START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
W³a¶ciwe skupienie uwagi (MpK-A)
Image Erotyczna kampania reklamowa perfum Toma Forda.
 
 
Image
 
Wprowadzenie na rynek nowej linii perfum nie jest zadaniem ³atwym, nawet je¶li przedsiêwziêcie firmuje Tom Ford – osoba od lat ¶ci¶le zwi±zana ze ¶wiatem mody. Dlatego debiut swego produktu znany projektant uwypukli³ reklamami. Jakimi? Oczywi¶cie odwo³uj±cymi siê do znanej koncepcji „sex sells”.

Amerykanin zapragn±³ stworzyæ markê rozpoznawan± na ca³ym ¶wiecie. Za wcze¶nie jeszcze mówiæ, czy zdo³a zrealizowaæ ambitny plan. Na razie promocja „pierwszego zapachu dla mê¿czyzn” trwa i wzbudza kontrowersje.

Ford wyszed³ z za³o¿enia, ¿e skoro produkt adresowany jest do panów, w reklamach nie powinno zabrakn±æ kobiety. No, w ka¿dym razie kobiecego t³a, na którym flakon perfum bêdzie prezentowa³ siê najlepiej – ulokowany w miejscu, na którym niechybnie skoncentruje siê wzrok odbiorcy:
 
 
Autorem zdjêæ jest Terry Richardson, który tworzy³ ju¿ reklamy takich marek jak Gucci, H&M, Hugo Boss, Levi’s, Nike czy Sisley (pe³ny spis dostêpny na: terryrichardson.com). W przesz³o¶ci nie raz szokowa³ odbiorców swoimi pracami. Koncepcja tak widowiskowego umieszczenia produktu w reklamie przywodzi oczywi¶cie na my¶l rozwi±zania stosowane np. przez producentów cygar.

Okazuje siê jednak, ¿e Tom Ford nie od razu mia³ zamiar pod±¿yæ tym tropem. Na zdjêciach do omawianej kampanii, które w kwietniu tego roku wykona³a Marilyn Minter, widnieje sam projektant ukazany jako obiekt kobiecego po¿±dania:
 

Byæ mo¿e decyzja o tym, ¿e nie bêdzie promowa³ nowych perfum w³asnym wizerunkiem, w jaki¶ sposób ubod³a mi³o¶æ w³asn± Amerykanina, ale rachunek zysków musia³ zwyciê¿yæ. Po co tworzyæ kr±g skojarzeñ nieuchronnie zmierzaj±cych ku „efektowi Axe”, skoro mo¿na wykorzystaæ najprostsze, a nieodparte ¶rodki wyrazu.

Rezultaty ju¿ s±: rynkowy debiut produktu jest g³o¶no komentowany, s± zarzuty o pornograficzny charakter sesji fotograficznej, o przedmiotowe traktowanie w niej kobiety... czyli to wszystko, czego nale¿a³o siê spodziewaæ i czego zapewne ¿yczyli sobie pomys³odawcy.

 

Marcin Gazda

MpK-A
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL