START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Midnight Poison, Dior
Image Dla wspó³czesnych Kopciuszków.

 

Elegancka, uwodzicielska, zmys³owa. Wspó³czesna kobieta, by przygotowaæ siê na wymarzony bal, nie potrzebuje pomocy wró¿ki. Wystarczy magia „Midnight Poison” Diora.
 
Image Ju¿ kilka kropel tego czarownego specyfiku sprawia, ¿e ka¿da „szara myszka” przeistacza siê w pewn± siebie, intryguj±c± femme fatale. Zawarty w perfumach bursztyn nadaje zapachowi niepowtarzaln± g³êbiê, ró¿a – pozory delikatno¶ci niebezpiecznie skontrastowanej z niespokojn± nut± paczuli.  Któ¿ odwa¿y siê przej¶æ obojêtnie obok tak wyrafinowanej kompozycji? „Midnight Poison” emanuje magnetyczn± si³±, której trzeba ulec.

Doskonale parafrazuj± to reklamy tych¿e perfum, powo³uj±ce do ¿ycia zapomnian± ba¶ñ. Piêkna, ¶wiadoma si³y oddzia³ywania kobieta zak³ada wieczorow± sukniê, spryskuje siê „Midnight Poison” i pojawia siê na balu. Wzrok wszystkich skierowany jest tylko na ni±. Zegar wybija pó³noc. Enigmatyczna postaæ musi znikn±æ. Tym, co po sobie pozostawia, jest zapach i emocje, jakie dziêki niemu rozbudzi³a.

Te nadzwyczajne perfumy wymagaj± odpowiedniej oprawy. Powinny znale¼æ siê na pó³ce kobiety dojrza³ej, nieboj±cej siê byæ w centrum uwagi. Pasuj± na wieczorne, eleganckie wyj¶cia i szczególne okazje.
 
 
Nuty zapachowe:


Nuty g³owy: bergamotka, pomarañcza
Nuty serca: ró¿a
Nuty bazy: ambra, paczuli

Produkty:

30 ml EDP – ok.199 z³
50 ml EDP – ok. 294 z³
100 ml EDP – ok. 439 z³
200 ml kremu do cia³a – ok. 285 z³
200 ml balsamu do cia³a – ok.122 z³
200 ml ¿elu do k±pieli – ok. 89 z³
100 ml dezodorant – ok. 134 z³

Magda Machocka 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL