START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Sell Support
Image W cyklu Aromamarketingowcy wywiad z £ukaszem Macio³± z firmy Sell Support.
 
 
 
 
Image 1. Jaka jest nazwa kierowanej przez Pana firmy?
 
Firma nazywa siê „Sell Suport”.

 
2. Gdzie firma ma sw± siedzibê?
 
Siedziba firmy w Poznaniu, ul. Rubie¿ 46.

 
3. Na jakim terenie firma dzia³a? Czy zasiêg dzia³ania jest lokalny, czy krajowy?
 
Zasiêga dzia³ania- ca³y kraj

 
4. Od ilu lat Pana firma funkcjonuje?
 
Od czerwca 2006.


5. Proszê przedstawiæ pokrótce sw± notê biograficzn±.
 
£ukasz Macio³a lat 25, absolwent Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, kierunek - politologia, specjalno¶æ- zarz±dzanie zasobami ludzkimi. Odby³em sta¿e w Wydawnictwie PressPo oraz w dziale marketingu i reklamy TVP Poznañ. Do¶wiadczenie zdobywa³em podczas pobytu i pracy w Stanach Zjednoczonych. Marketingiem zapachowym zainteresowa³em siê w 2004 roku. Od tego czasu pog³êbia³em swoj± wiedzê publikacjami polskimi i zagranicznymi, a tak¿e kontaktami z zagranicznymi specjalistami.

6. Jak powsta³a idea za³o¿enia firmy zajmuj±cej siê t± dziedzin± aromamarketingu?
 
Pomys³ zrodzi³ siê po moim powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa³am w sumie ponad pó³ roku. Bêd±c tam zwróci³em uwagê na aromaty unosz±ce siê w wielu sklepach. Kiedy po powrocie przeczyta³em artyku³ na temat marketingu zapachowego w jednym z czasopism bran¿owych szybko skojarzy³em te dwa fakty. By³ to koniec 2004 roku, a aromamarketing w Polsce w tym czasie naprawdê raczkowa³. Spraw± zainteresowa³em kolegê ze studiów, Ariela Ku¼niewskiego- mojego obecnego wspólnika. Rok 2005 przeznaczyli¶my na zakoñczenie szko³y oraz na przygotowania do rozkrêcenia w³asnego biznesu. W marcu 2006 roku wystartowali¶my z pomys³em naszej firmy w konkursie „Pomys³ na biznes” organizowanym przez Fundacjê Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza i by³ to niew±tpliwy sukces firmy, która tak naprawdê jeszcze oficjalnie nie dzia³a³a. W wyniku wygranej otrzymali¶my wsparcie finansowe dotowane przez Uniê Europejsk±. Szybko zwrócili¶my na siebie uwagê na pocz±tku na terenie Poznania, a pó¼niej ju¿ w ca³ej Polsce. Mieli¶my zaszczyt, ju¿ na pocz±tku naszej dzia³alno¶ci, aromatyzowaæ spotkania Wielkopolskiego Klubu Kapita³u. Pó¼niejsza obecno¶æ w wielu ogólnokrajowych mediach sprawi³a, ¿e nazwa naszej firmy pojawia³a siê w tym samym miejscu, co firm znacznie d³u¿ej dzia³aj±cych w bran¿y.    

7. Proszê omówiæ krótko ofertê swojej firmy (rodzaj urz±dzeñ, technologia, baza zapachowa).
 
W chwili obecnej nasza firma wprowadza do Polski najnowsz± technologiê aromatyzacji pomieszczeñ opracowan± w Europie. Niestety nie mogê na t± chwilê udzieliæ wiêkszej ilo¶ci informacji, ale obiecujê, ¿e ju¿ nied³ugo bêdzie mo¿na o niej przeczytaæ, a w jednej ze stacji telewizyjnych ju¿ mieli¶my zaszczyt j± zaprezentowaæ. Technologia jest naprawdê skuteczna, inteligentna i kompaktowa. Same aromaty za¶ to kompozycje zapachowe jedyne w swoim rodzaju tworzone przez europejskich specjalistów, bezpieczne dla zdrowia cz³owieka i ¶rodowiska, nie zawieraj± miedzy innymi gazów cieplarnianych. Nasza baza zawiera 60 propozycji standardowych plus du¿e mo¿liwo¶ci w tworzeniu zapachów dla indywidualnych potrzeb klientów.

8. W jaki sposób firma tworzy wizerunek zapachowy klienta? Proszê pokrótce opisaæ drogê wprowadzenia aromamarketingu do danej firmy – od zlecenia jej wykonania po wstawienie urz±dzeñ aromatyzuj±cych przestrzeñ.
 
Najwa¿niejsze jest dla nas wyznaczenie jasnego celu, a przez to i korzy¶ci, jakie ma daæ wprowadzenie marketingu zapachowego u naszego klienta. Dlatego ka¿da oferta tworzona jest indywidualnie do potrzeb i oczekiwañ, a wszystko to poparte jest analiz± sytuacji klienta za pomoc± briefu. Nastêpnie we wspó³pracy z naszym zachodnim partnerem przygotowujemy koncepcje oraz aromaty dostosowuj±c je do celu, potrzeb oraz miejsca. Taka wspó³praca i podej¶cie jakby z dwóch stron (zagranicznej, gdzie do¶wiadczenia z zakresu aromamarketignu s± du¿o wiêksze i polskiej) gwarantuj± nam dobór w³a¶ciwych rozwi±zañ. Zdarza siê, ¿e po wdro¿eniu prowadzimy wraz z naszymi klientami badania na klientach firmy w celu optymalizacji dzia³añ w przysz³o¶ci. W skrócie wygl±da to tak: analiza sytuacji klienta, wyznaczenie celu, opracowanie koncepcji, propozycja rozwi±zañ technologicznych i zapachowych, test, wdro¿enie, kontrola postêpów, wsparcie merytoryczne i serwisowe.

9. Na polskim rynku istnieje kilka (wzglêdnie kilkana¶cie) firm zajmuj±cych siê aromamarketingiem, czym na ich tle wyró¿nia siê Pañska firma?
 
Rzeczywi¶cie w Polsce istnieje kilka firma zajmuj±cych siê aromamarketingiem. Wiêkszo¶æ z nich jest do siebie bardzo podobna, tzn. nazwa odwo³uj±ca siê do zmys³u wêchu, zapachu itp., ta sama technologia (zimna dyfuzja), podobny sposób dzia³ania i tworzenia ofert. My w tej chwili odró¿niamy siê technologi±, która daje wiêksze mo¿liwo¶ci ni¿ urz±dzenia dzia³aj±ce w oparciu o zimn± dyfuzjê do tego intensywnie pracujemy obecnie nad zmianami wizerunkowymi. Chcemy stworzyæ w Polsce tak± firmê, która zaoferuje w najbli¿szej przysz³o¶ci taki poziom us³ug oraz takie rozwi±zania, z których ju¿ dzi¶ mog± korzystaæ klienci na Zachodzie.

10. Proszê wymieniæ swoje najwiêksze, a tak¿e najciekawsze zlecenia aromatyzacji – przestrzeni, eventu itp.
 
Je¶li chodzi o najciekawszy projekt to by³a to promocja pewnego wydawnictwa w 10 najwiêkszych Empikach w Polsce. Nasz najwiêkszy projekt jest obecnie na etapie wdro¿enia i nie mogê na t± chwilê ujawniæ jego szczegó³ów.

11. Czy polski rynek potrzebuje wiêkszej ilo¶ci firm zajmuj±cych siê aromamarketingiem, czy ich liczba obecna jest wystarczaj±ca?
 
Bior±c pod uwagê ilo¶æ firm i porównaæ j± z innymi bran¿ami to mo¿na powiedzieæ, ¿e firm nie jest du¿o. Jednak patrz±c na rynki zachodnie, to w Polsce firm jest jednak ca³kiem sporo. My¶lê, ¿e w najbli¿szych latach rynek zweryfikuje ile tak naprawdê powinno byæ firm zajmuj±cych siê marketingiem zapachowym w Polsce.

12. Dlaczego aromamarketing wci±¿ traktowany jest jako marketingowa awangarda? Jedynie kilka procent firm go stosuje, dlaczego?
 
Marketing zapachowy wykorzystuje wiêcej firmy ni¿ nam siê wydaje. Problem jednak w tym, ¿e nie jest to profesjonalny aromamarketing, a jedynie „zabawa zapachem”.  Ostatnio bêd±c w jednym z centrów handlowych odwiedzi³em kilka sklepów. W jednym z nich poczu³em zapach, a moim oczom ukaza³y siê, jak to nazwa³em, domowe urz±dzenia wydzielaj±ce zapach montowane w gniazdkach. W kolejnym sklepie poczu³em intensywny zapach wiêc zapyta³em obs³ugê sklepy, czy maj± jakie¶ urz±dzenia zapachowe. Jak siê okaza³o by³ to intensywny p³yn do mycia pod³ogi. Kolejny sklep, tym razem nie czujê a widzê urz±dzenie na ¶cianie rodem z toalet. W tej sytuacji zachodzi pytanie po co profesjonalny marketing zapachowy? Odpowiedz jest prosta, w ¿adnym z tych sklepów zapach nie pasowa³ do miejsca i asortymentu, by³ albo zbyt intensywny (zachêca³ nawet do wyj¶cia)  lub praktycznie niewyczuwalny. Aromamarketing przestanie byæ awangard± jak ludzie przekonaj± siê, ¿e tzw. polskie kombinatorstwo w tym przypadku nie zdaje egzaminu, oraz ¿e marketing zapachowy, czyli zapach mo¿e prze³o¿yæ siê na zysk.

13. Aromamarketing w Polsce za 10 lat – dalej nowinka, czy powszechnie stosowane narzêdzie marketingowe?
 
Nie tylko mam nadziejê, ale jestem przekonany, ¿e aromamarketing bêdzie zajmowa³ obowi±zkow± pozycjê w strategiach marketingowych firm. Stanie siê elementem sensorycznego budowania wizerunku firmy oraz elementem branym pod uwagê w procesie sprzeda¿y.

14. Co jest najwiêksz± si³± aromamarketingu? Co powinno przekonaæ przedsiêbiorców i w³a¶cicieli firm do jego stosowania?
 
Nic nie przekonuje lepiej ni¿ sukces klienta, który zastosowa³ marketing zapachowy i zyska³ pewn± przewagê w sferze zysku, wizerunku, lojalno¶ci klienta, itp. Nasz zachodni partner podpisa³ niedawno du¿y kontrakt z jedn± z sieci fast food, a by³o to spowodowane wzrostem sprzeda¿y jednego z produktów o ponad 20%.  To pokazuje nie tylko si³e samego marketingu zapachowego, ale równie¿ potencja³ technologii, któr± obecnie dysponuje nasza firma. Pomocne bêd± równie¿ polskie badania, które poka¿± po prostu, ¿e zapach ma znaczenie i przek³ada siê na wymierne korzy¶ci.

15. Czy istniej± plany rozwoju b±d¼  modyfikacji  Pañskiej firmy i jej funkcjonowania?
 
Istniej± dosyæ powa¿ne plany rozwoju. Mamy rozpisan± jasn± strategiê oraz cel, do którego chcemy d±¿yæ. Z wiadomych wzglêdów nie mogê w tej chwili zdradziæ szczegó³ów, ale zapewniam, ¿e bêdzie do du¿a ewolucja w ca³ej bran¿y w Polsce.

16. Jaki zapach poczujemy wchodz±c do siedziby Pañskiej firmy?
 
Obecnie jest to mieszanka owoców cytrusowych.

17. Czego ¿yczyæ Pañskiej firmie?
 
Samych sukcesów w biznesie i nie tylko oraz realizacji za³o¿onych celów.

 

I w³a¶nie tego ¿yczymy dziêkuj±c za udzielenie wywiadu

redakcja zapachowy.pl

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL