START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach nowego Volvo (gazeta.pl)
Image "Ka¿de Volvo ma pachnieæ jak (nowe) Volvo"...
 
 
Kilka lat temu w Volvo powsta³ zespó³ zajmuj±cy siê badaniem zapachu wydzielanego przez samochód. Za³o¿enie jest proste: ka¿de Volvo ma pachnieæ jak (nowe) Volvo.
 
Zespól z³o¿ony z czterech specjalnie dobranych osób ma za zadanie badaæ zapachy wydzielane przez poszczególne materia³y. Kluczem do wyboru osób testuj±cych by³ przeciêtny wêch. Nie mo¿e on byæ ani "têpy", ani zbyt wra¿liwy. Zapachy oceniane s± w skali od jednego do sze¶ciu, gdzie 1 oznacza "nie wyczuwalny" a 6 "niezno¶ny". Aby dany zapach zosta³ zaakceptowany, ocena nie mo¿e przekraczaæ trzech punktów.

Badania dotycz± ró¿nych aspektów zapachowych w autach. Pierwszym s± wonie wydzielane g³ównie przez plastikowe elementy wnêtrza. Ka¿de tworzywo u¿yte we wnêtrzu zawiera substancje chemiczne, które po nagrzaniu wydzielaj± specyficzny zapach. Do testów nowych materia³ów s³u¿y specjalne stanowisko, na którym samochód nagrzewany jest do temperatury 65 st. C, a specjalna aparatura pomiarowa mierzy m.in. stê¿enie aldehydów we wnêtrzu. Po tym przeprowadzany jest test przez czteroosobowy zespó³, który ocenia doznania wg powy¿szej skali.

Inne badania dotycz± substancji zawartych w tworzywach. Podczas, gdy wiêkszo¶æ z nich pozostaje trwale "zamkniêta" w plastiku, czê¶æ mo¿e byæ uwalniana daj±c zapach typowy dla nowych samochodów.

Co pachnie dobrze, a co ¼le jest odczuciem subiektywnym, "Ludzie maj± ró¿ne odczucia zapachowe, istniej± ró¿nice pomiêdzy pokoleniami i poszczególnymi kulturami" mówi Patrik Libander, in¿ynier testu z laboratorium zapachowego Volvo po³o¿onego w Boras w Szwecji. "Jednak¿e podró¿owanie samochodem powinno byæ przyjemno¶ci± równie¿ dla naszych nosów" - i na tym g³ównie skupiaj± siê prace szwedzkich in¿ynierów.
 
 
gazeta.pl Auto 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL