych "choinek" zapachowych i drobnych "pachn±cych" elementów. By³y to jednak elementy nie trwa³e i maj±ce ograniczone oddzia³ywanie Dopiero wprowadzenie urz±dzeñ typu fun czy tez zimnej dyfuzji otworzy³o przed nami szansê skoncentrowania sie na marketingu zapachowym. Kreowanie produktu zapachem to wielkie wyzwanie, tak samo jak identyfikacja zapachowa firmy. Coraz wiêcej w³a¶cicieli i managerów firm zdaje sobie sprawê ze bez kompleksowego przyjaznego i zarazem pachn±cego wizerunku dzia³ania promocyjne s± bardzo utrudnione. Klienci coraz czê¶ciej wybieraj± uznane marki jako gwaranty odpowiedniej jako¶ci. Tradycyjny marketing wykorzystuje wzrok i s³uch, ale to przecie¿ woñ pozostaje najd³u¿ej w pamiêci, jej percepcja ¶ci¶le jest zwi±zana z ta czê¶ci± mózgu która odpowiedzialna jest za powstawanie emocji. A wszystkie wspó³czesne badania wykazuj± ze ponad 80% zakupów jest przeprowadzana w³a¶nie emocjonalnie. Marketing zapachowy okre¶lany jest zatem jako najkrótsza droga do ¶wiata emocji klientów.

 
7. Proszê omówiæ krótko ofertê swojej firmy (rodzaj urz±dzeñ, technologia, baza zapachowa).
 
Nasza pe³na oferta znajduje sie na stronie http://www.aromanet.pl W aromatyzowaniu przestrzeni wykorzystujemy zarówno tzw. zimn± dyfuzjê pozwalaj±c± uzyskaæ równomierne natê¿enie zapachu w okre¶lonym przedziale czasowym , jak i urz±dzenia typu fun wykorzystuj±ce wymuszony przep³yw powietrza przez ¼ród³o zapachu.. Staramy siê korzystaæ tylko z naturalnych olejków eterycznych. Baza zapachowa liczy ponad 150 niepowtarzalnych pozycji . Tworzymy równie¿ kompozycje zapachowe pod konkretne zamówienia. W dalszym ci±gu oferujemy zawieszki reklamowe i ro¿ne gad¿ety zapachowe. Pracujemy równie¿ nad now± technologi± generowania zapachów Pierwsze próby s± bardzo obiecuj±ce. Nie chce na razie zdradzaæ szczegó³ów, powiem tylko ¿e nowe urz±dzenia s± juz o 40% wydajniejsze ni¿ urz±dzenia typu zimna dyfuzja. Reasumuj±c dajemy naszym klientom narzêdzia dziêki którym mog± w prosty. niedrogi i niezwykle skuteczny sposób stworzyæ to¿samo¶æ oraz poprawiæ wizerunek firmy dziêki ukrytej sile dzia³ania zapachów.

 
8. W jaki sposób firma tworzy wizerunek zapachowy klienta?
 
Proszê pokrótce opisaæ drogê wprowadzenia aromamarketingu do danej firmy - od zlecenia jej wykonania po wstawienie urz±dzeñ aromatyzuj±cych przestrzeñ. Podstawa to oczywi¶cie pe³na analiza potrzeb danego klienta Pierwszy kontakt to brief w którym poznajemy bran¿ê specyfikê dzia³ania oczekiwania. Maj±c sprecyzowane dane najczê¶ciej spotykamy sie w siedzibie firmy lub w miejscach przeznaczonych do aromatyzowania przestrzeni , ustalamy technologie, proponujemy konkretne urz±dzenia i przystêpujemy do testów. Dobranie odpowiedniego zapachu wymaga wspó³dzia³ania wielu osób odpowiedzialnych za wizerunek firmy czy tez produktu

 
9. Na polskim rynku istnieje kilka (wzglêdnie kilkana¶cie) firm zajmuj±cych siê aromamarketingiem, czym na ich tle wyró¿nia siê Pañska firma?
 
Marketing zapachowy nie jest jakim¶ oderwanym tworem to czê¶æ koncepcji wizerunkowej Mamy du¿e do¶wiadczenie w marketingu i reklamie, wiec potrafimy bardziej racjonalnie dopasowaæ zapach do uznanego juz wizerunku. Dla nas zapach nie jest celem samym w sobie, jest uzupe³nieniem prowadzonego marketingu doznañ.

 
10. Proszê wymieniæ swoje najwiêksze, a tak¿e najciekawsze zlecenia aromatyzacji - przestrzeni, eventu itp.
 
Ka¿de zlecenie jest inne, niepowtarzalne i z ka¿dym wi±¿± sie okre¶lone zdarzenia. Specjalizujemy sie w aromatyzowaniu okazjonalnym podczas imprez targowych, konferencji, wystaw, eventów. Prawdziwym wyzwaniem jest aromatyzowanie du¿ych przestrzeni takich jak np. £ódzki Pa³ac Poznañskiego Obecnie pracujemy nad kreacj± wizerunku zapachowego w jednym z nowych hoteli w Gdyni.

 
11. Czy polski rynek potrzebuje wiêkszej ilo¶ci firm zajmuj±cych siê aromamarketingiem, czy ich liczba obecna jest wystarczaj±ca?
 
Polski rynek to tak naprawdê noworodek. Firmy nie maj± jeszcze nawet sprecyzowanego dzia³ania. Wiêkszo¶æ wykorzystuje elementy zapachowe zupe³nie przypadkowo Przypomina to bardziej dzia³anie partyzanckie ni¿ ¶wiadome kszta³towanie wizerunku Zapach w firmie nie mo¿e byæ oderwany od rzeczywisto¶ci. Marketing zapachowy to uzupe³nienie pozosta³ych dzia³añ promocyjnych. To dope³nienie kreowanego wizerunku. Tymczasem wiele firm dzia³a troszkê po omacku . Stosuje urz±dzenia które zdaja egzamin np. w domu ale zupe³nie nie nadaj± sie do biura czy te¿ sklepu. Osobnym tematem jest stosowanie przypadkowych olejków bez odpowiednich atestów przeznaczonych np. do kominków zapachowych. £adny zapach to nie wszystko-musi byæ jeszcze bezpiecznie Nieumiejêtne stosowanie olejków mo¿e byæ przyczyn± wielu dolegliwo¶ci alergicznych Aromamarketing to nie tylko sprzêt i zapachy to przede wszystkim rozleg³a wiedza i do¶wiadczenie Dlatego tez rosn±ce zapotrzebowanie wymusi bardzo dynamiczny rozwój firm wdra¿aj±cych "zapachowe rozwi±zania"
 
 
12. Dlaczego aromamarketing wci±¿ traktowany jest jako marketingowa awangarda? Jedynie kilka procent firm go stosuje, dlaczego?
 
Historia aromamarketingu jako narzêdzia rywalizacji konkurencyjnej to tak naprawdê lata 90 ubieg³ego wieku Pionierami by³y firmy z Australii i USA pó¼niej do³±czy³a Japonia. i Europa Obecnie na zachodzie stosuje go oko³o 45% firm. Jest to wiec w dalszym ci±gu bran¿a rozwijaj±ca sie Marketing zapachowy to konkretna wiedza plus do¶wiadczenie oraz odpowiednie narzêdzia Wiedza i sprzêt przychodzi przede wszystkim z zachodu, do¶wiadczenie zdobywa siê ju¿ na rodzimym rynku. To wszystko wymaga czasu i zaanga¿owania. Nie bez znaczenia jest fakt ze zapach pozosta³ jak na razie jedynym zmys³em nie przekazywalnym elektronicznie. tak jak obrazy i d¼wiêki. Przekaz zapachu na odleg³o¶æ poprzez publikatory wci±¿ jest przeprowadzany jedynie w laboratoriach naukowców. Nie mam jednak ¿adnych w±tpliwo¶ci ze dzieñ w którym na naszych biurkach zagoszcz± urz±dzenia podobne do drukarek które jednak zamiast obrazów bêd± nam budowa³y kompozycje zapachowe bêd±ce uzupe³nieniem przekazu audio-video. jest juz naprawdê bardzo bliski. Wówczas to bêdziemy mogli w pe³ni wykorzystaæ zalety marketingu sensorycznego.

 
13. Aromamarketing w Polsce za 10 lat - dalej nowinka, czy powszechnie stosowane narzêdzie marketingowe?
 
Przypomnijmy sobie jak wygl±da³ ¶wiat 10 lat temu. Pozornie to niewiele sie zmieni³o jednak technika nieustannie pêdzi do przodu - czy kto¶ u¿ywa jeszcze telefonu z tamtych lat? Dzisiejszy telefon nie s³u¿y juz tylko do rozmów ale sta³ sie terminalem ³±cz±cym nas ze ¶wiatem za pomoc± wielu ró¿norodnych aplikacji. Prawdziwa rewolucja nast±pi jednak dopiero wówczas kiedy zostanie dopracowany przekaz zapachów drog± elektroniczn± Nast±pi wówczas kolejna przemiana w ¶wiadomo¶ci i zaczniemy traktowaæ zapach jako ¶rodek oddzia³ywania tak jak to ma miejsce obecnie z technik± audio-video. Za 10 lat ten ¶wiat bêdzie zupe³nie inaczej pachnia³

 
14. Co jest najwiêksz± si³± aromamarketingu. Co powinno przekonaæ przedsiêbiorców i w³a¶cicieli firm do jego stosowania?
 
Doznania wêchowe s± podstawowym elementem wi±¿±cym osobê z jej otoczeniem szczególnie ze wzglêdu na fakt ,¿e zapachy s± nieroz³±cznie kojarzone i ³±czone z prawie wszystkimi wydarzeniami i do¶wiadczeniami w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Od zapachu nie mo¿emy uciec tak jak przed reklam± wizualn± - zamykamy oczy i nie widzimy Zapachy i wonie posiadaj± w³a¶ciwo¶ci pobudzaj±ce i stymuluj±ce, przywo³uj± wspomnienia i wzbudzaj± pragnienia. W obecnych czasach nasyconego rynku, handel i przemys³ ci±gle borykaj± siê z problemem stworzenia w³a¶ciwego sobie, charakterystycznego image`u. W¶ród wielu zalet aromarketingu do najwa¿niejszych niew±tpliwie nale¿y stworzenie atmosfery swobody i zaufania sk³aniaj±cej klientów do d³u¿szego pobytu w placówkach handlowych zwrócenie uwagi na produkt i miejsce du¿o skuteczniejsze ni¿ bod¼ce wizualne poprawa jako¶ci powietrza i eliminacja nieprzyjemnych zapachów.

 
15. Czy istniej± plany rozwoju b±d¼ modyfikacji Pañskiej firmy i jej funkcjonowania?
 
W najbli¿szym czasie nosimy sie z zamiarem powo³ania odrêbnej spó³ki zajmuj±cej sie wy³±cznie marketingiem zapachowym. To otworzy zupe³nie nowy rozdzia³ w naszej firmie i umo¿liwi pe³n± koncentracjê dzia³añ maj±cych na celu popularyzacjê aromamarketingu

 
16. Jaki zapach poczujemy wchodz±c do siedziby Pañskiej firmy?
 
Zielona herbata , mandarynka.
 
 
17. Czego ¿yczyæ Pañskiej firmie?
 
Wszystkiego Pachn±cego a tak powa¿nie to ¯yczê zarówno sobie jak i Pañstwu by wszystkie spotkania zawsze odbywa³y sie w przyjemnej atmosferze.
 
 
Bardzo dziêkujemy za udzielenie wywiadu. 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL