START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aromamarketingowcy
Image O przygotowywanej publikacji cyklu wywiadów.

 

 "Aromamarketingowcy" - cykl wywiadów

 
Redakcja vortalu zapachowy.pl  og³asza rozpoczêcie prac nad powstaniem cyklu wywiadów pod nazw± „Aromamarketingowcy.
 
Cykl ten bêdzie pierwsz± pe³n± (bo zaproszenie do wspó³tworzenia go otrzymali wszyscy w³a¶ciciele firm zajmuj±cych siê marketingiem zapachowym) i kompetentn± (bo powsta³± bazê wspó³tworz± sami zainteresowani) baz± informacji na temat firm zajmuj±cych siê aromamarketingiem na terenie Polski.

O udzielenie wywiadu poproszeni zostali w³a¶ciciele i twórcy wszystkich firm istniej±cych na terenie Polski, których g³ównym filarem dzia³alno¶ci jest marketing zapachowy. Mamy nadziejê, ¿e zamieszczone w cyklu materia³y oka¿± siê cenn± baz± informacji dla naszych Czytelników, a tak¿e przyczyni± siê do popularyzacji tej nadal awangardowej ga³êzi marketingu. Historie powstania firm, zawodowe do¶wiadczenia ich twórców, aktualne dzia³ania i plany na przysz³o¶æ – te i inne ciekawe informacje znajdziecie w cyklu „Aromamarketingowcy”.

 

Kolejne wywiady bêd± ukaza³y siê sukcesywnie na naszym vortalu.

Wkrótce pierwszy z nich.

Zapraszamy do lektury

 

Redakcja vortalu zapachowy.pl

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL