START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Jak siê robi marketing zapachowy? (cmo)
Image Studium przypadku: Finlandia Grapefruit Fusion.
 
Image 
 
Premiera nowego smaku wódki Finlandia Grapefruit Fusion poprzedzona by³a wnikliwymi badaniami konsumenckimi. Respondenci wybrali smak grapefruita jako najbardziej po¿±dany i przyjemny; zosta³ tak¿e doceniony zapach nowego produktu, który okre¶lono jako najbardziej charakterystyczny w¶ród grupy porównawczej, Zastosowanie marketingu zapachowego w takiej sytuacji wydawa³o siê oczywiste. Dodatkowo pomys³ bazowa³ na do¶wiadczeniach rynków zachodnich, gdzie od lat stosuje siê oprawê zapachow± eventów.

Organizatorom imprezy promocyjnej w warszawskim klubie zale¿a³o, aby podczas trwania ca³ej imprezy ¶ci¶le wyselekcjonowany zapach grapefruita by³ wyczuwalny w klubie oraz przylegaj±cym patio. Zastosowanie marketingu zapachowego mia³o na celu podkre¶lenie walorów zapachowych nowego produktu oraz wykreowanie aury wokó³ wydarzenia, silnie kojarz±cej siê promowanym produktem. Zapach mia³ staæ siê bod¼cem budz±cym silne skojarzenia z promowanym produktem oraz gwarantuj±cym niepowtarzaln± atmosferê ca³ej imprezy.

Firma, która dosta³a zlecenie zapewnienia oprawy zapachowej, okre¶li³a swoje cele w czysto marketingowy sposób sposób: wp³yw na wzrost zainteresowania promowanym produktem; wywo³anie u zaproszonych osób uczucia zaciekawienia oraz zainteresowania nowym smakiem; nadanie wnêtrzu klubu nowego, niepowtarzalnego charakteru, który pozostanie na d³ugo w pamiêci zaproszonych go¶ci (kojarzenie wydarzenia z intensywnym aromatem grapefruitów, gwarancja pozytywnych emocji wi±¿±cych siê z promowanym produktem); silny nacisk na takie atrybuty wizerunku marki/wydarzenia, jak modne, atrakcyjne dla grupy docelowej miejsce, atmosfera zabawy, rado¶ci i wyj±tkowo¶ci.

Dodatkowo wyznaczone zosta³y tak¿e cele zwi±zane z obs³ug± techniczn± imprezy: zapewnienie sta³ego poziomu nasycenia zapachem na granicy wyczuwalno¶ci podczas spotkania; wykreowanie wyspy zapachowej przed wej¶ciem do klubu i wykorzystanie aromatu grapefruitów jako zapachowego zaproszenia na wydarzenie.

Wybrano charakterystyczny zapach orze¼wiaj±cych grapefruitów, którego przewodnie nuty kojarzy³y siê bezpo¶rednio z promowanym nowym smakiem Finlandii. Dodatkowo wykorzystana kompozycja mia³a charakter witalizuj±cy, a po³±czenie eleganckich bod¼ców z charakterystycznym trwa³ym zapachem grapefruita zbudowa³o wyj±tkowy klimat delikatnej ¶wie¿o¶ci, zmys³owego ciep³a i wywa¿onej aury sukcesu, która roz¶wietli³a wnêtrze klubu.

Si³a tej niekonwencjonalnej kompozycji tkwi³a we frapuj±cym i orze¼wiaj±cym zapachu grapefruita, obok którego ciê¿ko by³o przej¶æ obojêtnie, oraz silnych bod¼cach kojarz±cych siê bezpo¶rednio z elegancj± i wyj±tkowo¶ci± wydarzenia. Tak dobrany zapach zagwarantowa³ aurê dobrego samopoczucia oraz zabawy, jednocze¶nie lekko cierpka nuta grapefruitowa nie pozwala³a zapomnieæ, z jakiego powodu odbywa siê impreza.

Wiêkszo¶æ osób zaproszonych do udzia³u w wydarzeniu wcze¶niej odwiedza³a ju¿ klub i trudnym wyzwaniem by³o zaadaptowanie go w taki sposób, by ludzie identyfikowali go z prezentowanym produktem. Podczas pierwszych godzin trwania imprezy uda³o siê tak¿e stworzyæ zaplanowan± w strategii wyspê zapachow± przy wej¶ciu do klubu. W ten sposób charakterystyczny zapach by³ elementem, który wita³ wszystkich zaproszonych go¶ci.

Uczestnicy wydarzenia zwracali uwagê na charakterystyczny i intryguj±cy aromat zarówno przed wej¶ciem do klubu, jak i w jego wnêtrzu. Wykorzystana kompozycja silnie kojarzy³a siê z walorami smakowymi oraz zapachowymi promowanego produktu, a tak¿e by³a odpowiedzialna za wykreowanie niepowtarzalnej atmosfery dobrej zabawy i relaksu wewn±trz klubu.
 
Gabriela ¯ó³taniecka
(cmo) 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL