START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Jak dzia³a zapach mêskiego cia³a? (Gazeta.pl)
Image O dwóch zapachach mê¿czyzny...
 
 
Mê¿czyzna ma dwa zapachy: w³asny, czyli naturalny, oraz chemiczny, czyli zapach swojego dezodorantu (zdanie to jest zupe³nie bez sensu, bo po pierwsze mê¿czyzna ma o wiele wiêcej zapachów, podobnie jak kobieta, ale jest ono mêskie i dla potrzeb rubryki takie w³a¶nie by³o mi potrzebne).
 
Zapach naturalny trudno jest reklamowaæ, bo nie podlega sprzeda¿y, za to zapach chemiczny najlepiej reklamuje siê pokazuj±c, jak dzia³a na kobiety (to zdanie te¿ jest raczej bez sensu, ale w opisie spotu o morderstwie potu ujdzie).

Sch³adza skórê partnerki

W reklamówce dezodorantu Nivea aqua cool widaæ i pada. Tym, co widaæ, jest para le¿±ca w ³ó¿ku. Tym, co pada, jest pytanie o potrzeby mê¿czyzny, któremu jest gor±co. Scen podobnych mieli¶my ju¿ co niemiara, do¶æ wspomnieæ Antonia, który na gor±czkê za¿ywa³ Nestea, którym zmra¿a³ nastêpnie swoj± rozgrzan± kochankê, napomkn±æ o gumie do ¿ucia, która hibernowa³a dziewczynê, przyzywaj±c równocze¶nie rozliczne pingwiny. Tym razem rozwi±zaniem jest dezodorant. Mê¿czyzna, który wyszed³ z ³ó¿ka gor±cy niczym wyjêta z pieca szkandela, spryskuje siê nim w miejscach szczególnie podatnych na ³askotki, a kobieta, która udaje, ¿e ¶pi, obserwuje go z wewnêtrznym, lecz widocznym od zewn±trz u¶miechem. Po dezodoruj±cym zabiegu mê¿czyzna wraca do ³ó¿ka, k³adzie siê na kobiecie, a ta czuje ch³ód jego dezodorantu na swojej skórce, która staje siê gêsi±. £adna opowie¶æ, ³adny szczegó³ skórny - mocny kubek.

Z wieszaka czyni rurê

Nie kubek z pewno¶ci±, lecz skorupê, uzyska reklamówka dezodorantu Axe, o której moja córka powiedzia³a, ¿e "g³upia jest", co wyda³o mi siê opini± tyle¿ zdawkow±, co trafn±. W spocie tym, wymy¶lonym zapewne w pocie, mê¿czyzna spryskuje swoim dezodorantem wieszak z gatunku stoj±cych, a ona, zwabiona zapachem, podchodzi do tego wieszaka i pl±sa w sposób, który trochê przypomina taniec kobiety z mê¿czyzn±, a trochê taniec, jaki roznegli¿owane kobiety w niektórych klubach odprawiaj± przed rur±. Czym w tym samym czasie pachnie mê¿czyzna, który popsika³ wieszak, nie wiadomo, bo gdyby tym dezodorantem, to pewnie ona tañczy³aby z nim, a nie z rur±. A mo¿e zastanawiaæ siê nad tym jest w ogóle równie bez sensu, co zdania z pocz±tku tego felietonu. Powtarzm wiêc - skorupa, klasa spotu Cic-cin, nagroda wakacyjnej ¿enady.
 
 
 
Jaros³aw Miko³ajewski
Gazeta.pl / Telewizja
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL